PV109 Historie a vývojové trendy ve výpočetní technice

Vyhledávání

Zadejte hledanej výraz:

Obsah předmětu

Vybrané informační zdroje

Tištěné:

K historii: 

K budoucnosti: 

Síťové:

Stálá výstavka z dějin výpočetní techniky

Práce studentů z předchozích semestrů

Kolokvium

Předmět je obvykle zakončen kolokviem, možné je i ukončení zápočtem.

Podmínkou připuštění ke kolokviu je absolvování testu z přednesené látky. V tomto testu musí student dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti.

Rovněž studenti, kteří předmět končí zápočtem, musí absolvovat test. I u nich se vyžaduje úspěšnost aspoň 50 %, ale žádné další práce.

Test se uskuteční místo jedné přednášky na konci semestru.

Kolokvium lze složit několika způsoby uvedenými na stránce, na niž vede odkaz na konci této stránky.:

Při zpracování kolokviální práce (eseje) se předpokládá samostatné hledání na Webu a v jiných pramenech. Téma může mít i charakter referátu o publikovaném článku a polemiky s ním.

Eseje na zadané nebo schválené vlastní téma musí být zpracovány jako HTML stránka, a to česky, slovensky nebo anglicky. Do záhlaví stránky je nutno uvést standardní HTML značkou použité kódování.

Rozsah esejí by měl pokud možno být takový, že po vytištění běžným písmem 10-12 pt. bude činit 3 - 5 stran A4.

Název souboru musí začínat vaším loginem (např. xnovak98) a mít příponu .htm; pokud sestává stránka z více souborů (obrázky, podřízené stránky) musí takto začínat názvy všech souborů. Pokud sestává esej z více souborů, odevzdejte všechny; nespojujte je do jednoho (nepoužívejte ZIP a podobné programy). Předpokládejte, že další soubory budou ve stejném adresáři jako vaše výchozí stránka (společném pro všechny eseje). 

Esej v HTML se odevzdává do odevzdávárny pro předmět PV109 (součást ISu). Esej musí být zpracována zodpovědně po obsahové i formální stránce. Nedodržení výše uvedených požadavků, podstatnější odklon od zadaného či schváleného tématu nebo větší počet jazykových či typografických chyb bude důvodem k odmítnutí eseje, při ojedinělých nedostatcích bude požadována oprava eseje.

Esej je třeba odevzdat v předepsané podobě nejpozději 11. 12. 2011.

Test proběhne 9. 12. místo přednášky, tj. od 12 hod. v učebně B411

Brigáda nahrazující esej (jen pro přihlášené - hlaste se E-mailem přednášejícímu) proběhne rovněž 9.12. od 14 hod. v prostoru výstavky ve vstupu do budovy C

Několik esejí určím k odpřednášení v rámci závěrečných přednášek předmětu. Vybrané eseje student přednést musí, pokud má být práce uznána jako kolokviální. Eseje (i nepřednesené) budou zveřejněny na stránkách předmětu PV109.

Práce musí být původní. Součástí eseje musí být úplný seznam použité literatury (včetně webových stránek; citujte konkrétní stránky, nejenom server!). Pokud potřebujete použít materiály, k nimž nemáte autorská práva (např. obrázky), je na vás, abyste si vyžádali souhlas jejich autora. Nepodceňujte to, měli jsme z tohoto důvodu již konflikt s držitelem autorských práv k použitým obrázkům! Právně čisté by mělo být i zařadit místo obrázku pouze odkaz na tento obrázek s výslovným citováním skutečného URL v textu.


Nabídka témat pro eseje ke kolokviu