Teze disertační práce

Seznam obhajob tezí disertačních prací

Teze disertační práce představují významný kontrolní mechanizmus, jehož smyslem je ověřit, zda student bude schopen v dalším studiu úspěšně pokračovat v práci na disertačním tématu.


Doporučená struktura tezí

(více informací)

Název disertační práce

Autor

teze disertační práce

Školitel:

V Brně dne:

Podpis školitele:

Úvod (Introduction)

Stručné uvedení do problematiky, motivace, přehled dalších kapitol, 2 - 3 strany.

Současný stav vývoje (State of the Art)

Současný stav řešené problematiky, přehled klasických i aktuálních výsledků a jejich porovnání, analýza problematiky vedoucí k vymezení oblasti zájmu budoucí disertační práce, 8 - 12 stran.

Záměr (Aims of the Thesis)

Stanovení cílů a metodologie disertační práce ("co, proč, jak"), očekávané výsledky, dosažené výsledky, časový harmonogram dalšího postupu, alespoň 2 strany.

Oponent posoudí, zda je rozsah práce disertabilní a reálný.

Přehled vlastních výsledků (Achieved results)

Povinné pro rigorózní práci, 3-5 stran.

Publikace autora (Author's Publications)

Slovně vyjádřit přínos autora ke každé publikaci s více autory, 1-2 věty na publikaci; je doporučeno rovněž uvést procentuální podíl autora na takové publikaci.

Literatura (Bibliography)