Teze disertační práce

Seznam obhajob tezí disertačních prací

Teze disertační práce představují významný kontrolní mechanizmus, jehož smyslem je ověřit, zda student bude schopen v dalším studiu úspěšně pokračovat v práci na disertačním tématu.

  • Teze se předkládají na Odd. výzkumu,vývoje a doktorského studia ve trojím písemném vyhotovení (svázané v kroužkové vazbě). Teze mohou být psány anglicky nebo česky.

  • Student rovněž předloží souhrn (1 strana) v elektronické podobě (txt) e-mailem na adresu veda@fi.muni.cz, ve kterém shrne vymezení řešeného problému a očekávané výsledky. Souhrn se předkládá v českém (slovenském) a anglickém jazyce a slouží zejména ke zveřejnění záměrů disertačních prací studentů FI.

  • Teze by měly obsahovat níže uvedené části a jejich celkový rozsah by měl být 15 - 30 stran (horní hranice je doporučena zejména v případě rigorózní práce).

  • Školitel stvrzuje svým podpisem, že souhlasí s tezemi disertační práce a že teze splňují požadované náležitosti.

  • Teze je nutné odevzdat současně s přihláškou ke SDZ dle harmonogramu ak. roku.

  • Obhajoba tezí je součástí státní doktorské zkoušky. Student nejprve během 12 min představí záměr disertační práce, vyjádří se k posudkům oponentů, následuje rozprava, zkouška ze dvou podokruhů pro státní doktorské zkoušky a tajné hlasování o výsledku celé zkoušky.

  • Student si může podat na Odd. výzkumu, vývoje a doktorského studia žádost o uznání tezí disertační práce jako práce rigorózní a uznání SDZ jako zkoušky rigorózní. Více informací naleznete zde.

  • V případě rigorózní práce je již publikovaný příspěvek nebo příspěvky, kterými uchazeč prokazuje nový odborný přínos, součástí práce a jako takové musí být neoddělitelně k práci připojeny v digitální i tištěné verzi.


Doporučená struktura tezí

(více informací)

Název disertační práce

Autor

teze disertační práce

Školitel:

V Brně dne:

Podpis školitele:

Úvod (Introduction)

Stručné uvedení do problematiky, motivace, přehled dalších kapitol, 2 - 3 strany.

Současný stav vývoje (State of the Art)

Současný stav řešené problematiky, přehled klasických i aktuálních výsledků a jejich porovnání, analýza problematiky vedoucí k vymezení oblasti zájmu budoucí disertační práce, 8 - 12 stran.

Záměr (Aims of the Thesis)

Stanovení cílů a metodologie disertační práce ("co, proč, jak"), očekávané výsledky, dosažené výsledky, časový harmonogram dalšího postupu, alespoň 2 strany.

Oponent posoudí, zda je rozsah práce disertabilní a reálný.

Přehled vlastních výsledků (Achieved results)

Povinné pro rigorózní práci, 3-5 stran.

Publikace autora (Author's Publications)

Slovně vyjádřit přínos autora ke každé publikaci s více autory, 1-2 věty na publikaci; je doporučeno rovněž uvést procentuální podíl autora na takové publikaci.

Literatura (Bibliography)