translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Speciální doktorské pozice na katedře informatiky

2019

Katedra informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity vyhlašuje veřejnou výzvu k účasti na dvou doktorandských pozicích se zvláštním financováním od září 2019 v následujících oblastech:

Uzávěrka přihlášek je 15. května 2019.

Obecná informace

Očekává se, že budoucí doktorandi budou prezentovat své výzkumné znalosti a dovednosti v oblasti zvoleného tématu PhD. Měli by také ovládat angličtinu; není nutná předchozí znalost češtiny.

Stipend

Každá pozice PhD je financována s příspěvkem v čisté hodnotě minimálně 29000 Kč měsíčně (tato částka se skládá ze standardního doktorského stipendia a nadstandardního příplatku ve výši 10000 Kč měsíčně), což je přibližně 1100 EUR a je nad průměrem průměru čistá mzda v České republice. Stipendium se uděluje úspěšným žadatelům po dobu prvních dvou let s očekávaným prodloužením (po hodnocení) o další 2 roky. Celková délka studia je 4 roky.

Postup při podávání žádostí

Žadatelům se doporučuje, aby kontaktovali přímo svého budoucího nadřízeného (jak je uvedeno níže) pro podrobnější informace, a to ještě před termínem. Žádosti, které se skládají z životopisu, motivačního dopisu a případně dalších relevantních dokumentů podporujících excelenci uchazeče, by měly být zaslány prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. ( mojmir@fi.muni.cz ) 15. května 2019. Přihlášky budou hodnoceny odborovým výborem, který vybere nejvhodnějšího žadatele (uchazeče) o všechna inzerovaná témata.
Kandidáti jsou stále povinni splnit normu přijímací řízení pro doktorské studium . Stipendium může být uděleno až po úspěšném absolvování standardního přijímacího řízení.


Distribuovaná kontrola pro metamorfní roboty

Dozorce: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Oblast: Distribuované řízení paralelních robotických systémů

Metamorfní roboti jsou postaveni z řady identických, ale autonomních robotických modulů. Samotné moduly mají velmi omezené možnosti, mohou se však spojit a spolupracovat při provádění složitějšího úkolu. Ph.D. nabízená pozice se zaměřuje na vývoj algoritmů pro distribuované řízení lokomoce a rekonfiguraci metamorfních robotů, jakož i na snadné používání takové platformy. Očekává se také, že kandidát přispěje k vytvoření lokální metamorfní platformy.

Řízení distribuovaných multiagentních systémů za časových omezení

Dozorce: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Oblast: Teoretická informatika, Formální metody

Moderní inženýrské systémy, jako jsou autonomní pozemní a letecká vozidla nebo týmy spolupráce lidí a robotů, se díky průmyslovým potřebám rychle vyvíjejí. Vzhledem k tomu, že tyto systémy jsou zpravidla kritické z hlediska bezpečnosti, existuje stále větší potřeba formálních přístupů k jejich specifikaci, návrhu a ověřování. Budoucí student se zaměří na problematiku syntézy strategie řízení pro komplexní dynamicky distribuované systémy, které splňují jak kvalitativní, tak kvantitativní formální specifikace. Zvláštní pozornost by měla být věnována koordinaci více zařízení pracujících na společném úkolu. Předběžná znalost formálních přístupů k formálnímu ověřování je vítána.

Téma: Strukturální teorie grafů a algoritmické metathororémy

Dozorce: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Oblast: Teoretická informatika, Teorie grafů

Budoucí student bude pracovat na parametrech šířky a hloubky (jako je šířka stromu a stromová hloubka a další) grafů a dalších relačních struktur a aplikovat teoretické výsledky v algoritmických metatheorems na omezené třídě grafů. Důraz bude kladen na zkoumání řídkých tříd grafů a na doplňkové parametry „husté“ hloubky, jako je nová hloubka keřů, a na metatheoremy pro problémy formulované v logice FO. Vítány jsou úvodní znalosti teorie strukturních grafů, logiky a parametrizované složitosti.
Další informace získáte na webu současné směry výzkumu .