translated by Google

Speciální doktorské pozice na katedře informatiky

2019

Katedra informatiky, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity oznamuje otevřenou výzvu až na dvě doktorské pozice se zvláštním financováním od února 2019 v následujících oblastech:

Uzávěrka pro podání žádosti je 16. prosince 2018.

Obecná informace

Očekává se, že potenciální doktorandi budou mít přehled o svém výzkumném zázemí a dovednostech v oblasti vybraného tématu PhD. Měli by také mít znalosti angličtiny; předchozí znalost češtiny není nutná.

Stipendium

Každá z pozic PhD je financována stipendiem o čisté hodnotě nejméně 29000 Kč za měsíc (tato částka se skládá ze standardního doktorského stipendia a dodatečného odměny oddělení 10000 Kč za měsíc), což je přibližně 1100 EUR a je nad úrovní průměru čistá mzda v České republice. Stipendium je uděleno úspěšným žadatelům po dobu prvních dvou let s očekávaným obnovením (po vyhodnocení) dalších 2 let. Celková délka studia je 4 roky.

Postup při podávání žádostí

Žadatelům se doporučuje, aby přímo kontaktovali svého budoucího nadřízeného (jak je uvedeno níže) s podrobnějšími podrobnostmi před termínem. Aplikace složené z CV, motivačního dopisu a případně dalších relevantních dokumentů podporujících dokonalost kandidáta by měla být zaslána prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. ( mojmir@fi.muni.cz ) 16. prosince 2018. Žádosti budou hodnoceny odborným výborem, který si vybere nejvhodnějšího žadatele pro všechny inzerované témata.
Kandidáti jsou stále povinni splnit standard přijímací řízení pro doktorské studium . Stipendium může být uděleno až po úspěšném dokončení standardního přijímacího řízení.


Distribuovaná kontrola pro metamorfní roboty

Dozorce: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Oblast: Distribuované řízení paralelních robotických systémů

Metamorfní roboty jsou postaveny z řady identických, ale autonomních robotických modulů. Samotné moduly přicházejí s velmi omezenými možnostmi, mohou se však spojit a spolupracovat, aby mohly vykonávat složitější úkoly. Ph.D. nabízená pozice se soustředí na vývoj algoritmů pro distribuované řízení pohybu a rekonfigurace metamorfních robotů, stejně jako na snadnost použití této platformy. Očekává se také, že kandidát přispěje k vybudování místní metamorfní platformy.

Řízení distribuovaných multiagentních systémů pod časovými omezeními

Dozorce: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Oblast: Teoretická informatika, Formální metody

Moderní inženýrské systémy, jako jsou autonomní pozemní a letecké vozy nebo týmy spolupracující s lidskými roboty, se rychle vyvíjejí kvůli průmyslovým potřebám. Vzhledem k tomu, že tyto systémy jsou obvykle kritické z hlediska bezpečnosti, existuje stejně rostoucí potřeba formálních přístupů k jejich specifikaci, návrhu a ověřování. Potenciální student se zaměří na problematiku syntézy řídící strategie pro komplexní dynamické distribuované systémy, které splňují jak kvalitativní, tak kvantitativní formální specifikace. Zvláštní pozornost by měla být věnována koordinaci více zařízení pracujících na společném úkolu. Předběžné úvodní znalosti formálních přístupů k formálnímu ověření jsou vítány.

Téma: Teorie strukturních grafů a algoritmické metateoremy

Dozorce: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Oblast: Teoretická informatika, Teorie grafů

Potenciální student bude pracovat na parametrech šířky a hloubky grafů a jiných relačních struktur (jako je šířka stromu a stromové hloubky a jiné) a bude aplikovat teoretické výsledky v algoritmických metateoremech na omezené grafové třídy. Zaměření bude zaměřeno na zkoumání tříd rozptýlených grafů a doplňkových "hustých" parametrů hloubky, jako je například nová hloubka keřů, a na metateorem pro problémy formulované v logice FO. Předběžné úvodní znalosti teorie strukturních grafů, logiky a parametrizované složitosti jsou vítány.
Další informace naleznete v části současné směry výzkumu .

Téma: Analytické metody pro velké diskrétní objekty

Dozorce: Prof. Daniel Kráľ
Oblast: Teoretická informatika, Teorie grafů

Teorie kombinatorických mezí je rychle se vyvíjející oblastí kombinatoriky, která nabízí analytické nástroje pro reprezentování a analýzu velkých diskrétních objektů (jako jsou grafy nebo hypergrafy) a má mnoho aplikací v informatice a matematice. Potenciální student se zaměří na aplikace analytických nástrojů týkajících se limitů grafů, např. V extrémních kombinatoricích, a na zkoumání vzájemného vztahu mezi existujícími analytickými reprezentacemi rozptýlených velkých grafů. Předběžná znalost teorie grafů a dobré poznatky z matematické analýzy jsou vítány.