Program činnosti oborové rady


dle Statutu oborové rady a oborových komisí FI MU

dle Studijního a zkušebního řádu MU čl. 27, odst. 6


 • a) stanovuje bližší podmínky pro prezenční a kombinovanou formu studia v daném doktorském programu a jeho oborech, pokud to nestanoví charakteristika programu,

 • b) schvaluje plánované výzkumné zaměření disertačních prací,

 • c) posuzuje, zda individuální studijní plány studentů jsou v souladu s charakteristikou doktorského programu,

 • d) navrhuje děkanovi členy a předsedy komisí pro přijímací zkoušky a specifikuje požadavky na přijímací zkoušku,

 • e) navrhuje děkanovi jmenování školitelů a jejich odvolání,

 • f) určuje školitele studenta, přičemž respektuje právo studenta na volbu školitele a tématu disertační práce v souladu s § 62 odst. 1 písm. c) a f) zákona,

 • g) iniciuje, projednává a koordinuje program přednáškových kurzů, seminářů a dalších studijních náležitostí,

 • h) nejméně v ročních intervalech projednává a hodnotí společně se školitelem průběh studia každého studenta a o výsledcích jednání pořizuje zápis, který je povinnou součástí dokumentace vedené v IS MU; na vyžádání oborové rady předloží školitel upřesňující informace k hodnocení studenta,

 • i) může děkanovi navrhnout odebrání stipendia dle čl. 30 odst. 7,

 • j) může děkanovi navrhnout ukončení studia dle čl. 30 odst. 8,

 • k) navrhuje děkanovi předsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku a jejich odvolání; děkan návrh oborové rady na jmenování nebo odvolání předsedy postoupí rektorovi,

 • l) navrhuje děkanovi předsedu, členy komise a oponenty pro obhajobu disertační práce a jejich odvolání; děkan návrh oborové rady na jmenování nebo odvolání předsedy postoupí rektorovi,

 • m) navrhuje děkanovi termíny konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce,

 • n) navrhuje děkanovi zřízení a personální obsazení oborových komisí.

Pokud jsou ustaveny oborové komise, pověří je děkan na návrh oborové rady vykonáváním některých nebo všech činností uvedených v písmenech
c), d), f) až h) a k) až m) ve vztahu k příslušnému oboru.