Program činnosti oborové rady


dle Statutu oborové rady a oborových komisí FI MU

dle Studijního a zkušebního řádu MU čl. 27, odst. 6


Pokud jsou ustaveny oborové komise, pověří je děkan na návrh oborové rady vykonáváním některých nebo všech činností uvedených v písmenech
c), d), f) až h) a k) až m) ve vztahu k příslušnému oboru.