Absolvent doktorského studia 2000

Mgr. Pavel Rychlý

Obor Matematická informatika
Disertační práce Korpusové manažery a jejich efektivní implementace
Školitel doc. PhDr. Karel Pala, CSc
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU Brno (předseda)
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU Brno
doc. Ing, Jiří Sochor, CSc., FI MU Brno
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK Praha
Oponentiprof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK Praha
RNDr. Klára Osolsobě, FF MU Brno
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK Praha