Celoživotní vzdělávání


Program CŽV je realizován v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a fakulty, směrnicemi a opatřeními děkana fakulty.

Studijní katalog

Studijní katalog

Harmonogram

Harmonogram celoživotního vzdělávání

Cena

Celoživotní vzdělávání je placenou formou studia, poplatek za vzdělávání je stanovený na základě zvolených předmětů, jejich kreditové hodnoty a ukončení.

Změna od semestru jaro 2018
Poplatek za 1 kredit = 1.000 Kč

Poplatek za požadované ukončení se připočítá následně:
Zkouška = 2 kredity, kolokvium = 1 kredit, zápočet = 0 kreditů.

Vyhlášky, zákony a ustanovení

Kontakt

Oddělení celoživotního vzdělávání