Etika a ochrana práv

Etický kodex

Základní etické požadavky na jednání zaměstnanců Masarykovy univerzity s ohledem na jejich odborné a pracovní aktivity shrnuje Etický kodex Masarykovy univerzity a Pracovní řád MU. V případě podezření na poručení Etického kodexu MU lze podat podnět Etické komisi MU. Od 1. ledna 2024 je účinný tento Jednací řád Etické komise MU.

Dne 16. února 2024 byl Akdemickým senátem FI schválen Etický kodex cvičících na Fakultě informatiky. Tento kodex popisuje standardy přístupu cvičících ke svojí výuce a ke studujícím, na nichž se shodla akademická obec FI MU. Doplňuje a vysvětluje ustanovení Etického kodexu MU v kontextu cvičících na FI MU. Jeho smyslem je přispět ke kvalitní výuce na FI, profesionalitě cvičících a férovému přístupu ke studujícím.

Etika výzkumu na MU

Etickými aspekty výzkumu prováděného na Masarykově univerzitě zahrnujícího lidské subjekty, včetně práce s biologickým materiálem lidského původu se zabývá Etická komise pro výzkum. Etická komise pro výzkum posuzuje projekty ze všech pracovišť Masarykovy univerzity kromě Lékařské fakulty.

Plagiátorství a odhalování plagiátů na MU

Za plagiátorství lze považovat využití jiných zdrojů bez řádného uvedení odkazu tam, kde se očekává původní dílo. To zahrnuje i nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje. Při vytváření odborných textů je nezbytné dodržovat pravidla citační a publikační etiky. Podrobné informace naleznete na webové stránce MU.

S plagiátorstvím je spojena otázka, jak plagiáty vyhledávat. Na Masarykově univerzitě slouží k odhalování potenciálních plagiátů speciální aplikace, která je implementována v Informačním systému MU. Veřejně je aplikace dostupná na stránce Theses.cz. Systém na vyhledávání podobností v textu umožňuje vzájemné srovnávání dokumentů, které jsou součástí jeho databáze. Pomocí funkce „vejce vejci“ je možné najít k danému dokumentu dokumenty obsahově podobné, tedy potenciální plagiáty. Tento nástroj mohou využívat vyučující, administrativní pracovníci i studenti. Níže naleznete informace a odkaz ke školení „Plagiátorství a aplikace vyhledávání podobností v IS MU" a také příručky, jak se vyhnout plagiátorství.

Ochrana práv a podání směřující k ochraně práv

K ochraně práv se Masarykova univerzita hlásí v Etickém kodexu MU, v opatřeních k implementaci HR Award a dalších dokumentech. Masarykova univerzita má nastaveny procesy k tomu, aby byla tato práva na Masarykově univerzitě chráněna účinně, nestranně a efektivně a aby byla zajištěna dostupná pomoc, jakož i ochrana oznamovatelů a obětí zásahů do těchto práv.

Ochrana práv se řídí směrnicí MU 1/2023 Ochrana práv účinnou od 1. dubna 2023. Ochránkyní práv na MU je JUDr. Eva Janovičová. Na ochránce práv se lze obrátit těmito způsoby:

Diskriminace a nerovné zacházení

Diskriminaci a nerovné zacházení řeší Panel pro rovné příležitosti.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Podrobné informace lze nalézet v rozcestníku GDPR MU, který obsahuje odkazy na centrální informační systémy MU, které zpracovávají osobní údaje. Odkazy vedou buď na stránku s informacemi o zpracování osobních údajů v daném systému nebo na stránku zpřístupňující osobní údaje uživatele v rámci systému. Slouží tak k podpoře práva subjektů údajů (zaměstnanců, studentů a externích spolupracovníků MU) na přístup k jejich osobním údajům a transparentnosti činností zpracování.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Mgr. Iva Zlatušková, vedoucí Pracoviště pověřence pro ochranu osobních údajů MU.

Aktuality, příručky a školení pro zaměstnance

Sociální bezpečí

Nový e-kurz MU "Sociální bezpečí v akademickém prostředí"

Od 1. 7. 2024 byl v Informačním systému MU spuštěn nový e-kurz MU „Sociální bezpečí v akademickém prostředí“, který zpracovalo Pracoviště celouniverzitní ochrany práv MU. Absolvování kurzu je dobrovolné.

V kurzu se zaměstnanci dozví, co je sociální bezpečí, jak ho může narušovat nevhodné chování, jak si nevhodného chování všímat, jak proti němu zasahovat a na koho se obrátit, potřebujete-li pomocnou ruku. Kurz navazuje na poslání Masarykovy univerzity, kterým je mj. přispívat ke svobodné, soudržné a bezpečné společnosti. Takové poslání může naplňovat jen díky členům/členkám své univerzitní obce. Ti svojí participací v akademickém prostředí přijímají hodnoty úcty, svobody a zodpovědnosti, které se promítají i do Etického kodexu MU.

Absolvováním kurzu se zaměstnanci seznámí s nastavenými podmínkami Masarykovy univerzity pro udržování bezpečného a zdravého vzdělávacího a pracovního prostředí, ve kterém není žádný člen/členka univerzitní obce vystaven/a nevhodnému chování.

Workshop

Workshopy Respekt až na půdu * akademickou

Dne 9. dubna 2024 od 16:00 proběhne na Rektorátu MU (Kounicův sál, 5. patro) praktický interaktivní workshop Respekt až na půdu * akademickou, který je určen pro studenty a studentky, kteří si přejí získat základní vhled do tématu sexuálního obtěžování ve specifickém prostředí českých vysokých škol. Přihláška.

Dne 7. května 2024 od 9:00 proběhne na CERPEK (Komenského nám.) prakticky zaměřený interaktivní workshop Respekt až na půdu * akademickou, jehož cílem je podat zaměstnancům a zaměstnankyním informace a zprostředkovat nástroje, které tvoří preventivní složku řešení sexuálního obtěžování, šikany a násilí na akademické půdě. Workshop je úvodem do tématu sexuálního obtěžování. Více informací a přihlášku naleznete na webových stránkách CERPEK.

Dne 16. května 2024 od 10:00 proběhne na CERPEK (Komenského nám.) workshop Respekt až na půdu II. * akademickou. Workshop je určen pro osoby, které se již zúčastnily úvodního workshopu Respekt až na půdu I. Představíme si téma genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v širším kontextu a propojíme jej se souvisejícími tématy intersekcionality, fyzického a psychického násilí, ekonomického a finančního násilí, sexuálního a kybernásilí. Prohloubíme si znalosti efektu přihlížející či přihlížejícího a na praktickém cvičení si vyzkoušíme, jak mluvit s obětí obtěžování. Více informací a přihlášku naleznete na webových stránkách CERPEK.

Těchto workshopů se zúčastnily pracovnice personálního oddělení a oddělení doktorských a zahraničních studií FI.

Workshop

Přednáška "Copyright in the context of generative AI"

Dne 2. dubna 2024 od 14:30 (místnost A217) proběhne přednáška v rámci informatického kolokvia na téma Copyright in the context of generative AI. Přednášejícím je doc. JUDr. Matěje Myšky, Ph.D. z Právnické fakulty MU.

Anotace:"Generative artificial intelligence (AI) presents a significant challenge to copyright law, raising fundamental questions about authorship, ownership, and infringement. This talk will explore the evolving landscape of copyright in the context of generative AI, addressing key principles, priorities, and practical considerations. It will examine the tension between AI as a mere tool and as an author, the implications for copyrightability, and the potential for infringement. The discussion will also encompass the need for collaboration, adaptability, and the preservation of human creativity in the face of mechanistic outputs. By delving into these complex issues, the talk aims to provide insights into the intersection of generative AI and copyright law, offering guidance for stakeholders and policymakers in navigating this rapidly evolving field." This abstract was generated by perplexity.ai when prompted "Please create an abstract for an academic talk entitled "Copyright Aspects of Generative AI"". Is this output copyrighted? Who is the author? Are there any pertaining rights to this output? Who could exercise them and how is this regulated contractually in the Terms and Conditions of the most popular providers of the AI services? Is the training of the AI system copyright infringement? In my talk I will focus exactly on these questions within the EU and CZ regulatory framework. The cases currently handled by US courts will be also discussed.

Přednáška

Přednáška Etické výzvy a budování integrity v akademickém prostředí

Anotace: S etickými problémy se setkáváme dennodenně, a to jak v soukromém, pracovním, tak i studijním životě. Tento workshop nabídne prostor pro diskusi o klíčových aspektech whistleblowingu a etických výzvách v akademickém prostředí. Prozkoumáme různé perspektivy této problematiky, a to z lokálního i globálního pohledu, dále se podíváme na výzkumné poznatky a hledání řešení s cílem podpořit integritu a etiku ve vzdělávání. Účastníci budou mít příležitost otevřeně diskutovat o těchto tématech a společně se zaměříme i na strategie, jak mohou studenti aktivně podporovat akademickou integritu, kulturu otevřenosti, férovosti a zodpovědnosti na své univerzitě.

Program:

  • Role studentských zástupkyň a zástupců v systému poradenství (Mgr. Dagmar Čaďová, Poradenské centrum)
  • Představení pracoviště celouniverzitní ochrany práv (JUDr. Eva Janovičová, ochránkyně práv MU)
  • Přednáška Etické výzvy a budování integrity v akademickém prostředí (Ing. Veronika Krásničan, odbornice na akademickou etiku)

Přednáška proběhne na Fakultě informatiky dne 4. dubna 2024 v 18.00 v učebně D3.

Prevence šikany

Prevence šikany na pracovišti: průvodce pro vysoké školy

Nakladatelství Karolinum vydalo knihu doc. Mgr. Kateřiny Zábrodské, Ph.D. z Psychologického ústavu Akademie věd ČR s názvem Prevence šikany na pracovišti: průvodce pro vysoké školy. Tato publikace je souborem odborných a prakticky aplikovatelných informací o šikaně na vysokých školách.

Průvodce je rozdělen do dvou tematických částí, kdy první část má primárně edukační charakter a zaměřuje se na vymezení samotného jevu šikany na pracovišti, druhá část zase nabízí přehled hlavních doporučených preventivních a intervenčních opatření a politik proti šikaně, které lze na vysokých školách zavést.

Zahrnuta jsou také doporučení pro individuální pracovníky a pracovnice, včetně strategií obrany proti šikaně.

Publikace je volně ke stažení ZDE.

Příručky jak se vyhnout plagiátorství

Příručky jak se vyhnout plagiátorství

Níže si můžete stáhnout dvě příručky Mgr. Tomáše Foltýnka, Ph.D. a kol. věnované plagiátorství. První příručka Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích je určena akademickým pracovníkům jako přehledný průvodce v situacích, které v souvislosti s plagiátorstvím mohou ve vysokoškolské každodennosti vzniknout. Příručka se věnuje aspektům původnosti prací, představuje podoby plagiátorství, dává návod, jak vysvětlit studentům smysl odkazování na zdroje, ale také jak rozpoznat plagiát a jaké k tomu lze použít softwarové pomůcky.

Příručka je dostupná také:

Druhá příručka Jak se vyhnout plagiátorství je určena pro studenty. Obsahuje témata: kde vzít vlastní myšlenky, jak správně citovat různé zdroje, co přesně se považuje za plagiátorství, jak se vyhnout různým formám plagiátorství, příklady (ne)slavných plagiátů, o třech O proti plagiátorství i pár tipů, jak nespadnout do časového presu.

Příručka je dostupná také:

Psaní prací na zakázku

Psaní prací na zakázku

Psaní prací na zakázku (contract cheating) je přestupek, kdy osoba využije nepřiznanou nebo neoprávněnou třetí stranu, aby jí pomohla vypracovat práci za účelem získání zápočtu, kreditů, akademického postupu a podobné výhody. Širší veřejnosti je tato problematika známa zejména v souvislosti s nabídkami komerčních firem, které zpracování prací inzerují na internetu.

E-kniha od Ing. Jana Macha, Ph.D., Mgr. Tomáše Foltýnka, Ph.D. a kol. nazvaná Jak předcházet psaní prací na zakázku ukazuje, jak psaní prací na zakázku předcházet, následně jsou popsány významné kauzy, legislativa a výzkumy v zahraničí i v České republice.

Plagiátorství a aplikace vyhledávání podobností v IS MU

Plagiátorství a aplikace vyhledávání podobností v IS MU

Plagiátorství a neetické praktiky v akademickém prostředí a praktické představení aplikace vyhledávání podobností v IS - to je hlavním obsahem školení Plagiátorství a aplikace vyhledávání podobností v IS MU, které školí pracovníci Fakulty informatiky Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. z Katedry strojového učení a zpracování dat a Ing. Jitka Brandejsová z Centra výpočetní techniky.

Součástí školení je také praktické představení aplikace vyhledávání podobností v Informačnímu systému MU Detekce podobností - Vejce vejci.

Školení v rozsahu 1 hodina 40 minut můžete shlédnout ZDE (je nutné přihlásit se do Portálu pro zaměstnance).

Průvodce obrázky

Průvodce legálním využíváním obrázků a jiných netextových zdrojů

Jak postupovat chcete-li doplnit odborný text např. obrázkem nebo jiným netextovým zdrojem? Co jsou to netextové zdroje? Vše, co může být v pracích použito a co současně není textem, tedy fotografie, kresby, technické nákresy, grafy, infografiky, piktogramy, tabulky, mapy, multimediální zdroje apod.

Je nutné k obrázku získat svolení autora? Jak správně uvést odkazy na zdroj u reprodukcí uměleckých děl? Za jakých podmínek lze použít vlastní fotografie pořízené v prostorách cizí organizace? Lze použít fotografie, na kterých jsou vyfoceni cizí lidé?

Odpovědi na tyto a další otázky se snaží poskytnout Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů.

GDPR

GDPR - základní pojmy a procesy nařízení

V roce 2018 nabylo účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR. Jeho účelem je chránit osobní údaje občanů a tím přispívat k ochraně jejich soukromí. Smyslem e-kurzu (je nutné přihlásit se do Portálu pro zaměstnance) je zprostředkovat zaměstnancům Masarykovy univerzity základní informace o tomto nařízení.

Obsah kurzu:

  • základní pojmy a informace,
  • zásady zpracování osobních údajů,
  • práva osob.

Na MU je základním dokumentem pro ochranu osobních údajů a GDPR Směrnice MU Ochrana a zpracování osobních údajů 01/2018. Existuje také řada Metodických listů právního odboru rektorátu MU, kterými je potřeba se řídit. Mezi ty nejdůležitější oblasti patří především pořizovaní fotografií a videozáznamů z akcí, úprava smluvních vztahů s externími firmami nebo získávání souhlasů od subjektů údajů.