Financování výzkumu a vývoje

Odborníci z Fakulty informatiky podávají projekty napříč oborovým spektrem. Nejčastěji jsou to soutěže GAČR, MŠMT, TAČR, MU, Evropské unie, ale také např. Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví, Města Brna a další. V případě, že uvažujete podat projekt, ať už v roli navrhovatele či spolunavrhovatele, informujte prosím odd. v/v D. Komárkovouemailem nebo osobně. Kdykoliv během psaní návrhu či řešení projektu se můžete na odd. v/v obracet se svými dotazy. Ohledně projektů strukturálních fondů (OP VK, OP VaVpI...) kontaktujte prosím V. Bumbálkovou a projektů Erasmus, mezinárodní spolupráce... R. Brolíkovou.
Při přípravě návrhu a poté i při řešení se musíte držet především zadávací dokumentace daného poskytovatele, Zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (č.130/2002), Směrnicí MU č. 6/2016 - Řízení projektů, případně metodickými pokyny RMU či v/v FI.

Návrh projektu

Každý návrh projektu musí být zaveden v ISEPu (interní systém evidence projektů, který najdete v INETu) a před odesláním poskytovateli na fakultě schválen (je to možné i elektronicky po vložení finálního návrhu přímo v ISEPu). Než finální návrh podáte, konzultujte prosím (minimálně s týdenním předstihem) osobní náklady na personálním odd., investice a případné spolufinancování s paní tajemnicí, ekonomické a formální záležitosti návrhu na odd. v/v.

Etika, smlouvy, duševní vlastnictví

V případě práce s lidmi, zvířaty, osobními údaji apod, je nutné požádat před podáním návrhu investorovi etickou komisi MU o schválení (pomocí ISEP). Pokud potřebujete během přípravy návrhu, řešení nebo ukončení projektu připravit či konzultovat smlouvu, rozdělení práv k duševnímu vlastnictví, aplikovaných výsledků, je nutné s dostatečným předstihem kontaktovat R. Kunce nebo H. Půstovou cestou odd. v/v FI, případně Odboru výzkumu RMU.

V průběhu řešení

Po obdržení smlouvy/rozhodnutí kontaktujte prosím odd. v/v, návrh vám převedeme v rámci ISEP do realizovaných projektů, ekonomické odd. přidělí zakázku, na personálním odd. si domluvíte nastavení mezd, úvazků a můžete projekt řešit. Pro podpis smlouvy, podání žádosti o změnu apod. je nutné vytisknout a nechat podepsat evidenční záznam (průvodku) k realizovanému projektu. Všechny dokumenty, které se týkají projektu, vkládejte naskenované i s podpisy do ISEPu. Během realizace projektu řešíte osobní záležitosti na personálním odd., finance na ekonomickém. Na odd. v/v smlouvy, změny, zprávy, dotazy k pravidlům, nejasnosti.
Toto platí i v případě, že jste v roli spolunavrhovatele.

Aktuální výzvy

Bližší informace o soutěžích jednotlivých poskytovatelů

Řešené projekty na FI

Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz