Novinky k projektům

Zde naleznete informace o aktuálních výzvách, které se týkají Fakulty informatiky. Další informace najdete na naší webové stránce výzkumu Financování výzkumu a vývoje, a také na stránce Odboru výzkumu RMU, kde najdete přehled všech aktualit, grantových výzev a akcí, které na MU v rámci vědy a výzkumu probíhají. K odběru aktualit v/v RMU se můžete přihlásit zde. Odbor výzkumu RMU vydává také Newsletter, kde najdete informace o probíhajících i chystaných výzvách a akcích v/v.
Chtěli bychom požádat ty z vás, kteří uvažují o zapojení do grantových výzev, aby nás informovali emailem na veda@fi.muni.cz nebo osobně na odd. v/v co nejdříve. Deadline na odd. v/v FI pro odevzdání návrhů počítejte cca 7 pracovních dnů před uzávěrkou poskytovatele, pokud není u jednotlivé výzvy uvedeno jinak.

CTT MU

Evropská komise

Evropská komise zveřejnila Pracovní program 2018-2020. Pracovní programy jednotlivých oblastí jsou zveřejněny na stránkách Participant Portal, naleznete tady také výzvy k podávání projektů. Veškeré informace o H2020 jsou dostupné na webu Evropské komise, další info najdete také na stránkách RMU. Mimo jiné existuje i finanční podpora ze strany RMU při přípravě projektů.

Fakulta informatiky MU - Studentské výzkumné a vývojové projekty (Program děkana FI)

Grantová agentura ČR (GAČR)

 • Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO. Návrhy je možné podávat do 28. června 2018 (deadline pro podání návrhů na v/v FI včetně podepsané průvodky je 25. června 2018 do 12 hod). Podrobnější informace najdete na stránkách GAČRu. Základní pravidla - doba trvání projektu je 5 let, maximální výše podpory je 50 mil. Kč na celou dobu řešení (alokace na celou soutěž je 550 mil. Kč ročně), navrhovatelem musí být vědec s prokazatelnými vynikajícími výsledky v mezinárodním měřítku, v průběhu řešení nebo max. 1 rok po ukončení řešení musí někdo z týmu podat návrh projektu ERC. Interní pokyny najdete v dokumentovém serveru v ISu. V případě, že zaměření projektu vyžaduje vyjádření etické komise, je nutné návrh v ISEPu vyplnit do 13. června 2018.
  Chtěli bychom požádat ty z vás, kteří uvažují o zapojení do této soutěže, aby nás informovali emailem na veda@fi.muni.cz nebo osobně na odd. v/v co nejdříve.

Grantová agentura MU (GAMU)

 • GAMU vyhlásila 4. výzvu v kategorii E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků. Žádosti o podporu mohou být podány do konce října 2018. Podány mohou být pouze žádosti na výrazně nadstandardní publikační výsledky (publikace, knihy), které byly předloženy do tisku a jsou v recenzním řízení ve fázi revizí. Z důvodu nepřevoditelnosti finančních prostředků musí být přidělená podpora vyčerpána do konce roku 2018. Bližší informace najdete na stránce GAMU.

Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy (MŠMT)

 • MŠMT vyhlásilo novou výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR (LTV19). Prostřednictvím tohoto programu je podporováno zastoupení českých vědců v řídících orgánech nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem. Soutěžní lhůta pro podávání návrhů běží do 22. června, odevzdání návrhů na odd. v/v FI a v ISEPu je do 15. června 2018 do 12 hod. Dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné na MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 • MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. Informace RMU k podávání návrhů mobilit jsou dostupné v dokumentovém serveru IS.

  - Polsko - soutěžní lhůta pro podávání návrhů je stanovena do 29. června 2018, odevzdání návrhů na odd. v/v FI a v ISEPu je do 22. června do 12 hod. Dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné na webu česko-polských projektů.

  - Čína - soutěžní lhůta pro podávání návrhů je stanovena do 30. června 2018, odevzdání návrhů na odd. v/v FI a v ISEPu je do 22. června do 12 hod. Dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné na webu česko-čínských projektů.

  - Francie - soutěžní lhůta pro podávání návrhů je stanovena do 30. června 2018, odevzdání návrhů na odd. v/v FI a v ISEPu je do 22. června do 12 hod. Dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné na webu česko-francouzských projektů.

Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

 • Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypsalo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje. Předpokládané zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2019, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2022. Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Návrhy je možné podávat do 29. června 2018 (deadline pro podání návrhů na v/v FI včetně podepsané průvodky je 25. června 2018 do 12 hod). Informace najdete na stránkách MZ a IS MU. V případě, že zaměření projektu vyžaduje vyjádření etické komise, je nutné návrh v ISEPu vyplnit nejpozději do 13. června 2018 do 18 hod.
  Chtěli bychom požádat ty z vás, kteří uvažují o zapojení do této soutěže, aby nás informovali emailem na veda@fi.muni.cz nebo osobně na odd. v/v co nejdříve.

TAČR

 • Technologická agentura ČR vyhlásila 6. veřejnou soutěž v rámci programu Delta. Termín pro podávání návrhů končí 7. srpna 2018. Jedná se o výzvu zaměřenou na mezinárodní spolupráci. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit Korejské republice, ve Vietnamské socialistické republice, ve Spolkové republice Německo, ve Státě Izrael, v čínských provinciích Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan). Veškeré informace k programu i k soutěži naleznete na stránkách poskytovatele.

 • Technologická agentura ČR vyhlásila v rámci programu Éta 2. veřejnou soutěž. Soutěžní lhůta je do 21. června 2018. Podrobné informace k vyhlášení, včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách poskytovatele. Metodiku MU naleznete v ISu.


Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz