Novinky k projektům

Zde naleznete informace o aktuálních výzvách (open call), které se týkají Fakulty informatiky. Další informace najdete na naší webové stránce výzkumu Financování výzkumu a vývoje. Informace nejen k projektům, grantovým výzvám, výzkumu na MU najdete na Portále MU. Odbor výzkumu RMU vydává Newsletter, kde najdete informace o probíhajících i chystaných výzvách a akcích v/v, a také má nový projekt IMPROVE, díky kterému má Odbor výzkumu MU více možností podávat informace, pořádat praktické semináře, pomáhat při přípravě návrhu i následné realizaci projektu. Vědci také mohou použít aplikaci Anlupa.cz, která umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Chtěli bychom požádat ty z vás, kteří uvažují o zapojení do grantových výzev, aby nás informovali emailem na veda@fi.muni.cz nebo osobně na odd. v/v co nejdříve. Deadline na odd. v/v FI pro odevzdání návrhů počítejte cca 7 pracovních dnů před uzávěrkou poskytovatele, pokud není u jednotlivé výzvy uvedeno jinak.

Připravované semináře

 • Ve dnech 13. - 15. 10. pořádá OV RMU již 5. ročník úspěšného GRANTS WEEK, kde se můžete dozvědět praktické a užitečné informace o projektech EU a především o připravovaném Horizont Europe HEU. Hlavním řečníkem bude Dr. Sean McCarthy. Podrobnější informace o této akci včetně programu a odkazu na registraci najdete zde.
 • Na webu Ministerstva vnitra je k dispozici prezentace ze Setkání se zástupci poskytovatele a manažerů projektů bezpečnostního výzkumu, které proběhlo 18.9.2019.

Aktuálně otevřené výzvy, informace o podávání zpráv

Mezinárodní

Evropská komise

 • Evropská komise zveřejnila aktualizované znění pracovních programů H2020 s výzvami na rok 2020 (poslední rok trvání rámcového programu). Veškeré informace o H2020 jsou dostupné na webu Evropské komise, česky na stránkách Technologického centra AV ČR a také na Portále MU. Při přípravě projektů můžete využít konzultační i finanční podporu ze strany RMU.
 • Erasmus+ projekty - Výzvy a deadliny EK na podávání Erasmus+ projektů spolupráce najdete zde.

Komise J. Williama Fulbrighta

 • Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi ČR a USA prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je správa vládních stipendií, případně dalších programů pro studium, výzkum a výuku v USA pro české občany a naopak pro americké stipendisty na akademických institucích v České republice. Správa programů zahrnuje aktivity spojené s výběrovým řízením i s pobytem stipendistů v USA nebo v České republice. Bližší informace včetně aktuálních nabídek najdete na stránkách Fulbrightovy komise.

Projekty internalizace pro zaměstnance fakulty

 • Přehled možných zdrojů internalizace pro zaměstnance fakulty najdete zde, jedná se o spolupráci v oblastech mobilit, rozvoje partnerství a vzdělávání, inovací apod.

Národní

Grantová agentura ČR (GAČR)

 • Grantová agentura zveřejnila opatření ohledně řešení projektů v souvislosti s epidemií. Bližší informace najdete na stránkách GAČRu.
 • GA ČR má otevřenou výzvu LA granty CEUS (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace), průběžná Výzva s rakouskou agenturou FWF. Soutěžní lhůta od 22. února do 15. prosince 2020. Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry. Podrobnější informace najdete na stránkách GAČRu. Prosím o info na odd. v/v FI, pokud uvažujete o podání návrhu do uvedené výzvy.
 • GA ČR má nově otevřenou výzvu, která se týká projektů ve spolupráci s polskou agenturou NCN v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2020 (polská strana do 15.12.). Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům, které mohou podat společný bilaterální až trilaterální návrh projektu, a to vždy spolu s polským vědeckým týmem a případně i vědeckým týmem z Rakouska či Slovinska. Podrobnější informace najdete na stránkách GAČRu. Prosím o info na odd. v/v FI, pokud uvažujete o podání návrhu do uvedené výzvy.

Magistrát města Brna (MMB)

Ministerstvo kultury (MK - NAKI)

Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy (MŠMT)

Ministerstvo vnitra (MV)

Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

Technologická agentura ČR (TA ČR)

 • Technologická agentura ČR aktualizovala harmonogram výzev na rok 2020, který naleznete zde. Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěží, novinek a změn v předpisech najdete na stránkách TAČRu .
 • Technologická agentura ČR vyhlásila 5. veřejnou soutěž ÉTA. Hlavním cílem tohoto programu je podpora aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Podrobné informace k vyhlášení, včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách TAČRu. Deadline pro podání návrhů na FI MU je 12. října 2020, deadline pro posouzení etickou komisí MU je 29. 9. 2020 do 18 hod., deadline pro konzultaci s právním odd. RMU, CTT 6. 10. 2020. Na Portále MU a také v ISu najdete pokyny RMU k výzvě včetně online semináře. Prosíme případné zájemce, aby informovali odd. v/v FI MU co nejdříve.
 • Technologická agentura ČR připravuje otevření čtyř mezinárodních výzev ERA-NET Cofund, které budou zaměřené na oblasti životního prostředí, digitalizace energetiky, nanomedicíny a informačních technologií. Podrobné informace k programu naleznete na stránkách TAČRu.

Projekty MU

CTT MU

Fakulta informatiky MU - Studentské výzkumné a vývojové projekty (Program děkana FI)

Fond rozvoje MU (FRMU)

Grantová agentura MU (GAMU)

 • GAMU má otevřenou výzvu HORIZONS - Podpora přípravy mezinárodních grantů. Žádosti o podporu se podávají průběžně. Podpora je určena na náklady spojené s přípravou mimořádně prestižních a významných projektů mezinárodních poskytovatelů (např. programy Evropské komise). Bližší informace najdete na stránce GAMU - HORIZONS.
 • GAMU má otevřenou výzvu INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty Žádosti o podporu se podávají do 30. 11. 2020 přes ISEP. Podpora je určena výzkumným týmům složeným z akademických a výzkumných pracovníků pokrývajících téma napříč nejméně dvěma vědeckými doménami ze tří možných: Physical Sciences and Computer Science, Life Sciences, Social Sciences and Humanities. Režii pro FI na rok 2021 počítejte ve výši 16,95%. Bližší informace najdete na stránce GAMU - INTERDISCIPLINARY.
 • GAMU má otevřenou výzvu MASH - MUNI Award in Science and Humanities Žádosti o podporu se podávají do 31. 12. 2020. Hlavním cílem MASH je přivést na MU vynikající a úspěšné externí vědce a nabídnout jim takové podmínky, aby měli motivaci zůstat, pracovat pro MU a dlouhodobě vytvářet mimořádně kvalitní vědecké výsledky. Bližší informace najdete na stránce GAMU - MASH.
 • GAMU má otevřenou novou výzvu MASH JUNIOR - MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR. Žádosti o podporu se podávají do 31. 12. 2020. Hlavním cílem MASH JUNIOR je vytvořit podmínky pro včasné dosažení autonomie ve výzkumu u mimořádně perspektivních výzkumných pracovníků krátce po Ph.D.; akcelerace kariérního postupu talentovaných vědců; usnadnění přípravy prestižních grantů, posílení "brain circulation". Bližší informace najdete na stránce GAMU- MASH JUNIOR.
 • GAMU má otevřenou novou výzvu CAREER RESTART - Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry. Žádosti o podporu se podávají do 31. 10. 2020 přes ISEP. Cílem je vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na MU. Bližší informace najdete na stránce GAMU - CAREER RESTART.

Interní grantová agentura MU - IGA MU

 • IGA MU je nová soutěž, která formou studentských grantů podporuje zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem u studentů akreditovaných doktorských studijních programů. Návrhy musí projít schválením v ISEP do 30. 10. 2020. Deadline pro podání návrhu projektu přes ISEP na FI MU je 25. 10. 2020. Bližší informace najdete na stránce IGA MU, případně kontaktujte odd. v/v FI MU - p. Nazarejovou.

Specifický vysokoškolský výzkum

 • Návrhy je možné podávat do 30. 10. 2020 přes ISEP. Režii pro FI na rok 2021 počítejte ve výši 16,95%. Bližší informace najdete na stránce specifického výzkumu, případně kontaktujte odd. v/v FI MU - p. Komárkovou.

Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz