Novinky k projektům

Zde naleznete informace o aktuálních výzvách (open call), které se týkají Fakulty informatiky. Další informace najdete na naší webové stránce výzkumu Financování výzkumu a vývoje, a také na stránce Odboru výzkumu RMU, kde najdete přehled všech aktualit, grantových výzev a akcí, které na MU v rámci vědy a výzkumu probíhají. K odběru aktualit v/v RMU se můžete přihlásit zde. Odbor výzkumu RMU vydává také Newsletter, kde najdete informace o probíhajících i chystaných výzvách a akcích v/v.
Chtěli bychom požádat ty z vás, kteří uvažují o zapojení do grantových výzev, aby nás informovali emailem na veda@fi.muni.cz nebo osobně na odd. v/v co nejdříve. Deadline na odd. v/v FI pro odevzdání návrhů počítejte cca 7 pracovních dnů před uzávěrkou poskytovatele, pokud není u jednotlivé výzvy uvedeno jinak.

Aktuálně otevřené výzvy

CTT MU

Evropská komise

Fakulta informatiky MU - Studentské výzkumné a vývojové projekty (Program děkana FI)

 • Je vyhlášena nová výzva na podávání návrhů projektů do programu pro podporu Studentských výzkumných a vývojových projektů (Program děkana FI). Bližší informace naleznete zde. Deadline pro podání návrhů do ISEP a odevzdání podepsaného návrhu na odd. v/v FI je 18. listopadu 2018, počátek financování od 1. prosince.

Fond rozvoje MU (FRMU)

 • Rektor MU vyhlásil interní soutěž Fond rozvoje MU pro rok 2019. Žádosti o podporu mohou být podány prostřednictvím ISEP do 24. října 2018. Finanční podpora pro jeden projekt je 50 - 100 tis. Kč, je možné žádat pouze neinvestiční prostředky. Tematické okruhy včetně podtémat: A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurz; B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Podrobná specifikace soutěže a tematických okruhů je uvedena v českém i anglickém jazyce na stránce FRMU. Pokyny fakulty najdete v dokumentovém severu ISu.

Grantová agentura ČR (GAČR)

Grantová agentura MU (GAMU)

 • GAMU vyhlásila výzvu Specifického vysokoškolského výzkumu kategorii A, B. Žádosti o podporu mohou být podány do konce října 2018. Bližší informace najdete na stránce GAMU. Opatřením děkana č.3/2018 fakulta stanovuje doplňková kritéria k této výzvě.

 • GAMU vyhlásila výzvu v kategorii G - Mezioborové výzkumné projekty. Žádosti o podporu mohou být podány do konce října 2018. Bližší informace najdete na stránce GAMU - G.

 • GAMU vyhlásila výzvu v kategorii H - Individuální projekty hraničního výzkumu. Žádosti o podporu mohou být podány do 7. listopadu 2018. Bližší informace najdete na stránce GAMU - H.

 • GAMU vyhlásila 4. výzvu v kategorii E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků. Žádosti o podporu mohou být podány do konce října 2018. Podány mohou být pouze žádosti na výrazně nadstandardní publikační výsledky (publikace, knihy), které byly předloženy do tisku a jsou v recenzním řízení ve fázi revizí. Z důvodu nepřevoditelnosti finančních prostředků musí být přidělená podpora vyčerpána do konce roku 2018. Bližší informace najdete na stránce GAMU.

 • GAMU má otevřenou výzvu v kategorii F - Podpora přípravy mezinárodních projektů. Žádosti o podporu se podávají průběžně. Podpora je určena na náklady spojené s přípravou mimořádně prestižních a významných projektů mezinárodních poskytovatelů (např. programy Evropské komise). Bližší informace najdete na stránce GAMU.

Ministerstvo financí (MF)

 • MF vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci Fondů EHP a Norska pro období září 2018 - srpen 2019.

Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy (MŠMT)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

 • MPO vyhlásilo 4. veřejnou soutěž programu TRIO. Soutěžní lhůta běží do 31. 10. 2018. Podrobnější informace k této soutěži najdete na webu MPO. RMU připravil metodický pokyn, který najdete v dokumentech v ISu. Pokud někdo z vás zvažuje podání návrhu do tohoto programu, informujte prosím odd. v/v FI.

Ministerstvo vnitra (MV)

Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

TAČR

 • Technologická agentura ČR 12. 9. 2018 vyhlásila 2. veřejnou soutěž programu Zéta, deadline pro podání návrhů je do 25. 10. 2018. Na stránkách TAČRu najdete podrobnější informace včetně zadávací dokumentace. Informace RMU k programu jsou k dispozici dokumentech v ISu a odpovědi TAČRu na dotazy zde. Program Zéta je program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, který je zaměřen na zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi. RMU připravil setkání/společnou konzultaci navrhovatelů, které se uskuteční 9. 10. v 10 hodin ve Velké zasedací místnosti na RMU, kde můžete probrat aktuální problémy či nejasnosti návrhu a na kterou je možné se registrovat zde. Pokud někdo z vás zvažuje podání návrhu do tohoto programu, informujte prosím odd. v/v FI.

 • Technologická agentura ČR vyhlásila společnou výzvu CHIST-ERA III Joint Call 2018. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 15. ledna 2019. Podrobné informace k vyhlášení, včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách TAČR. Témata výzvy jsou: Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI) a Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN).
  Jedná se o mezinárodní výzvu, která je sice navázána na program Epsilon, v rámci kterého bude následně probíhat národní kolo soutěže pro návrhy úspěšné v tomto Joint Call, ale je svými parametry skutečně specifická a není to standardní model, který doposud znáte z TA ČR.

 • Technologická agentura ČR vyhlásila 17.10.2018 druhou veřejnou soutěž v rámci programu Théta. Soutěžní lhůta běží do 29. 11. 2018. Podrobné informace k vyhlášení, včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách poskytovatele. TAČR zároveň chystá k této soutěži seminář, který se uskuteční 24. 10. 2018 v sídle TAČR a na který je nutná registrace. Prosíme případné zájemce o tuto soutěž, aby informovali odd. v/v FI emailem.


Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz