Všechny projekty

Řešené projekty spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky

AMASS - Architecture-driven, Multi-concern and Seamless Assurance and Certification of Cyber-Physical Systems

Advanced VR, iMmersive serious games and augmented reality as tools to raise awareness and access to European underwater Cultural heritage

 • Řešitel: doc. Fotios Liarokapis, PhD
 • Období projektu: 10/2016 - 09/2019
 • Anotace projektu:
  Underwater Cultural Heritage assets are widely spread into the Mediterranean. Unlike land archaeological sites, however, submerged settlements, ancient ports and other coastal industrial installations, especially shipwrecks, are not accessible to the general public or all experts, due to their environment and depth. Photos and surfaced artifacts exhibited in maritime museums provide fragmented aspects of such sites but are the only ones visitors can actually see. Digital technologies have also been, randomly used, in museum rooms, as a supplementary information source, but not always very successfully. Thus, Virtual Museums provide a unique opportunity for digital accessibility to both scholars and general public, interested in having a better grasp of underwater sites. Such digital encounters should allow virtual 3D underwater visit opportunities for children, elderly or people with mobility problems, instead of only specialized drivers. A Virtual Museum (VM) of ancient seafaring is a technologically demanding endeavor, but one that will cover a significant gap in the dissemination of underwater archaeological finds to the public. Its main objective is to introduce the general public into diverse archaeological domains pertaining to ships, such as shipbuilding and navigation, cargoes and trade mechanisms, but also underwater archaeological methods and conservation and protection issues. Thus and given the multicultural character of seafaring and seaborne trade, through which the Mediterranean people have been interacting and communicating over the last 2500 years, a VM will enhance better understanding of common Cultural Heritage, within and around Europe, and will bring together an interdisciplinary team of specialists from different countries. This project, based on the re-use of open GIS maritime data, 3D models of shipwrecks, 2D drawings from books and publications and already existed underwater archaeological parks will provide creative and highly innovative ideas and solutions for underwater documentation and excavation process; sustainable financing of underwater studies through synergies among stakeholders; investigation and creation of several technological tools which will be exploited to boost wide public awareness about our maritime and underwater cultural heritage, by bringing the sea depth within reach.
 • Investoři:
  • Evropská unie – Horizon 2020 – Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies (Societal Challenges)
 • detailní informace
 • fakultní informace

RAQUEL - Randomness and Quantum Entanglement

 • Řešitel: doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
 • Období projektu: 10/2013 - 09/2016
 • Anotace projektu:
  Randomness has established itself as a vital building block of information processing and represents an integral ingredient for practically any aspect in the field of information processing and technology. The principal objective of this project will be to establish and evaluate the role played by randomness in quantum information processing. We propose to address the main difficulties that arise through the use of randomness, in particular, 1) the use of randomness as a theoretical tool to prove existence and properties of information processing applications; 2) the design of novel quantum information processing applications that exploit randomness; 3) the design and analysis of applications that work with real-world (that is, non-uniform) randomness; 4) the construction of design techniques that produce high-quality randomness, both from a computational and adversarial perspective; and, finally, 5) the use of randomness to analyze and improve the physical processes necessary for the design quantum communication and computation devices. The consortium (composed of 8 research teams) aims to unite the forces of EU expertise in computer science, physics and mathematics to undertake a comprehensive study of randomness and quantum information within their research portfolio. Many of the targeted tasks combine the knowledge of partners. Hence, strong research interactions will be necessary to successfully achieve the objectives of the project.
 • Investoři:
  • Evropská unie – 7. rámcový program EU – Spolupráce
 • detailní informace
 • fakultní informace

Plánované projekty spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky

Informační společnost - rozvoj infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

 • Řešitel: Roman Čermák, M.Sc., MBA
 • Očekávané období projektu: 04/2017 - 09/2021
 • Anotace projektu:
  Projekt je zaměřen na dobudování potřebného výzkumného a inovačního zázemí Fakulty informatiky Masarykovy univerzity pro vzdělávací účely ve výzkumně orientovaných studijních programech. Infrastruktura bude sloužit celé šíři doktorských programů s vazbou na Fakultu informatiky. Bude se jednat především o nový multioborový doktorský studijní program Bezpečná znalostní společnost a doktorský program P1805 Informatika, který bude restrukturalizován do podoby dvou samostatných a inovovaných programů. Infrastruktura bude také návazná pro individuální zapojení bakalářských a navazujících magisterských studijních programů do výzkumu. V oblasti Ph.D. programů sledujících moderní výzkumně vývojové trendy v bezprostřední návaznosti na činnost vlastních výzkumných center a specializovaných laboratoří a aplikační spolupráci s firmami působícími ve vědeckotechnickém parku CERIT Science Park dojde ke zvýšení jejich kapacity a současně kvality a atraktivity.
 • Investoři:
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Informační společnost - rozvoj DSP

 • Řešitel: Roman Čermák, M.Sc., MBA
 • Očekávané období projektu: 09/2017 - 08/2022
 • Anotace projektu:
  Projekt je zaměřen na kompletní restrukturalizaci doktorského studia na Fakultě informatiky, v jejímž rámci budou inovovány oba obory stávajícího doktorského studijního programu (DSP), které se po úpravách následně stanou samostatnými doktorskými studijními programy, a dále bude vytvořen nový doktorský studijní program, což povede ke zvýšení atraktivity studia Fakulty informatiky. V rámci projektu budou rovněž podporovány zahraniční stáže Ph.D. studentů, mobilita ve výzkumu a internacionalizace. Strategickým cílem projektu je zajistit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů s úzkou návazností na činnost vlastních výzkumných center a specializovaných laboratoří včetně spolupráce s aplikačním sektorem ve vlastním vědeckotechnickém parku a dalších aktivitách v specifické oblasti Informační společnost. Tento cíl je naplňován v synergii se souběžně koncepčně dlouhodobě budovanou infrastrukturní podporou v areálu MU - Botanická. Realizace projektu je považována za klíčovou oblast pro zvýšení kvality studia a efektivity výzkumných týmů na MU a je chápána jako součást dlouhodobého záměru MU: mimo jiné internacionalizace, výzkumného profilu univerzity, spolupráce s aplikační sférou a podpory zaměstnanosti.
 • Investoři:
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ukončené projekty

Odpovědná osoba: Roman Čermák, M.Sc., MBA