Visual Studio 2017

Visual Studio je oficiálne IDE od Microsoftu, jedno z prvých a najpoužívanejších. Produkty určené pre Windows sú takmer vždy vyvíjane vo Visual Studiu a je vysoká šanca, že v práci s ním prídete do styku. Z tohoto dôvodu je dobré mať o ňom základný prehľad a vedieť ho používať.


title: “Inštalácia” show_toc: false —

Stiahnite si Visual Studio Community na adrese https://www.visualstudio.com/downloads/. Nainštalujte nasledovné moduly(ukážka na obrázku nižšie):

 • Universal Windows Platform development
 • Desktop development with C++

Uistite sa v bočnom paneli, že máte zvolený Visual C++ tools for CMake

Prvé spustenie

 1. Pri prvom spustení po inštalácii dostanete na výber niekoľko možností ako nakonfigurovať Visual Studio. Na začiatku dostanete možnost prihlásiť sa s Microsoft účtom alebo preskočiť tento krok:

  • Sign in/up -budú sa Vám synchronizovať nastavenia v budúcich inštaláciach a na iných počítačoch. Taktiež získate prístup k ďalšej funkcionalite.
  • Not now, maybe later - pokiaľ sa rozhodnete neprihlásiť, o nič nutné pre tento predmet neprídete

 2. Následne dostanete na výber usporiadanie a vzhľad. V tomto predmete sa Vám bude hodiť Development Settings mať nastavené na Visual C++. Vzhľad je čisto o Vašich preferenciách.


title: “Otvorenie projektu” show_toc: false —

Pre otvorenie projektu navigujte v menu File → Open → CMake… a zvoľte adresár CMake projektu, ktorý si želáte otvoriť.


title: “Vytvorenie súboru” show_toc: false —

Pre vytvorenie nového súboru v rámci adresára projektu, kliknite pravým tlačidlom myši v paneli Solution Explorer a navigujte v menu Add → New File. Následne pomenujte súbor a stlačte enter (alebo odkliknite na ľubovolné miesto).


title: “Vytvorenie projektu” show_toc: false —

Pre vytvorenie vlastného projektu je postup rovnaký ako pri otváraní, ale pri otváraní si musíte vytvoriť vlastný adresár a po otvorení vytvoríť CMakeLists.txt. Visual Studio automaticky zachytí vytvorenie aj zmenu súboru CMakeLists a sprístupní Vám spúšťanie a debuggovanie jednotlivých programov projektu.

Základny template CMakeLists.txt používaný v tomto predmete je nasledovný:

# Declaration of minimal cmake version
cmake_minimum_required(VERSION 3.0)

# Name of the entire project
project(hw01)

# 
add_executable(hw01 main.c)

# Configure compiler warnings
if (CMAKE_C_COMPILER_ID MATCHES Clang OR ${CMAKE_C_COMPILER_ID} STREQUAL GNU)
 # using regular Clang, AppleClang or GCC
 set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic")
elseif (${CMAKE_C_COMPILER_ID} STREQUAL MSVC)
 # using Visual Studio C++
 target_compile_definitions(hw01 PRIVATE _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE)
 set(CMAKE_CXX_FLAGS "/permissive- /W4 /EHsc")
endif()

if(MINGW)
  target_compile_definitions(hw01 PRIVATE __USE_MINGW_ANSI_STDIO=1)
endif()

Niekoľko poznámok k templatu:

 • v prvom rade deklarujeme minimálnu verziu CMake a názov projektu
 • následne pomocou príkazu add_executable(name LIST OF FILES) pridávame do projektu spustiteľný program ako jeden z produktov projektu
 • ďalšie riadky upravujú pre kompilátory windowsu a linuxu nastaveni tak, aby zodpovedali požiadavkám PB071. Nie je pre Vás nutné ich všetky poznať, no minimálne by ste mali vedieť flagy -std, -Wall, -Wextram -pedantic pre GCC


title: “Ovládanie CMaku” show_toc: false —

Väčšinu času by mal CMake vo Visual Studiu automaticky fungovať a nemali by ste nad ním premýšlať. V prípade, že však nastane nejaká chyba alebo len chcete explicitne používať CMake, je možné mnohé operácie vykonať z menu File → CMake. Pre resetovanie stavu CMake projektu môžete zmazať cache pomocou File → CMake → Cache → Delete Cache Folder a pre znovunačítanie projektu môžete použiť File → CMake → Cache → Generate


title: “Spustenie projektu” show_toc: false —

Spustenie programu sa vykonáva v hornom paneli Visual Studia. Pred kolónkou Select Startup Item…* sa nachádza výber konfigurácie kompilačného módu. Ak chcete program debuggovat, musíte zvoliť konfiguráciu **Debug.

V kolónke *Select **Startup Item… musíte vybrať jeden zo spustiteľných súborov generovaných CMakom a následne stlačiť zelenú ikonku spustenia alebo stlačiť F5.


title: “Debugging” show_toc: false —

Pre vysvetlenie konceptov je dobré si pozrieť Debugging v Qt Creatore. Tu už iba zhrnieme možnosti.

Spustením programu cez možnosť Local Windows Debugger sa program spustí v móde na debuggovanie. *Breakpointy môžete pridávať kliknutím vedľa čísla riadku kódu.

V dolnej časti sa objavia dva panely. V prvom sa dá prepináť medzi:

 • Autos - premenné, ktorých hodnotu automaticky VS zachytilo a môže sa Vám hodiť,
 • Locals - premenné, ktoré su len v lokálnom rozmedzí - napríklad ak breakpoint je vo funkcii, uvidíte v tomto okne len premenné, ktoré su na stacku v tejto funkcii,
 • Watch - v tomto okne môžete napísať názvy premenných, ktorých hodnotu chcete vedieť počas celej doby debuggovania.

V druhom okne sa nachádza:

 • Call Stack - zoznam volaní, ktoré boli vykonané aby sa program dostal do zastaveného bodu
 • Breakpoints - zoznam všetkých breakpointov v programe. Tu môžete pridávať aj breakpointy so zložitejšími podmienkami(viď Debugging v Qt Creatore)


title: “Git (Team Explorer)” show_toc: false —

V paneli zvoľte Team Explorer. Tu môžete managovat git repozitáre priamo cez Visual Studio a bez použitia command linu. Ak ste si už naklonovali repozitár, stačí ho pridať. Ak nie, môžete ho priamo cez rozhranie naklonovať.