Debugging

Pred spustením debugovania sa uistite, že je projekt skompilovaný s informáciami potrebnými pre debugovanie. To spravíte kliknutím na ikonu výberu spôsobu kompilácie(viď obrázok nižšie) a zvolením Debug.

Teraz môžete spustiť proces debugovania kliknutím na ikonu nachádzajúcu sa pod ikonou spustenia. Qt Creator sa prepne do módu debugovania, ktorý vyzerá ako na obrázku. Jednotlivé okná a prvky sú postupne popísané v tutoriály aj s návodom, ako ich efektívne používať pre nájdenie chyby v programe.

Breakpoints

Breakpoint je bod v programe, určený podmienkou, na ktorom debugger zastaví počas behu programu. Podmienkou je najčastejsie riadok kódu v programe - takýto bod môžete určiť kliknutím vedľa čísla riadku v editore. Keď program v tomto bode zastaví, môžete:

V okne Breakpoints je možné vidieť zoznam všetkých breakpointov, ktoré ste vytvorili. Dvojkliknutím do okna vytvoríte nový breakpoint, pravým kliknutím na existujúci breakpoint a zvolením Edit Selected Breakpoints upravíte podmienky zvoleného breakpointu.

Pokročilejšie nastavenia breakpointu su užitočné napríklad vtedy, keď chcete testovať cyklus a zastaviť sa až pri n-tej iterácii. To dosiahnete možnosťou Ignore count. Môžete taktiež určiť zastavenie na volaní konkrétnej funkcie a pod.

Step over/into/out

Pomocou panelu, nachádzajúceho sa nad oknom Stacktrace, je možné pohybovať sa v programe po krokoch:

  • Step over - preskočí riadok kódu, na ktorom sa nachádza a zastaví sa na nasledujúcom,
  • Step into - vstúpi do funkcie, ktorá je volaná na aktuálnom riadku,
  • Step out - vystúpi z funkcie, v ktorej sa program náchadza.

Local variables and watches

V tomto okne sú automaticky zobrazené lokálne premenné na stacku s ich hodnotami v danom zastavenom stave programu. Dvojkliknutím do okna je možné pridať výraz, ktorý bude vyhodnocovaný pri zmene stavu. Výraz môže pozostávať aj z názvu iba jedinej premennej - takýmto spôsobom je možné sledovať premennú, ktorá nie je práve vo funkcii, kde sa chod programu nachádza.

Stacktrace

Zobrazuje zoznam funkcií, ktoré boli zavolané aby sa program dostal do zastaveného bodu. Stacktracom sa dá prezerať história behu programu, pre každý bod sú zapamätané local variables and watches.

Kam ďalej

Ak ste sa dostali až sem, tak ste prešli všetky potrebné tutoriály na vývoj. Ďalej by ste mali pokračovať:

  • hľadaním a odchytávaním chýb spojených s pamäťou pomocou nástroja Valgrind alebo Dr. Memory,
  • dokumentovaním kódu pomocou nástroja Doxygen,
  • odovzdaním úlohy na AISE.