Důležité!

Pozorně si přečtěte pokyny k výuce během rektorského volna!

Cvičení 9: Rekurze

Autor zadání Jiří Weiser

V tomto cvičení si vyzkoušíte psát rekurzivní funkce a procvičíte si práci s ukazateli na funkce. V imperativním programování se většinou snažíme implicitní rekurzi vyhnout, protože velikost zásobníku bývá daleko menší než paměť, kterou je možné získat dynamickou alokací. V reálných programech je vhodné rekurzi přepsat do cyklu a použít explicitní zásobník. Je to sice více práce a kód bude složitější, ale nehrozí takové riziko přetečení zásobníku. V tomto cvičení až na poslední úkol budete používat běžné rekurzivní volání.

Úkol 1: Jednoduché rekurzivní funkce

V rámci prvního úkolu budete implementovat tři jednoduché rekurzivní funkce, které prochází stromem a zjišťují nějaké informace. Řešení pište do souboru playground.c.

Zadání úlohy 1

Implementujte funkci treeSum, která sečte hodnoty všech uzlů ve stromu.

int treeSum(const struct node *node);

Implementujte funkci treeSize, která spočítá počet uzlů ve stromě.

int treeSize(const struct node *node);

Implementujte funkci treeMaxValue, která zjistí nejvyšší hodnotu ve stromě.

int treeMaxValue(const struct node *node);

Všechny tři funkce jsou si velice podobné. Pokud implementujete pořádně jednu funkci, zbývající dvě snadno vytvoříte z první funkce.

Úkol 2: Agregované rekurzivní funkce

Pokud jste úspěšně zvládli předchozí úkol, měli byste vidět výraznou podobnost funkcí treeSum a treeSize. Konkrétně jediný rozdíl je v chápání zobrazení hodnoty uzlu na číslo. V případě funkce treeSum se hodnota uzlu zobrazuje na sebe samu (tomu se říká identita). V případě funkce treeSize se každá hodnota uzlu zobrazuje vždy na hodnotu 1. Obecně lze tedy výpočet funkcí treeSum a treeSize sjednotit a zobrazení hodnoty uzlu na číslo se bude realizovat nějakou jinou funkcí (tzv. projekční funkcí), kterou obdržíme jako parametr.

Zadání úlohy 2

Implementujte obecnou agregační funkci pro binární strom treeAggregate, která bude procházet strom a bude sčítat jednotlivá zobrazení hodnot uzlů.

int treeAggregate(const struct node *node, int (*projector)(int));

Pro výpočet velikosti stromu a součtu hodnot všech uzlů budete potřebovat následující projekční funkce:

int projectorSum(int value)
{
  return value;
}

#define UNUSED(x) (void)(x) // Hello old friend, ...

int projectorSize(int value)
{
  UNUSED(value);
  return 1;
}

Použití makra UNUSED nemá žádný efekt na vykonání kódu, je zde pouze, aby si překladač nestěžoval a náš záměr byl čitelný.

Zkuste si napsat vhodné projekční funkce, které vám pomůžou zodpovědět následující otázky:

 • Kolik je ve stromě čísel, která jsou dělitelná třemi?

 • Je ve stromě více sudých, nebo lichých čísel?

 • Jaký je počet všech cifer hodnot uzlů ve stromě?

Úkol 3: Obecná rekurzivní funkce

Funkce treeAggregate umožňuje procházet strom nezávisle na zobrazení hodnot uzlů. Problém s touto funkcí ale je, že kombinuje hodnoty zobrazení pomocí sčítání, a není možné pomocí funkce treeAggregate implementovat například funkci treeMaxValue. Proto vytvořte obecnou rekurzivní funkci treeForEach, která bude umožňovat provádět libovolné (pouze čtecí) operace nad hodnotami ve stromě.

V případě funkce treeAggregate jste měli nějakou zobrazovací funkci, což ale pro funkci treeForEach nebude stačit. Nyní budete potřebovat zobrazovací funkci předat ještě nějaká data navíc, čímž se ze zobrazovací funkce stane operační funkce. Protože nelze dopředu určit jaký typ dat budou operační funkce potřebovat, použijte void *, který v každé operační funkci vhodně přetypujete.

Zadání úkolu 3

Implementujte obecnou rekurzivní funkci treeForEach, která bude procházet strom a bude postupně volat funkci, která bude operovat s hodnotou uzlu a dodatečnými daty.

void treeForEach(const struct node *node, void (*operation)(int, void *), void *dataPack);

Pro výpočet součtu hodnot ve stromě by mohla funkce operationSum a její použití vypadat nějak takto:

void operationSum(int value, void *dataPack)
{
  int *partialResult = (int *) dataPack;
  *partialResult += value;
}

int getTreeSum(const struct tree *tree)
{
  int result = 0;
  if (tree && tree->root) {
    treeForEach(tree->root, &operationSum, &result);
  }
  return result;
}

Napište vhodné operační funkce, které vám pomohou zjistit následující věci:

 • Implementujte zjištění maximální a minimální hodnoty ve stromě. (Pozor na počáteční hodnoty.)

 • Zjistěte, kolik čísel ve stromě se nachází v intervalu [a, b], kdy rozsah intervalu zadává uživatel.

 • Zjistěte, zda je z čísel ve stromě možné poskládat souvislou řadu po sobě jdoucích čísel.

Pokud chcete předávat operační funkci více věcí, je dobré si definovat nějakou strukturu, kterou vhodně naplníte. V operační funkci bude potřeba dataPack přetypovat na ukazatel na strukturu.

Bonusy

Úkol 4 (bonusový): Závorkový výpis stromu

Jedna z možností jak zapsat strom do sekvenčního zápisu je závorkový zápis. Tento zápis lze s úspěchem použít nejen pro binární, ale taktéž pro n-ární stromy. Ze zápisu

( 4 ( 2 * ( 3 ) ) ( 6 ( 5 ) * ) )

by vznikl strom

   4
  /  \
 2    6
  \   /
  3  5

Znak hvězdy je použitý proto, aby bylo možné zjistit, který potomek uzlu je vynechaný. Akorát v případě, kdy uzel žádné potomky nemá, je zbytečné vypisovat dvě hvězdy.

Zadání úkolu 4

Vaším úkolem je implementovat funkci, která na výstup vypíše strom v závorkové notaci.

Aby věc nebyla jednoduchá, budete v tomto úkolu omezeni a budete muset použít explicitní zásobník. Funkce pro práci se zásobníkem máte připraveny v souborech stack.h a stack.c. Implementovaný zásobník umožňuje vkládat libovolná data, tj. pracuje s datovým typem void *. Pro implementaci výpisu tak budete muset i vhodně navrhnout strukturu, která bude popisovat rekurzivní procházení za použití explicitního zásobníku.

Níže je uvedená kostra funkce, kterou můžete použít:

void treeOutput(const struct tree *tree, FILE *output)
{
  struct stack stack;
  stackInit(&stack);

  if (tree && tree->root) {
    /* TODO allocate `initFrame` */

    /* TODO set your custom structure */
    // initFrame->node = tree->root;

    // stackPush(&stack, initFrame);
  }

  putc('(', output);
  while (!stackEmpty(&stack)) {
    /* TODO use stackTop(&stack) to get a `frame` */

    if ( /* TODO have you finished the `frame`? */ 1) {

      // TODO finish printing `frame`

      //free(frame);
      //stackPop(&stack);
      //continue;
    }

    /* TODO
     *  - when starting set up new frame
     *  - printing node
     *  - to print left/right subtree push the left/right node on stack
     */
  }
}

Pokud budete chápat strom jako graf, je možné vnímat funkci treeOutput jako upravený algoritmus DFS s modifikací, že z důvodu acykličnosti si není třeba pamatovat navštívené vrcholy grafu/uzly stromu.

Teorie

Rekurze — Koncová rekurze

Existuje forma rekurze zvaná jako koncová rekurze. Tato rekurze vypadá tak, že rekurzivní volání je poslední příkaz v dané funkci. Výhodou koncové rekurze je, že ji překladače při zapnuté optimalizaci umí (většinou) najít a nahradit za cyklus. Příklad takové rekurze může vypadat takto:

long factorial(int n)
{
  if (n > 1) {
    return n * factorial(n - 1);
  }
  return 1;
}

int arithmeticSum(int start, int stop, int step)
{
  if (start > stop) {
    return 0;
  }
  return start + arithmeticSum(start + step, stop, step);
}