Cvičení 9: Rekurze

Autor zadání Jiří Weiser

V tomto cvičení si vyzkoušíte psát rekurzivní funkce a procvičíte si práci s ukazateli na funkce. V imperativním programování se většinou snažíme implicitní rekurzi vyhnout, protože velikost zásobníku bývá daleko menší než paměť, kterou je možné získat dynamickou alokací. Jak již víte z IB002, rekurzivní algoritmy jsou většinou jednoduchší na pochopení a čitelnější, v reálných programech však může někdy nastat situace, kdy upřednostňujeme efektivitu a eliminaci rizika přetečení zásobníku přepsáním rekurze do formy cyklu a použitím explicitního zásobníku. Je to sice více práce a kód bude složitější, ale nehrozí takové riziko přetečení zásobníku. Vždy si rozmyslete, jestli výhody rekurzivního algoritmu v iterativní formě převáží čitelnost. V tomto cvičení až na poslední úkol budete používat běžné rekurzivní volání.

Úkol 1: Jednoduché rekurzivní funkce

V rámci prvního úkolu budete implementovat tři jednoduché rekurzivní funkce, které prochází stromem a zjišťují nějaké informace. Řešení pište do souboru playground.c.

Zadání úlohy 1

Implementujte funkci tree_sum, která sečte hodnoty všech uzlů ve stromu.

int tree_sum(const struct node *node);

Implementujte funkci tree_size, která spočítá počet uzlů ve stromě.

int tree_size(const struct node *node);

Implementujte funkci tree_max_value, která zjistí nejvyšší hodnotu ve stromě.

int tree_max_value(const struct node *node);

Všechny tři funkce jsou si velice podobné. Pokud implementujete pořádně jednu funkci, zbývající dvě snadno vytvoříte z první funkce.

Úkol 2: Agregované rekurzivní funkce

Pokud jste úspěšně zvládli předchozí úkol, měli byste vidět výraznou podobnost funkcí tree_sum a tree_size. Konkrétně jediný rozdíl je v chápání zobrazení hodnoty uzlu na číslo. V případě funkce tree_sum se hodnota uzlu zobrazuje na sebe samu (tomu se říká identita). V případě funkce tree_size se každá hodnota uzlu zobrazuje vždy na hodnotu 1. Obecně lze tedy výpočet funkcí tree_sum a tree_size sjednotit a zobrazení hodnoty uzlu na číslo se bude realizovat nějakou jinou funkcí (tzv. projekční funkcí), kterou obdržíme jako parametr.

Zadání úlohy 2

Implementujte obecnou agregační funkci pro binární strom tree_aggregate, která bude procházet strom a bude sčítat jednotlivá zobrazení hodnot uzlů.

int tree_aggregate(const struct node *node, int (*projector)(int));

Pro výpočet velikosti stromu a součtu hodnot všech uzlů budete potřebovat následující projekční funkce:

int projector_sum(int value)
{
  return value;
}

#define UNUSED(x) (void)(x) // Hello old friend, ...

int projector_size(int value)
{
  UNUSED(value);
  return 1;
}

Použití makra UNUSED nemá žádný efekt na vykonání kódu, je zde pouze, aby si překladač nestěžoval a náš záměr byl čitelný.

Zkuste si napsat vhodné projekční funkce, které vám pomůžou zodpovědět následující otázky:

 • Kolik je ve stromě čísel, která jsou dělitelná třemi?

 • Je ve stromě více sudých, nebo lichých čísel?

 • Jaký je počet všech cifer hodnot uzlů ve stromě?

Úkol 3: Obecná rekurzivní funkce

Funkce tree_aggregate umožňuje procházet strom nezávisle na zobrazení hodnot uzlů. Problém s touto funkcí ale je, že kombinuje hodnoty zobrazení pomocí sčítání, a není možné pomocí funkce tree_aggregate implementovat například funkci tree_max_value. Proto vytvořte obecnou rekurzivní funkci tree_for_each, která bude umožňovat provádět libovolné (pouze čtecí) operace nad hodnotami ve stromě.

V případě funkce tree_aggregate jste měli nějakou zobrazovací funkci, což ale pro funkci tree_for_each nebude stačit. Nyní budete potřebovat zobrazovací funkci předat ještě nějaká data navíc, čímž se ze zobrazovací funkce stane operační funkce. Protože nelze dopředu určit jaký typ dat budou operační funkce potřebovat, použijte void *, který v každé operační funkci vhodně přetypujete.

Zadání úkolu 3

Implementujte obecnou rekurzivní funkci tree_for_each, která bude procházet strom a bude postupně volat funkci, která bude operovat s hodnotou uzlu a dodatečnými daty.

void tree_for_each(const struct node *node, void (*operation)(int, void *), void *data_pack);

Pro výpočet součtu hodnot ve stromě by mohla funkce operation_sum a její použití vypadat nějak takto:

void operation_sum(int value, void *data_pack)
{
  int *partial_result = (int *) data_pack;
  *partial_result += value;
}

int get_tree_sum(const struct tree *tree)
{
  int result = 0;
  if (tree != NULL && tree->root != NULL) {
    tree_for_each(tree->root, &operation_sum, &result);
  }
  return result;
}

Napište vhodné operační funkce, které vám pomohou zjistit následující věci:

 • Implementujte zjištění maximální a minimální hodnoty ve stromě. (Pozor na počáteční hodnoty.)

 • Zjistěte, kolik čísel ve stromě se nachází v intervalu [a, b], kdy rozsah intervalu zadává uživatel.

 • Zjistěte, zda je z čísel ve stromě možné poskládat souvislou řadu po sobě jdoucích čísel.

Pokud chcete předávat operační funkci více věcí, je dobré si definovat nějakou strukturu, kterou vhodně naplníte. V operační funkci bude potřeba data_pack přetypovat na ukazatel na strukturu.

Bonusy

Úkol 4 (bonusový): Závorkový výpis stromu

Jedna z možností jak zapsat strom do sekvenčního zápisu je závorkový zápis. Tento zápis lze s úspěchem použít nejen pro binární, ale taktéž pro n-ární stromy. Ze zápisu

( 4 ( 2 * ( 3 ) ) ( 6 ( 5 ) * ) )

by vznikl strom

   4
  /  \
 2    6
  \   /
  3  5

Znak hvězdy je použitý proto, aby bylo možné zjistit, který potomek uzlu je vynechaný. Akorát v případě, kdy uzel žádné potomky nemá, je zbytečné vypisovat dvě hvězdy.

Zadání úkolu 4

Vaším úkolem je implementovat funkci, která na výstup vypíše strom v závorkové notaci.

Aby věc nebyla jednoduchá, budete v tomto úkolu omezeni a budete muset použít explicitní zásobník. Funkce pro práci se zásobníkem máte připraveny v souborech stack.h a stack.c. Implementovaný zásobník umožňuje vkládat libovolná data, tj. pracuje s datovým typem void *. Pro implementaci výpisu tak budete muset i vhodně navrhnout strukturu, která bude popisovat rekurzivní procházení za použití explicitního zásobníku.

Níže je uvedená kostra funkce, kterou můžete použít:

void tree_output(const struct tree *tree, FILE *output)
{
  struct stack stack;
  stack_init(&stack);

  if (tree != NULL && tree->root != NULL) {
    /* TODO allocate `init_frame` */

    /* TODO set your custom structure */
    // init_frame->node = tree->root;

    // stack_push(&stack, init_frame);
  }

  putc('(', output);
  while (!stack_empty(&stack)) {
    /* TODO use stack_top(&stack) to get a `frame` */

    if ( /* TODO have you finished the `frame`? */ 1) {

      // TODO finish printing `frame`

      //free(frame);
      //stack_pop(&stack);
      //continue;
    }

    /* TODO
     *  - when starting set up new frame
     *  - printing node
     *  - to print left/right subtree push the left/right node on stack
     */
  }
}

Pokud budete chápat strom jako graf, je možné vnímat funkci tree_output jako upravený algoritmus DFS s modifikací, že z důvodu acykličnosti si není třeba pamatovat navštívené vrcholy grafu/uzly stromu.

Teorie

Rekurze — Koncová rekurze

Existuje forma rekurze zvaná jako koncová rekurze. Tato rekurze vypadá tak, že rekurzivní volání je poslední příkaz v dané funkci. Výhodou koncové rekurze je, že ji překladače při zapnuté optimalizaci umí (většinou) najít a nahradit za cyklus. Příklad takové rekurze může vypadat takto:

static long factorial_acc(int n, long acc)
{
  if (n <= 1) {
    return acc;
  }
  return factorial_acc(n - 1, n * acc);
}

long factorial(int n)
{
  return factorial_acc(n, 1);
}

static int arithmetic_sum_acc(int start, int stop, int step, int acc)
{
  if (start > stop) {
    return acc;
  }

  return arithmetic_sum_acc(start + step, stop, step, acc + start);
}

int arithmetic_sum(int start, int stop, int step, int acc)
{
  return arithmetic_sum_acc(start, stop, step, 0);
}

Funkce výše vám mohou nenápadně připomínat IB015, kde jste se setkali s pojmem akumulátoru.

Když budete experimentovat s přepínači -O0-O3, tak si můžete všimnout různé způsoby, jakými gcc optimalizuje rekurzi. Od určitého stupně optimalizace se nahradí instrukce volání instrukcí skoku (rekurzivní volání bylo převedeno na cyklus). Můžete na to použít:

Mimo jiné stojí za zmínku také tail call, který dokáže kompilátor optimalizovat stejným způsobem, i když to není koncová rekurze. Příklad:

static bool validate(const int *board, size_t size)
{
  for (size_t i = 0; i < size; i++) {
    if (board[i] < 0) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

bool load(int *board, size_t size)
{
  for (size_t i = 0; i < size; i++) {
    scanf("%d", board + i);
  }
  return validate(board, size);
}