Důležité!

Pozorně si přečtěte pokyny k výuce během rektorského volna!

Núdzový režim

V reakcii na vyhlásenie rektorského voľna na MU prechádza výuka PB071 do „núdzového režimu“ od 2020-03-10 až do odvolania (v závislosti od nariadení vlády ČR a vedenia MU).

Prednášky, cvičenia a osobné konzultácie sú s okamžitou platnosťou zrušené.
Posledná úprava: 2020-05-11 17:19

Ukončení předmětu

V náväznosti na zverejnenú metodiku skúšania a ukončenia predmetu v tomto semestri sa menia podmienky ukončenia semestra podľa informácií nižšie.

Zápočet

Zápočet zůstává podmínkou k složení zkoušky, mění se pouze některá pravidla. Plné znění pravidel s vyznačenými změnami:

 • Nanejvýš 2 řádně neomluvené absence ze{nbsp}cvičení.

  zrušeno
 • Alespoň 60 bodů z odpovědníků a domácích úkolů.

 • Alespoň 4 domácí úkoly s kladným hodnocením.

  Tuto podmínku lze splnit i bonusovým úkolem.

 • Uspěšné složení zápočtového odpovědníku.

  zrušeno
 • Uspěšné vypracování zápočtového příkladu.

  zrušeno
 • Alespoň jeden průchod zápočtovým drilem s úspěšností nejméně 90 %.

  přidáno

Zápočtový dril

Cílem tohoto drilu je ukázat studentům ještě před zkouškou, na kterých oblastech musí více zapracovat. Pro odpovědník s drilem platí tyto podmínky:

 • V odpovědníku bude 20 otázek, na které lze odpovědet pouze Ano nebo Ne.

 • Na vypracování bude 10 minut času.

 • Počet průchodů je neomezený.

  Dril lze skládat i po splnění podmínky pro další procvičování.

 • Odpovědník lze vypracovávat kdykoliv od zveřejnění, nejpozději však 24 hodin před posledním řádným termínem zkoušky.

 • Pro úspěšné splnění je nutno správně odpovědět na alespoň 90 % (18) otázek.

Zkouškový test

Bodování zkouškového testu i hodnocení předmětu zůstává beze změn. Zůstává i podmínka získání zápočtu 24 hodin před termínem zkoušky. Vypracování testu proběhne online v termínech, které budou vypsané v IS MU.

Při vypracování zkouškového testu je povoleno používat veškeré dostupné online i offline materiály. Zejména doporučujeme používat dokumentaci jazyka C (cppreference.com), vlastní řešení úkolů a cvičení. Není zakázáno používat zdroje jako Stack Overflow, nicméně s ohledem na plánovanou formu otázek to nedoporučujeme. Není povoleno komunikovat s jinými osobami počas skládání testu.

 • Zkouškový test bude obsahovat 37 náhodně vybraných otázek.

 • Na vypracování bude 80 minut čistého času.

Teoretické znalosti I
 • 15 otázek, celkem za 15 bodů

 • +1 b 0 b -1 b

 • Otázky s více možnostmi, vždy pouze jedna správná.

  Stejně jako v odpovědníku z přednášky.

Teoretické znalosti II
 • 15 otázek, celkem za 30 bodů

 • +2 b 0 b -2 b

 • Otázky s více možnostmi, vždy pouze jedna správná.

  Stejně jako v odpovědníku z přednášky.

Prakticky zaměřené otázky
 • 7 otázek, celkem za 35 bodů

 • +5 b 0 b -5 b

 • Otázky s ukázkami kódu s více možnostmi. Vždy bude alespoň jedna správná.

  V tomto typu otázky může být i více správných odpovědí.

 • Hodnocení otázky bude přibližně poměrně rozděleno mezi odpovědi.

Prednášky

Študenti sa budú pripravovať samostatne z nahrávok, ktoré prednášajúci poskytne v študijných materiáloch za každý odpadnutý týždeň.

Cvičenia

Študenti si cvičenia vypracujú z väčšej časti samostatne zhruba v dobe konania cvičenia na fakulte. Riešenia môžu konzultovať s cvičiacimi na predmetovom Discorde (podrobnosti nižšie), kde si môžu nechať vysvetliť nejasnosti alebo postup riešenia.

V kategórii Cvičení si v čas cvičenia vyberte svoje cvičenie. Cvičiaci môže výuku viesť aktívne (napr. zadáva úlohy, pýta sa otázky atď.), prípadne formou videohovoru (ak je to technicky možné). Pravdepodobne však pôjde v podstate o konzultácie k riešeniam úloh z cvičenia.

V prípade, že kanál pre vaše cvičenie neexistuje, pripojte sa k inému v rovnakom čase alebo skúste poprosiť o pomoc konzultantov.

Odpovedník z prednášky v týždni 2020-03-10

Odpovedník bude prístupný počas celého týždňa v časoch 08:00 — 18:30.

 • Odpovedník z cvičenia sa volá Odpovědník z přednášky (týden 4) (na cvičení) a je aktuálne zneprístupnený.

 • Náhradný odpovedník na doma sa volá Odpovědník z přednášky (týden 4) (na doma).

Aby mali všetci študenti pri vypracovaní tohto odpovedníka rovnaké podmienky, študenti z pondelkových a utorkových skupín môžu odpovedník vypracovať znova. V takom prípade sa však výsledok odpovedníka z cvičenia anuluje bez ohľadu na to, ktoré z hodnotení je lepšie, tzn. bude platiť prioritne hodnotenie odpovedníka vypracovaného z domu.

Odpovedník z prednášky v ostatných týždňoch

Odpovedník bude prístupný od pondelka do piatku v čase 08:00 — 18:30.

Kvôli kontrole sady otázok voči prednáške (ktorá sa zverejňuje cez víkend) a korekcii sa môže sprístupnenie odpovedníka oneskoriť. Budeme sa teda snažiť odpovedník sprístupniť najneskôr do začiatku prvého cvičenia v týždni, čo je pondelok o 14:00.

Konzultácie

Konzultanti budú v časoch konzultácií dostupní e-mailom alebo na predmetovom Discorde.

Otázky píšte do katerógie „Konzultace“, pre konkrétne úlohy alebo do kanála „obecné dotazy“. Konzultantom môžete svoj kód poslať v osobnej správe, ak sa nechcete identifikovať.

Kým konzultantovi pošlete svoj kód, uistite sa, že ste na správnom serveri a dotyčná osoba má rolu Consultant. Ak máte podozrenie, že sa niekto vydáva za cvičiaceho, napíšte R. Lackovi.

Domáce úlohy

S ohľadom na zrušenie osobných konzultácií bude deadline HW01 posunutý o jeden deň do 2020-03-11 24:00.

Deadline ostatných úloh ovplyvnený nebude.

Predmetový Discord

Uvedomujeme si, že toto riešenie nie je ideálne. V tejto situácii je to však asi najlepší spôsob, ako vám dokážeme pomôcť. Budeme sa snažiť tolerovať limity tohto prístupu, a očakávame, že sa tak budete správať tiež.

Oficiálnym priestorom na riešenie problémov s domácimi úlohami naďalej ostáva predmetové fórum. Rovnako oficiálnym zdrojom organizačných informácií ostáva vlákno „Organizační pokyny“.

Discord použite na diskusiu s vašim cvičiacim alebo v prípade, ktorý by ste chceli tak či tak riešiť na osobných konzultáciách.

Pravidlá

 • Organizátori predmetu majú vlastné roly, ktorými ich odlíšite od študentov:

  • Konzultanti majú meno zelenou farbou.

  • Cvičiaci majú meno modrou farbou.

  • Moderátori majú meno červenou farbou.

 • Za žiadnych okolností NEPOSIELAJTE svoje kódy domácich úloh osobám, ktoré nemajú žiadnu oficiálnu rolu.

 • Nedokážeme vynútiť, aby študenti používali ako prezývku svoje vlastné mená. Cvičiaci toto pravidlo dodržujú, a prosíme študentov, aby v rámci slušnosti si svoje prezývky nastavili podobne.

  Ak si chcete zachovať anonymitu, chápeme to. Prosíme však aspoň o dôstojné a slušné správanie na úrovni študentov vysokej školy. Na ostatné spôsoby správania použite neoficiálny fakultný Discord (odporúčame miesnosť #shitposting).

 • Správajte sa slušne. Za nadávky, urážky a pod. budú moderátori študentov zo serveru vyhadzovať. V prípade, že počet incidentov prekročí príčetnú hranicu, budeme nútení zaviesť prísnejšie opatrenia.

Pripojenie

Základy používania

Discord má pomerne intuitívne ovládanie, ale pre istotu pridávame nejaké jednoduché návody:

 • Prezývku si zmeníte kliknutím na názov servera v ľavom hornom rohu (FI:PB071) pod odkazom Change nickname.

 • Kategórie a kanály nájdete na ľavej strane.

  • Odporúčame vypnúť notifikácie pre iné skupiny, než tú vašu. Kliknite pravým tlačítkom myši na skupinu a vyberte Mute ChannelUntil I turn it back on.

 • V texte správ môžete používať Markdown.