HW04: XPath

Odevzdávání úkolu je ukončeno.
Autoři zadání Patrick Ondika Tomáš Krchňák Filip Kučerák Lubomír Hrbáček
Odevzdávané soubory main.c *.c *.h
Začátek odevzdávání viz diskusní fórum
Bonus za brzké odevzdání 2022-05-01 24:00
Konec odevzdání 2022-05-04 24:00
Vzorová implementace /home/kontr/pb071/hw04/xpath
Opravy v zadání 2022-04-24 20:04 4

Představení úkolu

Extensible Markup Language — XML je obecný značkovací jazyk, který umožňuje pomocí značek rozšířit dokument o netextové prvky a snadno reprezentovat data. Hlavním účelem XML je serializace dat — tedy zápis, přenos a zobrazení dat v jednotném formátu pro všechny uživatele.

Ukládání dat nám samozřejmě tolik nepřinese, pokud s nimi neumíme pracovat — proto si pro dotazování nad daným XML dokumentem vytvoříme dotazovací jazyk XPath. Ten nám pomocí zadané cesty umožní vybírat jednotlivé elementy z dokumentu a vhodně s nimi pracovat.

Nastoupili jste do firmy, kde na projektu před vámi pracoval junior z FI MUNI a rozepsal parser XML souborů. Bohužel na pátý pokus nedal IB002 a odstěhoval se z Brna. Nyní je na vás dokončit práci, kterou za svůj čas ve firmě nezvládl.

Zadání

Jádrem domácí úlohy bude zparsovat samotný XML soubor a převést si ho do vhodné interní reprezentace. Parser XML souboru už je dodaný, ale bude jej potřeba rozšířit: je tedy důležité jeho funkcionalitu pochopit a naučit se s ním pracovat.

Výsledný program bude pracovat s XPath dotazy a jeho výstupem bude textová odpověď na dotaz nebo soubor obsahující XML s vybranými uzly.

Použití programu bude vypadat takto:

./xpath [OPTIONS] QUERY

Kde OPTIONS jsou přepínače programu a QUERY je XPath dotaz (popsáno níže).

Přepínače:

Vstup a výstup programu můžete nakonfigurovat pomocí následujících přepínačů:

-i FILE, --input FILE

FILE umožňuje specifikovat vstupní soubor s XML daty. Pokud přepínač není specifikován, program čeká na text ze standardního vstupu, zakončen EOF.

-o FILE, --output FILE

FILE umožňuje specifikovat výstupní soubor. Pokud přepínač není specifikován, odpověď na zadaný dotaz se vypíše na standardní výstup.

-t, --text

Výstupem programu bude text ve vybraných uzlech.

-x, --xml

Výstupem programu bude XML element.

Přepínače --text a --xml nelze kombinovat, tedy nemůžeme specifikovat zároveň textový i XML výstup.

Každý z přepínačů --input a --output musí být zadán maximálně jednou, tedy nemůžeme specifikovat více různých vstupů a výstupů.

Chování programu

Program musí selhat s nenulovou hodnotou, a na standardní chybový výstup napsat vhodnou hlášku pokud:

 • jsou špatně použity přepínače,

 • vstupní soubor neexistuje nebo jej uživatel nemá právo číst,

 • vstupní soubor není validní XML podle pravidel,

 • XPath není validní dotaz podle pravidel,

 • selže malloc nebo jiná knihovní funkce a už nebude mít smysl pokračovat v průběhu programu.

Požadavky

Zjednodušená specifikace jazyka XML

V tomto úkolu budeme používat zjednodušený formát XML. Ten je definován následovně:

XML soubor obsahuje právě jeden kořenový ELEMENT a na začátku i na konci souboru může být libovolný počet bílých znaků.

ELEMENT

 • je hlavním stavebním kamenem našich XML souborů

 • máme 2 druhy:

 • JMÉNO v počátečním a zakončujícím tagu musí být shodné

 • mezi počátečním a zakončujícím tagem se může vyskytnout:

 • kolem <, </ a /> může být libovolný (i nulový) počet bílých znaků

 • </ a /> musí být bez mezery (tedy např. < /, ani / > se ve validním XML souboru nesmí vyskytnout)

 • mezi jménem a atributy musí být alespoň jeden bílý znak

JMÉNO

 • povolené znaky jsou písmena anglické abecedy, čísla a _, -, . a : (podtržítko, spojovník, tečka, dvojtečka)

 • musí začínat písmenem nebo _ (podtržítkem) — tedy musí mít délku alespoň 1

TEXT

 • obsahuje libovolné znaky z ASCII, kromě <, >, &, ", ' (menší než, větší než, ampersand, uvozovky, apostrof)

TEXT může být i prázdný.

ATRIBUT

 • má tvar JMÉNO = " TEXT "

 • kolem = (rovná se) se může vyskytnout libovolný počet mezer

ATRIBUTY

 • je to seznam ATRIBUTů

 • ATRIBUTy jsou unikátní, nemůžou se tedy v jednom ELEMENTu vyskytnout víckrát

 • musí být od sebe odděleny alespoň jedním bílým znakem

Příklady ELEMENTů pak můžou být:

< student name="Roman Lacko" id = "396157"
   nickname="Pazuzu"   birthyear="1954 B.C" />
< book >
 <series>  The Lord of the Rings  </series>

 <name>The Fellowship of the Ring</name>
 <episode> 1 </episode>
 <year>  1954</year>
</ book >

Validní XML soubor ve výsledku může vypadat následovně:

<bookstore>

<book category="cooking">
 <title lang="en">Everyday Italian</title>
 <author>Giada De Laurentiis</author>
 <year>2005</year>
 <price>30.00</price>
</book>

<book category="children">
 <title lang="en">Harry Potter</title>
 <author>J K. Rowling</author>
 <year>2005</year>
 <price>29.99</price>
</book>

<book category="web">
 <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
 <author>James McGovern</author>
 <author>Per Bothner</author>
 <author>Kurt Cagle</author>
 <author>James Linn</author>
 <author>Vaidyanathan Nagarajan</author>
 <year>2003</year>
 <price>49.99</price>
</book>

<book category="web">
 <title lang="en">Learning XML</title>
 <author>Erik T. Ray</author>
 <year>2003</year>
 <price>39.95</price>
</book>

</bookstore>

Dotaz XPath

Programu zadáváme cestu, která začíná kořenem a skládá se z výrazů oddělených lomítky. XPath musí obsahovat alespoň jeden výraz.

/EXPRESSION1/EXPRESSION2/…​/EXPRESSIONn

Výrazy (EXPRESSION) v XPath mají jeden z následujících tvarů:

name
 • vybere všechny uzly na dané úrovni s názvem name

 • pro name platí stejná pravidla jako pro JMÉNO popsáno v XML.

name[i]
 • vybere i-tý element s názvem name

 • číslujeme od 1, tedy name[1] je první ELEMENT s názvem name

 • pokud je číslo větší než počet elementů v daném elementu program neskončí s chybou (jen se nic nevypíše)

 • v případě nekladného čísla program selže

name[@attribute]
 • vybere uzly s názvem name a atributem attribute

 • pro attribute platí stejná pravidla jako pro JMÉNO

name[@attribute="value"]
 • vybere uzly name, které mají v atributu attribute hodnotu value

 • value obsahuje libovolné ASCII znaky

Nad výše uvedeným příkladem jsou validní dotazy například:

/bookstore — vrátí celou knihovnu beze změny

/bookstore/book[2] — vrátí druhou knihu

/bookstore/book/author — vybere všechny autory knih

/bookstore/book[@category="cooking"] — vybere knihy o vaření

Pokud vracíme XML, musíme zachovat vlastnost, že má právě jeden kořen. Pokud dotazu odpovídá více uzlů, stanou se následníky nového kořenového uzlu <result>.

Při textovém výpisu vypíšeme text z vybraných uzlů a jejich podstromů zakončen novým řádkem. XML ignoruje bílé znaky na začátku a konci textu. Libovolně dlouhá neprázdná posloupnost bílých znaků ve středu textu bude vypsána jako jedna mezera. Pokud dotazu odpovídá více uzlů, vypíšeme obsah všech z nich, oddělen znaky nového řádku (\n).

Příkladem validního XML může být:

<tag> Hello  World </tag>

na čež nám dotaz na text uzlu vypíše Hello World.

Pro ilustraci doporučujeme vyzkoušet si, co na výše uvedených příkladech vypíše vzorová implementace.

Bonusové rozšíření

Wildcards [0.5 bodu]

Upravte implementaci tak, aby dotaz XPath mohl obsahovat znak * (hvězdička) na místě, kde se očekává jméno nebo název atributu (* se nemůže vyskytnou místo hodnoty atributu).

 • * znamená, že vybereme všechny elementy na dané úrovni

 • name[@*] znamená, že vybereme ty elementy, které mají alespoň jeden atribut

 • name[@*="value"] znamená, že vybereme ty elementy, které mají nějaký atribut s hodnotou value

Tyto možnosti se mohou i kombinovat, tedy je třeba vyřešit např i situaci *[@*].

Resoluce znakových entit [1.5 bodu]

Jazyk XML obsahuje speciální znaky, které mají syntaktický význam, např. & (ampersand), a nemůžou se vyskytovat v textu. Pokud je chceme vyjádřit, používáme pro ně určité sekvence znaků, tzv. znakové entity.

Upravte implementaci tak, aby TEXT mohl obsahovat znakové entity.

ZNAKOVÉ ENTITY

 • začínají & (ampersandem) a končí ; (středníkem). Následující tabulka ukazuje znak a jeho způsob zápisu:

znak

sekvence

< (menší než)

&lt;

> (větší než)

&gt;

' (apostrof)

&apos;

" (uvozovky)

&quot;

& (ampersand)

&amp;

 • zároveň můžeme dané znaky zapsat pomocí jejich ASCII hodnoty jako &#ČÍSLO;, kde ČÍSLO je

  • v desítkové soustavě

  • v šestnáctkové soustavě, pak musí začínat písmenem x

 • číslo musí reprezentovat znak z ASCII

 • v znakové entitě se nesmí vyskytnout mezera, tedy & gt;, ani &gt ; nejsou validní znakové entity.

 • pokud se v textu vyskytne nevalidní entita, tak program vypíše libovolnou chybovou hlášku a skončí s nenulovým návratovým kódem.

Př.: text a < b < c bychom do XML mohli zapsat jako a &lt; b &#60; c

Pokud narazíte na některou ze znakových entity, vaším úkolem je nahradit ji adekvátní značkou. Jsou 2 místa, kde se tyto entity můžou vyskytnout:

 • v textu — nahradit při výpisu

Máme-li XML soubor FILE s obsahem <candy>M&amp;M&apos;s</candy> a spustíme příkaz ./xpath -t -i FILE /candy, program vypíše M&M’s.

 • v hodnotě atributů — nahradit při filtrování pomocí XPath

Máme-li XML soubor FILE s obsahem <mail message="I &lt;&#51; u"/> a spustíme příkaz ./xpath -x -i FILE '/mail[@message="I <3 u"]' program správně najde element, ale vypíše <mail message="I &lt;&#51; u"/>.

Poznámky

 • Váš program bude sestaven ze všech souborů .c a .h, které se nachází v kořenové složce. Obsah ostatních složek nebudou brát testy v potaz. Při úpravách tedy můžete libovolně měnit názvy souborů, případně soubory přidávat či odebírat. Požaduje se pouze existence funkce main() v souboru main.c.

 • Jakkoliv těžké může být vyznat se v dodaném parseru, nedoporučujeme vám snažit se ho napsat znovu, pokud nemáte znalosti gramatik a bezkontextových jazyků, které se učí v následujících semestrech. Použitá technika se jmenuje Recursive Descent Parsing. Detaily parsování jsou jen pro zájemce, ale intuitivně algoritmus spočívá v tom napsat si funkci pro každý element, který se v dokumentu může vyskytnout, a vzájemně tyto funkce volat podle specifikace daného jazyka.

 • Formát textu je možné zadat pomocí gramatiky — nějaké sady pravidel, které udávají z čeho se skládají jednotlivé části. Je spousta způsobů jak tyto pravidla zapsat a jedním z nich je EBNF. Jediná dokumentace, která zbyla po předchozím kolegovi je EBNF gramatika našeho jazyka, v souboru ebnf.txt.

Opravy v zadání

Postpone deadline by a week

7b3f573 2022-04-24 20:04 Roman Lacko
 -6,4 +6,4 solution-path: /home/kontr/pb071/hw04/xpath
 publish: now
-deadline-early: 2022-04-24 24:00
-deadline-final: 2022-04-27 24:00
+deadline-early: 2022-05-01 24:00
+deadline-final: 2022-05-04 24:00
 authors:

Require that main() exists in main.c

36cacd6 2022-04-20 00:31 Roman Lacko
 -3,3 +3,3 title: "HW04: XPath"
 layout: "homework"
-list-of-files: ["*.c", "*.h"]
+list-of-files: ["main.c", "*.c", "*.h"]
 solution-path: /home/kontr/pb071/hw04/xpath
 -352,3 +352,3 správně najde element, ale vypíše ````.
  úpravách tedy můžete libovolně měnit názvy souborů, případně soubory přidávat
- či odebírat.
+ či odebírat. Požaduje se pouze existence funkce `main()` v souboru `main.c`.
 

Remove '=' from wildcards bonus

47c123b 2022-04-17 13:38 Tomáš Krchňák
 -287,3 +287,3 se nemůže vyskytnou místo hodnoty atributu).
 * ``{asterisk}`` znamená, že vybereme všechny elementy na dané úrovni
-* ``name=[@{asterisk}]`` znamená, že vybereme ty elementy, které mají
+* ``name[@{asterisk}]`` znamená, že vybereme ty elementy, které mají
  *alespoň jeden* atribut

Fix '/' in tags and '--' in options

cdf6866 2022-04-13 08:26 Tomáš Krchňák
 -79,3 +79,3 zároveň textový i XML výstup.
 
-Každý z přepínačů ``--input`` a ``output`` musí být zadán maximálně jednou, tedy
+Každý z přepínačů ``--input`` a ``--output`` musí být zadán maximálně jednou, tedy
 nemůžeme specifikovat více různých vstupů a výstupů.
 -114,3 +114,3 souboru může být libovolný počet bílých znaků.
 
-  *** začíná počátečním tagem: ``<``{nbsp}<> ``>`` nebo ``<``{nbsp}<> <>{nbsp}``/>``
+  *** začíná počátečním tagem: ``<``{nbsp}<> ``>`` nebo ``<``{nbsp}<> <>{nbsp}``>``
   *** končí ukončovacím tagem: ``>{nbsp}``>``