/* Datové typy */
/** Primitiva **/
12345           // Číslo (v desítkové soustavě,
0x3039           ///    v šestnáctkové soustavě,
0o30071          ///    v oktalové soustavě, -- Novinka ECMAScriptu 6
0b11000000111001      ///    v binární soustavě) -- Novinka ECMAScriptu 6
NaN            //// Hodnota Not a Number (navrácena např. při dělení nulou)
Infinity          //// Pozitivní nekonečno
-Infinity         //// Negativní nekonečno

"ahoj 'světe'"       // Textový řetězec
'ahoj "světe"'
"1, 2, 3, " + 4 + ', ' + (2 + 3)
`1, 2, 3, ${4}, ${2 + 3}` //// Interpolovaný řetězec -- Novinka ECMAScriptu 6

true            // Pravdivostní (boolean) hodnota
false

undefined         // Nedefinovaná, prázdná hodnota
Symbol()          // Symbol -- Novinka ECMAScriptu 6

/** Referenční typy **/
[ 1, 2, 3, [4, 5] ]    // Pole       (objekt `Array`)
new Array(1, 2, 3, new Array(4, 5))

function a(b) { return b } // Funkce      (objekt `Function`)
var a = function(b) { return b }
var a = (b) => b      //// Lambda syntax -- Novinka ECMAScriptu 6
var a = new Function("return arguments[0];")

/ahoj\s*světe/ig      // Regulární výraz (objekt `RegExp`)
new RegExp("ahoj\\s*světe", "ig")

new Date          // Datum      (objekt `Date`)
new Error         // Výjimka     (objekt `Error`)
new Number(12345)     // Zabalené číslo  (objekt `Number`)
new String("foo bar")   // Zabalený řetězec (objekt `String`)
new Boolean(true)     // Zabalený boolean (objekt `Boolean`)
new Set([1, 2, 3, 1, 2])  // Množina     (objekt `Set`) -- Novinka ECMAScriptu 6

({ ahoj: "světe" })    // Obecný objekt  (objekt `Object`)
null            //// Nedefinovaný objekt

/* Základní aritmetika */
1 + (2 * 3) - 4 / 5    // Aritmetické operátory
6 % 7           //// Zbytek po celočíselném dělení
Math.abs(-47.125)     // Absolutní hodnota argumentu
Math.cos(0)        // Kosinus
Math.acos(1)        // Arkus kosinus
Math.sin(Math.PI / 2)   // Sinus
Math.asin(1)        // Arkus sinus
Math.tan(Math.PI / 4)   // Tangens
Math.atan(1)        // Arkus tangens
Math.atan2(1, 1)      // Úhel mezi osou x a daným bodem
Math.ceil(1.05)      // Zaokrouhlování směrem nahoru
Math.ceil(1.8) 
Math.round(1.05)      // Aritmetické zaokrouhlování
Math.round(1.8) 
Math.floor(1.05)      // Zaokrouhlování směrem dolů
Math.floor(1.8) 
Math.pow(2, 8)       // Výpočet osmé mocniny dvou
Math.pow(Math.E, 8)    // Výpočet osmé mocniny Eulerova čísla
Math.exp(8) 
Math.pow(2, 1/2)      // Výpočet druhé odmocniny dvou
Math.sqrt(2) 
Math.log(2)        // Přirozený logaritmus
Math.min(1, 2, 3, 4, 5)  // Nalezení nejmenšího argumentu
Math.max(1, 2, 3, 4, 5)  // Nalezení největšího argumentu

/* Operátory */
/** Relační operátory **/
1 < 2           // Je menší než
3 > 2           // Je větší než
3 >= 3           // Je větší nebo rovno než
3 <= 3           // Je menší nebo rovno než
3 == 3           // Je rovno
"3" == 3          //// Operátor rovnosti provádí konverze primitiv.
"3" != 3          // Není rovno
3 === 3          // Je identické
"3" === 3         //// Operátor identity konverze primitiv neprovádí.
"3" !== 3         // Není identické
"foo" === "foo"      //// Primitiva jsou identická, pokud si odpovídají hodnotou.
[1, 2] === [1, 2]     //// Referenční typy jsou identické, pokud jde o totožný objekt.

/** Logické operátory **/
true && true       // Logické AND
true && false
false && true
true || true       // Logické OR
true || false
false || true
!true           // Logické NOT
!false

/** Bitové operátory **/
0b0011 & 0b1100           // Bitové AND
0b0011 & 0b0011
0b0011 | 0b1100           // Bitové OR
0b0011 | 0b0011
0b0011 ^ 0b1100           // Bitové XOR
0b0011 ^ 0b0011
~0b11111111111111111111111111111111 // Bitová inverze
~0b00000000000000000000000000000000
0b0001 << 3             // Bitový posun doleva
0b1000 >> 3             // Bitový posun doprava
-0b1000 >>> 3            // Bitový posun doprava s doplňováním nul
-0b1000 >> 3

/** Proměnné a přiřazovací operátory **/
var a           // Deklarace proměnné
var a = 1         // Deklarace a přiřazení hodnoty proměnné
var a; a = 1

a += 1           // Inkrementace
a = a + 1
a++            //// Tento operátor navrátí hodnotu proměnné před inkrementací
++a            //// Tento operátor navrátí hodnotu proměnné po inkrementaci

a -= 1           // Dekrementace
a = a - 1
a--            //// Tento operátor navrátí hodnotu proměnné před dekrementací
--a            //// Tento operátor navrátí hodnotu proměnné po dekrementaci

a *= 2           // Násobení
a /= 2           // Dělení
a %= 2           // Zbytek po celočíselném dělení


/** Další operátory **/
true ? 1 : "foo"              // Ternární operátor
false ? 1 : "foo"
typeof 12345                 // Detekce primitivního datového typu
typeof "foo bar"
typeof true
typeof undefined
typeof Symbol()
[ 1, 2, 3, [4, 5] ]    instanceof Array // Detekce referenčního datového typu
function a(b) { return b } instanceof Function
/ahoj\s*světe/ig      instanceof RegExp
new Date          instanceof Date
new Error         instanceof Error
new Number(12345)     instanceof Number
new String("foo bar")   instanceof String
new Boolean(true)     instanceof Boolean
new Set([1, 2, 3, 1, 2])  instanceof Set
({ ahoj: "světe" })    instanceof Object
"ahoj" in { ahoj: "světe" }         // Kontrola existence klíče v objektu
"foo" in { ahoj: "světe" }

/* Řídicí struktury */
if (a === 1)        // Řídicí struktura `if` - `else` provede kód mezi
 "a se rovná 1"      /// `if` a `else`, pokud je splněna podmínka v záhlaví.
else {           /// V opačném případě se provede kód za nepovinným
 "už tu máme dva výrazy" /// `else`. Pokud kód obsahuje více než jeden výraz,
 "a se nerovná 1"     /// je nutné jej obalit do složených závorek.
}

var str = "Počítáme: " + a /// Cyklus `while` provádí následující kód, dokud podmínka
while (a < 10) {      /// v záhlaví cyklu zůstává platná.
 a += 1
 str += ", " + a
}
str

var str = "Počítáme: " + a /// Cyklus `do` - `while` provádí následující kód, dokud
do {            /// podmínka v záhlaví cyklu zůstává platná. Na rozdíl
 a += 1          /// od cyklu `while` k prvnímu průchodu cyklem dojde vždy
 str += ", " + a     /// a podmínka se kontroluje až při následujících průchodech.
} while(a === "nesmysl")
str

var str = "Počítáme: 1"   // Cyklus `for` nejprve provede první příkaz záhlaví a
for (var a = 2; a < 10; a++) /// zadeklaruje uvedené proměnné. Následně provádí následující
 str += ", " + a      /// kód, dokud druhý výraz v záhlaví zůstává platný. Po každé
str             /// iteraci se vykoná třetí výraz v záhlaví.

var produkty = {      // Cyklus `for` - `in` provádí následující kód pro veškeré
 jablek: "mošt",     /// klíče, které se nachází v příslušném objektu.
 jahod:  "marmeláda",
 rozinek: "zavařenina" };
var str = "";
for (var klíč in produkty)
 str += `Z ${klíč} se připravuje ${produkty[klíč]}. `
str

var produkty = new Set([   // Cyklus `for` - `of` provádí následující kód pro veškeré
 "mošt", "marmeládu", "zavařeninu" ]); /// hodnoty iterovatelného objektu. Jedná se
var str = "Můžeme vyprodukovat:"; /// o novinku ECMAScriptu 6.
for (var produkt of produkty)
 str += `\n * ${produkt}`
str

/* Výjimky */
try {
 throw new Error("Neočekávaná výjimka")
} catch (e) {
 "Došlo k následující chybě: " + e.message
} finally {
 // Tento kód se provede vždy.
}