Projekty

Finanční mechanismy EHP/ Norska – Fond pro podporu spolupráce škol

Program působí v oblasti vzdělávání, finanční pomoc je poskytována 10 novým členským státům EU, Španělsku, Portugalsku a Řecku na aktivity pořádané ve spolupráci s institucemi v Norsku, Lichtenštejnsku nebo na Islandu.

Aktivita 2 - Spolupráce v oblasti vzdělávání

Cílem je zajistit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a individuálními osobami v ČR a vzdělávacími institucemi ve třech partnerských zemích. Aktivity budou zaměřeny na organizování/ přípravu seminářů, workshopů, konferencí, kurzů, projektů (libovolné téma: např. kultura, ekologie, umění, jazyky, informační technologie), publikací a vytváření společných vzdělávacích sítí.
Základní podmínky:
 • spolupráce musí být rozvíjena na úrovni minimálně 4 vzdělávacích institucí
 • aktivita podporovaná Finančními mechanismy EHP a Norska nesmí být současně podporována jiným programem EU
 • alespoň jedna instituce účastnící se projektu musí být situována v ČR a partnerské instituce musí být situovány na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo v Norsku
 • jedna z účastnících se institucí musí být koordinátorem projektu, koordinátor projektu musí být instituce situovaná v ČR
 • předchozí účast v jiných vzdělávacích programech EU není překážkou účasti na aktivitách Finančních mechanismů EHP/ Norska. Vzdělávací instituce, které již v minulosti obdržely podporu z EU a které nyní žádají o grant ve stejné oblasti, však musí prokázat vývoj a rozšíření těchto aktivit.
 • k žádosti musí být přiloženy dopisy od partnerských institucí, ve kterých partneři potvrdí, že se budou aktivně účastnit navrhovaného projektu.

Aktivita 3 - Rozvoj institucí

Záměrem aktivity je rozšířit evropskou dimenzi do vzdělávacího systému ČR tím způsobem, že se přenese know-how v prioritních oblastech. V rámci této aktivity budou podporovány projekty spolupráce za účelem rozvoje učebních osnov (vývoj či inovace metodik, studijních materiálů apod.), lidských zdrojů (rozvoj zaměstnanců, managementu školy), celoživotní vzdělávání a dále organizace specifických aktivit jako vznik informačních a studentských center.
Základní podmínky:
 • alespoň jedna instituce účastnící se projektu musí být situována v ČR a partnerské instituce musí být situovány na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo v Norsku
 • jedna z účastnících se institucí musí být koordinátorem projektu, koordinátor projektu musí být instituce situovaná v ČR
 • aktivita podporovaná Finančními mechanismy EHP/ Norska nesmí být současně podporována jiným programem EU
 • žádosti musí být přiloženy dopisy od partnerských institucí, ve kterých partneři potvrdí, že se budou aktivně účastnit navrhovaného projektu.
Výzvy pro předkládání návrhů projektů se vyhlašují 2x ročně. Termíny pro zaslání žádostí každoročně 15.května a 15. října.

AKTION

Fond pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělání a vědě v terciálním sektoru. Program podporuje:
 • studijní a výzkumné pobyty
 • projekty spolupráce - mezi vysokoškolskými pracovišti obou zemí na dobu 1 roku s možností prodloužení
 • Sommerkollegs (3 týdenní jazykové letní školy) a Summerschools (letní odborné školy v různým oborech)

Projekty spolupráce

Podporují se tyto druhy projektů:
 • spolupráce v pedagogice
 • bilaterální sympozia, kongresy, odborná zasedání a semináře
 • společné zpracování a vydávání skript a učebnic
 • vědecké exkurze studentů
 • spolupráce ve vědě
Pokyny pro sestavení projektů
Termíny pro podávání návrhů projektů: 30. dubna a 31. října. Mimořádný termín pro podání projektů realizovaných v říjnu - prosinci 2007 je 15. září 2007.

Program vědecko-technické spolupráce mezi ČR a Rakouskem/KONTAKT

Program poskytuje podporu 2letým výzkumným projektům a to především na mobilitu vědeckých pracovníků veřejných vědecko-výzkumných institucí a VŠ. Podporují se projekty ze všech vědních oborů, přednost je však dána přírodním vědám a technickým oborům.
Pokyny pro sestavení návrhů projektů programu Vědecko-technické spolupráce/KONTAKT
Termín pro podávání návrhů projektů na roky 2008/2009: 15. října 2007

TEMPUS

Program Tempus zahrnuje tři hlavní aktivity:
 • Joint Projects - Společné projekty
 • Structural Measures - Strukturální aktivity
 • Accompanying Measures - Doplňkové aktivity
Evropská komise připravuje Výzvu na podání projektů (Call for proposlas) na období 2008-2009, která bude k dispozici v průběhu září nebo října 2007 a na jejím základě budou připraveny další informace.

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora. V rámci projektu Tematické sítě je do programu zapojena Bosna a Hercegovina.
Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.
Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.
Přihlášky sítí se zasílají on-line každoročně k 15. lednu.

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková