Stáže a přednáškové pobyty

ERASMUS+

V rámci programu Erasmus+ je aktivita Mobilita učitelů ve vysokoškolských institucích, jejímž cílem je:
 • umožnit studentům, kteří se nemohou zúčastnit mobility, získat poznatky od vyučujících z jiných evropských zemí,
 • podpořit výměnu odborných znalostí a zkušeností o metodách výuky,
 • popořit VŠ instituce, aby rozšířili a obohatili škálu a obsah studijních programů, které nabízejí.
Mobilita se rozšířila mimo výukové pobyty také na výjezdy do zahraničního podniku (školícího/výzkumného střediska) za účelem semináře, školení, konference, workshopu. Výukové pobyty se uskutečňují na základě podepsané bilaterální smlouvy, školení musí být předem domluveno a potvrzeno. V obou typech musí mít vyučující dopředu schválený výukový plán nebo plán školení (účel cesty, program přednášek/školení, očekávané výsledky) od hostitelské i domácí instituce. V případě výuky musí odučit minimálně 8 vyučovacích hodin. Maximální délka pobytu je 6 týdnů. Grant se přiděluje ve formě paušální částky na týden pobytu, cestovní náklady se proplácejí na základě reálných výdajů. Po návratu z cesty je potřeba odevzdat zprávu z cesty (budete vyzváni emailem) a potvrzení o odučených hodinách. Jediný dokument pro Erasmus, který se před odjezdem odevzdává na CZS je Teaching programme. Cestovní příkaz se řeší pouze na ekonomickém odělení FI, kterému poté bude refundována částka z CZS.

Mobilita učitelů FI v rámci programu ERASMUS je možná s následujícími univerzitami:

 • Aalborg Universitet, Dánsko - 10 dní
 • University of Cordoba, Španělsko - 7 dní
 • Katholieke Universiteit Leuven, Fac. of Arts, Belgie - 5 dní
 • University of Ljubljana, Slovinsko - 5 dní
 • Université du Luxembourg, Lucembursko - 10 dní
 • Universidad de Malaga, Španělsko - 5 dní
 • University of Pavia, Itálie - 5 dní
 • Universidade do Porto (FEP), Portugalsko - 10 dní
 • Universidade do Porto (FEUP), Portugalsko - 10 dní
 • Universitaet Potsdam, Německo - 5 dní
 • University of Saarland, Německo - 10 dní
 • Universidad Alfonso X El Sabio Madrid, Španělsko - 5 dní
 • Polytechnic University of Valencia, Španělsko - 5 dní
 • University of Balearic Island´s, Španělsko - 5 dní
 • ESIEE Paris, Francie - 10 dní
 • Univerzity of Vilnius, Litva - 10 dní
 • Comenius University, Slovesnko - 20 dní
 • University of Vienna, Rakousko - 10 dní
 • University of Eastern Finland, Finsko - 8 dní
 • Juraj Dobrila University of Pula, Chorvatsko - 10 dní
 • University of Calabria, Itálie - 10 dní
 • EPITA, Francie - 5 dní
 • Abo Akademi University, Finsko - 5 dní
 • Free University of Bozen- Bolzano, Itálie - 14 dní
 • Johannes Kepler University Linz, Rakousko - 5 dní
 • Karlsruhe Institute of Technology, Německo - 10 dní
 • University of Bergen, Norsko - 5 dní
 • University of Salerno, Itálie - 10 dní
 • Radboud university, Holandsko - 14 dní
 • University Pécs, Maďarsko - 10 dní
 • University of Salzburg, Rakousko - 10 dní
 • Technical University of Munich - 5 dní
 • Slovak University of Technology, Slovensko - 5 dní
V případě zájmu o pracovní pobyt v rámci programu Erasmus, kontaktujte prosím OZZ FI.
Termín pro nahlášení výukových pobytů na OZZ pro akademický rok 2017/2018 je 6. března 2017!!!
Termín pro nahlášení nevýukových pobytů (školení, seminář) je 24. dubna 2017!!!

Družební univerzity

Krátkodobé pobyty na zahraničních univerzitách v rámci bilaterálních dohod o partnerské spolupráci (družby)

Pro rok 2017 CZS MU vyhlásilo kvóty pro pracovní cesty na tyto družební univerzity:

 • Univerzita Pécs
 • Univerzita Greifswald
 • Univerzita Regensburg
 • Univerzita Poznaň
 • Univerzita Wroclaw
 • Univerzita Vídeň - jen dlouhodobé pobyty PhD studentů
 • Univerzita Komenského Bratislava
V roce 2017 získala fakulta informatiky 10 člověko/dní. Délka výměnného pobytu by měla být max. 5 dní, přičemž kratší pobyty je možné navrhnout pro UK Bratislava a Vídeňskou univerzitu, jelikož jsou v tomto rozsahu smysluplně realizovatelné.
Tato aktivita je určena zejména pro akademické pracovníky MU, ve výjimečných případech se pobytu může zúčastnit student doktorského studijního programu.
Zájemci odevzdají pracovní plán pro tento pobyt na příslušném formuláři, který získáte na OZZ FI. Prosíme, aby pracovní programy vyučujících byly vyplněny na počítači a byl na nich uveden kontakt.

Termín odevzdání přihlášek na OZZ FI je 10. ledna 2017.

Finanční podmínky
Před zahájením cesty si pracovník vyplní cestovní příkaz k zahraniční cestě. Ubytování a diety hradí přijímající univerzita, cestovné vysílající fakulta. Upozornění: Centrum zahraničních studií již nerefunduje fakultám cestovní výdaje, tyto výdaje hradí plně fakulty!

Vládní dohody

Kvóty

 • MŠMT provádí rozpis kvót, podle kterého se veřejným vysokým školám nabízejí počty stipendijních míst. Jestliže příslušná veřejná vysoká škola nemá v tabulce uvedené žádné číslo, popřípadě název školy se v tabulce nenachází, znamená to, že škola nemá přidělenou kvótu a že v daném akademickém roce se nemohou její studenti ucházet touto cestou o stipendium do daného státu. Pokud je v tabulce rozpisu kvót uvedeno "n", znamená to, že škola může nominovat náhradníka.
 • Jestliže VŠ má přidělenou kvótu, tj. určitý počet stipendijních míst, uchazeči odevzdají přihlášku Oddělení zahraničních studií FI a to ji předá rektorátu.
 • Pokud není výslovně uvedeno jinak, rozumí se přihláškou formulář Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia, Žádost o pobyt v zahraničí, motivační dopis, životopis, příp. akceptační dopis ze zahraniční univerzity. Rektorát si stanovuje vlastní dřívější termín pro odevzdání přihlášek, aby mohl být na základě předložených materiálů proveden předvýběr uchazečů v rámci školy.
 • Přihlášky uchazečů schválené v tomto předvýběru zašle rektorát v termínu stanoveném MŠMT (viz Harmonogram uzávěrek) přímo Odboru mezinárodních vztahů MŠMT.

Výběrová řízení

 • Výběrová řízení probíhají na většinu stipendijních pobytů za osobní účasti kandidátů formou ústního pohovoru v příslušném jazyce, během kterého se hodnotí studijně - výzkumný záměr, motivace ke studiu, jazyková vybavenost a komunikační schopnosti uchazeče. Na některé studijní pobyty je prováděn výběr pouze na základě předložené dokumentace uchazečů.
 • Výsledky výběrového řízení oznamuje AIA uchazečům písemně, a to doporučeným dopisem, případně také e-mailem. Toto oznámení o výsledku řízení je informací o předvýběru provedeném výše uvedenou výběrovou komisí. Tím končí úloha AIA v procesu poskytování informací. Schválený uchazeč musí ještě určitou dobu čekat na potvrzení přidělení stipendia zahraničním partnerem. Tuto konečnou informaci dostane buď přímo od zahraničního partnera na svou adresu, nebo prostřednictvím MŠMT.

Erasmus+ mimoevropské mobility

Program Erasmus+ umožňuje nově učitelům z EU vycestovat s finanční podporou na výukovou stáž do vybraných zemí mimo EU. Do tohoto programu je možné se zapojit od tohoto akademického roku. Akademičtí pracovníci (včetně doktorandů s prac. smlouvou nebo dohodou) mohou vycestovat na dobu 5 dní a musí odučit min. 8 hod. Každoročně MU dostává možnost nabídnout jiné destinace, a tím otevírá studentům a učitelům MU možnost vycestování na různé univerzity po celém světě.
Termín pro podání žádostí je: 12. února 2017
Více informací na stránkách CZS.

Norské fondy a fondy EHP


Hlavním cílem Fondu je formou podpory spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v ČR a institucemi na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ Norsku přispět ke snížení sociálních a ekonomických nerovností v EHP.
Program se dělí na aktivity:
 • Projekty mobilit a stáže
 • Projekty institucionální spolupráce
Termín odevzdání žádostí je 26. března 2015.
Více informací, včetně výzvy na webu DZS.

Program AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko je společný program ministerstev školství obou zemí pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciálním sektoru. Fond podporuje:
 • Studijní a výzkumné pobyty - pro pregraduální a postgraduální studenty, pro učitele VŠ, pro zpracování diplomových a disertačních prací
 • Projekty spolupráce - spolupráce v pedagogice, bilaterální sympozia, kongresy, odborná zasedání a semináře, zpracování a vydávání skripta učebnic, vědecké exkurze studentů, spolupráce ve vědě
 • Sommerkollegs (3týdenní letní jazykové školy) a Summerschools (letní odborné školy v různých vědních oborech)

Studijní a výzkumné pobyty

 • Semestrální až roční stipendia a krátkodobá vědecko-výzkumná stipendia - pro přípravu doktorské či habilitační práce nebo uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v rámci společných projektů s rakouskými univerzitami v délce 1-9 měsíců pro postgraduální studenty a 1-3 měsíce pro vědecko-výzkumné pobyty pro vyučující ve věku do 35 let. Termín pro podávání žádosti je každoročně do 15. března.
 • Stipendia pro vysokoškolské pedagogy - jednoměsíční stipendium až 3x ročně pro pedagogy českých VŠ ve věku do 45 let, kteří nají české nebo slovenské občanství. Termíny pro podávání žádosti jsou každoročně do 31.listopadu, 15. března a 30. dubna.
 • Návazná stipendia pro vysokoškolské pedagogy - pro pedagogy do 45 let, kteří absolvovali v Rakousku stipendijní studijní pobyt financovaný z programu AKTION v min. délce 3 měsíců. Termíny pro podávání žádosti jsou každý rok do 31. listopadu, 15. března a 30. dubna.
Výše měsíčního stipendia při pobytech v Rakousku činí 940 EUR.

Stipendia Fulbrightova programu

 • Stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické mediciny. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.
 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické mediciny) se uděluje ve dvou kategoriích:
  A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.
  B. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. či jeho starším ekvivalentem.
  Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. prosince na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Akce Marie Curie

Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence. Minimální podmínkou pro účast výzkumných pracovníků v MSCA je získání akademického titulu, opravňujícího ke studiu v doktorském studijním programu. Akcí MSC se mohou účastnit jak začínající výzkumní pracovníci (tj. ti, kteří ještě nemají titul Ph.D. a mají méně než 4 roky praxe ve výzkumu), tak zkušení (ti, kteří již mají titul Ph.D. nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu).

Více informací na webu Horizontu 2020.

American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies

Americký fond (AFCSL) je jednou z organizací zastřešených BBLA, která poskytuje budoucím leaderům z České republiky a Slovenské republiky profesionální training na amerických univerzitách a praxi ve špičkových amerických organizacích.

Několika mladým odborníkům z ČR a SR působících v oblasti zdravotní péče, školství či ochrany životního prostředí je každoročně nabídnuta možnost prohloubit své znalosti a dovednosti v USA v rámci tzv. Young Leaders Program.

SCIEX-NMSch

Program SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland) – Fond na stipendia je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, který má za úkol snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.
Období trvání programu: 2009-2016
Úkolem programu SCIEX-NMSch je snížení sociálních a ekonomických nerovností v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování spolupráce ve vědě mezi osmi novými členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) a Švýcarskem.
Fond na stipendia je určen doktorandům nebo post-doktorandům (tzv. Junior Researcher) působícím na instituci, která je oprávněným žadatelem programu.

Délka výzkumného pobytu:

 • Junior Researchers - doktorandi: 6-24 měsíců; Post-doc: 6-18 měsíců
 • Senior Researcher neboli Mentor na domácí instituci - max. 3 krátké návštěvy na max. 5 dnů

Výše grantu

 • Junior Researcher
  - Studenti doktorandského programu max. 25 tis. CHF (na období 6ti měsíců v 1. roce), max. 27 500 CHF v druhém roce – max. 120tis. CHF celkem
  - Post-doktorandi - max. 40 tis. CHF (na období 6ti měsíců)
 • Krátké návštěvy mentora - max. 2 500 CHF

Pro další informace doporučujeme navštívit stránky: www.sciex.ch nebo http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520&

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková