Naše fakulta má od 10. 11. nový web! Starý web bude prozatím pořád dostupný na oldwww.fi.muni.cz. Něco nefunguje? Nahlaste to prosím na webmaster@fi.muni.cz nebo použijte formulář.

Stáže a přednáškové pobyty

ERASMUS+

V rámci programu Erasmus+ je aktivita Mobilita učitelů ve vysokoškolských institucích, jejímž cílem je: Mobilita se rozšířila mimo výukové pobyty také na výjezdy do zahraničního podniku (školícího/výzkumného střediska) za účelem semináře, školení, konference, workshopu. Výukové pobyty se uskutečňují na základě podepsané bilaterální smlouvy, školení musí být předem domluveno a potvrzeno. V obou typech musí mít vyučující dopředu schválený výukový plán nebo plán školení (účel cesty, program přednášek/školení, očekávané výsledky) od hostitelské i domácí instituce. V případě výuky musí odučit minimálně 8 vyučovacích hodin. Maximální délka pobytu je 6 týdnů. Grant se přiděluje ve formě paušální částky na týden pobytu, cestovní náklady se proplácejí na základě reálných výdajů. Po návratu z cesty je potřeba odevzdat zprávu z cesty (budete vyzváni emailem) a potvrzení o odučených hodinách. Jediný dokument pro Erasmus, který se před odjezdem odevzdává na CZS je Teaching programme. Cestovní příkaz se řeší pouze na ekonomickém odělení FI, kterému poté bude refundována částka z CZS.

Mobilita učitelů FI v rámci programu ERASMUS je možná s následujícími univerzitami:

V případě zájmu o pracovní pobyt v rámci programu Erasmus, kontaktujte prosím OZZ FI.
Termín pro nahlášení výukových pobytů na OZZ pro akademický rok 2017/2018 je 6. března 2017!!!
Termín pro nahlášení nevýukových pobytů (školení, seminář) je 24. dubna 2017!!!

Družební univerzity

Krátkodobé pobyty na zahraničních univerzitách v rámci bilaterálních dohod o partnerské spolupráci (družby)

Pro rok 2017 CZS MU vyhlásilo kvóty pro pracovní cesty na tyto družební univerzity:

V roce 2017 získala fakulta informatiky 10 člověko/dní. Délka výměnného pobytu by měla být max. 5 dní, přičemž kratší pobyty je možné navrhnout pro UK Bratislava a Vídeňskou univerzitu, jelikož jsou v tomto rozsahu smysluplně realizovatelné.
Tato aktivita je určena zejména pro akademické pracovníky MU, ve výjimečných případech se pobytu může zúčastnit student doktorského studijního programu.
Zájemci odevzdají pracovní plán pro tento pobyt na příslušném formuláři, který získáte na OZZ FI. Prosíme, aby pracovní programy vyučujících byly vyplněny na počítači a byl na nich uveden kontakt.

Termín odevzdání přihlášek na OZZ FI je 10. ledna 2017.

Finanční podmínky
Před zahájením cesty si pracovník vyplní cestovní příkaz k zahraniční cestě. Ubytování a diety hradí přijímající univerzita, cestovné vysílající fakulta. Upozornění: Centrum zahraničních studií již nerefunduje fakultám cestovní výdaje, tyto výdaje hradí plně fakulty!

Vládní dohody

Kvóty


Výběrová řízení


Erasmus+ mimoevropské mobility

Program Erasmus+ umožňuje nově učitelům z EU vycestovat s finanční podporou na výukovou stáž do vybraných zemí mimo EU. Do tohoto programu je možné se zapojit od tohoto akademického roku. Akademičtí pracovníci (včetně doktorandů s prac. smlouvou nebo dohodou) mohou vycestovat na dobu 5 dní a musí odučit min. 8 hod. Každoročně MU dostává možnost nabídnout jiné destinace, a tím otevírá studentům a učitelům MU možnost vycestování na různé univerzity po celém světě.
Termín pro podání žádostí je: 12. února 2017
Více informací na stránkách CZS.

Norské fondy a fondy EHP


Hlavním cílem Fondu je formou podpory spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v ČR a institucemi na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ Norsku přispět ke snížení sociálních a ekonomických nerovností v EHP.
Program se dělí na aktivity: Termín odevzdání žádostí je 26. března 2015.
Více informací, včetně výzvy na webu DZS.

Program AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko je společný program ministerstev školství obou zemí pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciálním sektoru. Fond podporuje:

Studijní a výzkumné pobyty

Výše měsíčního stipendia při pobytech v Rakousku činí 940 EUR.

Stipendia Fulbrightova programu

Akce Marie Curie

Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence. Minimální podmínkou pro účast výzkumných pracovníků v MSCA je získání akademického titulu, opravňujícího ke studiu v doktorském studijním programu. Akcí MSC se mohou účastnit jak začínající výzkumní pracovníci (tj. ti, kteří ještě nemají titul Ph.D. a mají méně než 4 roky praxe ve výzkumu), tak zkušení (ti, kteří již mají titul Ph.D. nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu).

Více informací na webu Horizontu 2020.

American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies

Americký fond (AFCSL) je jednou z organizací zastřešených BBLA, která poskytuje budoucím leaderům z České republiky a Slovenské republiky profesionální training na amerických univerzitách a praxi ve špičkových amerických organizacích.

Několika mladým odborníkům z ČR a SR působících v oblasti zdravotní péče, školství či ochrany životního prostředí je každoročně nabídnuta možnost prohloubit své znalosti a dovednosti v USA v rámci tzv. Young Leaders Program.

SCIEX-NMSch

Program SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland) – Fond na stipendia je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, který má za úkol snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.
Období trvání programu: 2009-2016
Úkolem programu SCIEX-NMSch je snížení sociálních a ekonomických nerovností v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování spolupráce ve vědě mezi osmi novými členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) a Švýcarskem.
Fond na stipendia je určen doktorandům nebo post-doktorandům (tzv. Junior Researcher) působícím na instituci, která je oprávněným žadatelem programu.

Délka výzkumného pobytu:

Výše grantu


Pro další informace doporučujeme navštívit stránky: www.sciex.ch nebo http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520&