Stipendijní podpora

Děkan FI MU vyhlásil od 1.7.2006 Stipendijní program na podporu mobility, sloužící k poskytnutí finanční podpory studentům, kteří absolvují část studia v zahraničí.

Pravidla pro čerpání stipendia na podporu mobility pro studenty FI MU

 • 1. Cílem Stipendijního programu na podporu mobility (Směrnice č. 6/06 děkana FI MU) je finanční podpora studia na zahraniční univerzitě v délce 1-2 semestry.
 • 2. Zdrojem Stipendijního fondu FI MU jsou prostředky, které jsou každoročně vyčleňovány v rámci rozpočtu fakulty, případně prostředky z dalších zdrojů.
 • 3. Program je určen k podpoře úhrad nákladů zahraničních cest studentů presenční formy studia bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v návaznosti na jejich studijní program. Ze stipendijního programu nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na zahraničních konferencích, odborných seminářích, výstavách, letních školách apod.
 • 4. Podporu ze zdrojů Stipendijního fondu FI MU lze poskytnout na úhradu:
  - jízdného,
  - nákladů na ubytování,
  - nákladů na stravování,
  - školného,
  a to do maximální výše 25 000,- Kč na celou dobu pobytu v závislosti na rozpočtu FI MU.
 • 5. Pokud budou jednotlivé částky na pobyt výrazně překračovat obvyklé sumy, může to být důvodem k úplnému zamítnutí žádosti. Ve výjimečných případech může děkan rozhodnout i o poskytnutí podpory vyšší.
 • 6. Finanční podporu ze zdrojů Stipendijního fondu FI MU lze poskytnout na základě úplné a ve stanoveném termínu podané žádosti. Žádost o poskytnutí stipendia student podává v průběhu nebo po skončení zahraničního pobytu a to nejpozději do 30ti dnů ode dne návratu ze zahraničí. Student vyplní žádost o stipendium a odevzdá ji na Oddělení zahraničních studií.
 • 7. Předložené návrhy posuzuje podle priorit proděkan pro zahraniční studia FI MU. O poskytnutí prostředků ze zdrojů Stipendijního fondu rozhoduje na základě doporučení proděkana pro zahraniční studia děkan FI MU.
 • 8. Stipendium je přiznáno jednorázově a vyplácí se studentovi bezhotovostním převodem na bankovní účet.
 • 9. Student může o stipendium žádat pouze jednou za dobu studia v každém z jednotlivých studijních programů (bakalářský, navazující magisterský, doktorský).
Žádost o poskytnutí stipendia (PDF,doc)

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková