Vládní stipendia

Kvóty

  • MŠMT provádí rozpis kvót, podle kterého se veřejným vysokým školám nabízejí počty stipendijních míst. Jestliže příslušná veřejná vysoká škola nemá v tabulce uvedené žádné číslo, popřípadě název školy se v tabulce nenachází, znamená to, že škola nemá přidělenou kvótu a že v daném akademickém roce se nemohou její studenti ucházet touto cestou o stipendium do daného státu. Pokud je v tabulce rozpisu kvót uvedeno "n", znamená to, že škola může nominovat náhradníka.
  • Jestliže VŠ má přidělenou kvótu, tj. určitý počet stipendijních míst, uchazeči odevzdají přihlášku Oddělení zahraničních studií FI a to ji předá na CZS dle stanoveného termínu.
  • Pokud není výslovně uvedeno jinak, rozumí se přihláškou formulář Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia, pro evidenci MU formulář Žádost o pobyt v zahraničí, motivační dopis v ČJ a pokud požaduje AIA tak také akceptační dopis. Konkrétní seznam vyžadovaných příloh je uveden u jednotlivých stipendijních nabídek. CZS MU si stanovuje vlastní dřívější termín pro odevzdání přihlášek, aby mohl být na základě předložených materiálů proveden předvýběr uchazečů v rámci školy.
  • Přihlášky uchazečů schválené v tomto předvýběru zašle CZS v termínu stanoveném MŠMT (viz Harmonogram uzávěrek) přímo Odboru mezinárodních vztahů MŠMT.

Nabídka kvót

Termín pro dodání přihlášky na OZS FI v rámci kvót je 19.11.2013 (do 10 hod.).

Výběrová řízení

  • Zájemci o tyto pobyty podávají přihlášky podle Harmonogramu uzávěrek přímo do kanceláře AIA Domu zahraničních služeb MŠMT. Zároveň s podáním přihlášky na MŠMT studenti odevzdají na OZS FI evidenční list.
  • Výběrová řízení probíhají za osobní účasti kandidátů na většinu stipendijních pobytů formou ústního pohovoru v příslušném jazyce, během kterého se hodnotí studijně - výzkumný záměr, motivace ke studiu, jazyková vybavenost a komunikační schopnosti uchazeče. Na některé studijní pobyty je prováděn výběr pouze na základě předložené dokumentace uchazečů.
  • Pokud není výslovně uvedeno jinak, rozumí se přihláškou formulář Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Konkrétní seznam vyžadovaných příloh je uveden u jednotlivých stipendijních nabídek.
  • Výsledky výběrového řízení oznamuje AIA uchazečům písemně, a to doporučeným dopisem, případně také e-mailem. Toto oznámení o výsledku řízení je informací o předvýběru provedeném výše uvedenou výběrovou komisí. Tím končí úloha AIA v procesu poskytování informací. Schválený uchazeč musí ještě určitou dobu čekat na potvrzení přidělení stipendia zahraničním partnerem. Tuto konečnou informaci dostane buď přímo od zahraničního partnera na svou adresu, nebo prostřednictvím MŠMT.

Vybraní uchazeči pro studijní pobyty v zahraničí nabízené Akademickou informační agenturou mají nárok na proplacení jízdného. Vyplácení jízdného vyřizuje Centrum zahraničních studií.

Nárok na příspěvek na jízdné budou mít jen ti studenti, kteří se ozvou do dvou týdnů po oznámení o výsledku svého konkurzu paní Zitě Hrabovské (hrabovska(atsign)czs(dot)muni(dot)cz, tel: 549 49 4870), CZS MU, Komenského nám. 2, 602 00 Brno.

Zde se dozví, které dokumenty bude nutné pro přiznání příspěvku na dopravu Centru zahraničních studií předložit.

Nabídka výběrových řízení

Pozor - důležitá poznámka:

Pokud byste v rámci kvót či konkurzů rádi vyjeli do zahraničí a chcete mít co největší šanci na úspěch. Pak se snažte napsat co nejlépe motivační dopis v českém jazyce, jež je důležitým kritériem výběru. Měl by být napsaný na počítači, minimálně na půl stránky A4. Uvedete v něm stručně, proč chcete studovat na dané univerzitě, čím se tato škola odlišuje od jeho domácí školy, jaký přínos čekáte od stipendijního pobytu pro sebe i pro svůj obor. Zdůvodníte volbu tématu a uvedete výčet své dosavadní práce v dané oblasti. Napište hlavní a dostatečně zřetelný důvod, proč právě Vy byste měl/a být vybrán/a. Určitě nebudete úspěšní s jednoduchým vysvětlením, že se Vám ta země zdá zajímavá a chcete se zlepšit v jazyce. Dále je také důležitý akceptační, resp. zvací dopis - dopis ze zahraniční univerzity, že pokud vyhrajete konkurz, tak Vás přijme (na některých školách není akceptační dopis požadován, ale vždy je Vaší předností, když ho již máte). Můžete napsat i na více zahraničních univerzit. Žádost stačí zaslat e-mailem.

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková