Základy programování

Informace o kurzu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy programování. Pro výklad a cvičení je použit programovací jazyk Python (verze 3.7); předmět se však primárně zaměřuje na obecné principy uplatnitelné v mnoha různých (imperativních) programovacích jazycích. Zároveň je kladen důraz i na dodržování vhodného programátorského stylu.

Přednášky budou v semestru podzim 2020 provedeny formou videonahrávek; tyto budou zpřístupněny ve Studijních materiálech v ISu spolu se slajdy a dalšími materiály z přednášek. K přednáškám budou probíhat online konzultace s přednášejícím (pozvánku na online platformu studenti obdrží mailem před začátkem semestru), a to v původní době dané rozvrhem, tedy v pondělí od 16.00 do 18.00. Tyto konzultace je možno využít ke kladení dotazů, řešení nejasností v přednáškách apod.

Prezenční cvičení se v semestru podzim 2020 nekonají. Místo cvičení budou k dipozici online konzultace s cvičícími, zpětná vazba (individuální i centrální) k vyřešeným příkladům ze sbírky a komentovaná řešení některých příkladů.

Hlavním textovým učebním materiálem je Sbírka příkladů, která se nachází ve Studijních materiálech v ISu (soubory tvaru ib111.seminar.*). K dispozici je verze v HTML i PDF (včetně černobílé varianty pro tisk). Ve složce s učebními materiály jsou také zdrojové soubory k jednotlivým kapitolám sbírky (zabalené v archivu ZIP). Ve stejné složce je dále soubor ib111.help.html, v němž se budou postupně objevovat návody a odpovědi na otázky technického charakteru. V úvodní kapitole A sbírky je podrobně rozebrán harmonogram semestru, princip hodnocení v předmětu a průběžné povinnosti studentů. Všem studentům je silně doporučeno přečíst si úvodní kapitolu co nejdříve.

Součástí průběžné práce v semestru je řešení malých příkladů ze sbírky (viz výše) a větších domácích úkolů. Domácích úkolů bude v průběhu semestru celkem šest; budou postupně zveřejňovány na stránce Úkoly. Podrobné informace o způsobu hodnocení úkolů a termínech odevzdávání jsou sepsány v úvodní kapitole sbírky.

Hodnocení předmětu se skládá z bodů získaných během semestru (sem patří body z domácích úkolů a body z vnitrosemestrálního testu), programovací části zkoušky a písemné části zkoušky. Podrobnosti o systému hodnocení a počtu bodů nutných pro úspěšné absolvování předmětu najdete rovněž v úvodní kapitole sbírky.

Odkazy

Zdroje pro další procvičení

poslední změna: 2020-10-01 16:20