Úvod

Fakulta Informatiky MU začátkem roku 2007 založila Sdružení průmyslových partnerů (SPP). Základem spolupráce s konkrétní firmou je vždy společný zájem. Navázání užších vztahů má pro firmy zásadní význam zvláště v oblastech, v nichž má fakulta výsadní postavení, přinejmenším v národním srovnání.

Spolupráce s aplikační sférou se v současnosti stává součástí každodenního života vysoké školy v oblasti výzkumu, vývoje a výuky. Oboustranně přínosná spolupráce vytváří pro podnikatelský sektor potřebnou zpětnou vazbu jako zdroj inovačního procesu. Rozvíjející se vzájemná spolupráce představuje celou řadu forem – užší propojení výzkumu s praxí, spolupráci v rámci laboratoří na projektech vědy a výzkumu, spolupráci na výuce, tvorba oborů a profilu absolventa, realizace stáží a praxe studentů, vedení závěrečných prací apod.

SPP na Fakultě informatiky je zamýšleno pro firmy, které mají zájem o dlouhodobější spolupráci. Spolupráce v rámci SPP probíhá na základě vzájemných smluv v těchto třech úrovních:

Partneři na všech úrovních mají přístup na pravidelná setkání se studenty fakulty ( setkání se konají v závěru každého semestru), jsou informováni o dění na fakultě a dále jsou např. uvedeni na informačních místech Sdružení. U vyšších úrovní přibývají další možnosti propagace.

Spolupráce s firmami tak dostává podstatně kultivovanější podobu, než na jakou jsme byli v poslední době zvyklí v podobě některých méně povedených veletrhů pracovních příležitostí či problematických závěrečných prací studentů-zaměstnanců.

Podmínkou vstupu do Sdružení průmyslových partnerů je uzavření příslušné dohody a příspěvek k úhradě nákladů na zajištění společných aktivit.

Bližší informace je možné nalézt na webu zde nebo přímo v Oddělení celoživotního vzdělávání FI, které vede agendu Sdružení.