Aktuality z fakulty

Aktuální výzva pro podávání studentských výzkumných a vývojových projektů - Program děkana FI (28. 3. 2017)

V současné době je otevřena aktuální výzva pro podávání studentských výzkumných
a vývojových projektů na FI MU (program děkana FI).
Uzávěrka aktuální výzvy pro období jaro 2017 je 28. března 2017, počátek
financování projektů je od 5. dubna 2017. Bližší informace ohledně
studentských výzkumných a vývojových projektů na FI MU naleznete na stránce
http://www.fi.muni.cz/research/student_projects/index.xhtml.


Informatické kolokvium 28. 3. GEHIR - spolupráce FF, PřF a FI (28. 3. 2017)

Informatické kolokvium 28. 3. 2017, 14:00 posluchárna D2
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., FF MU
GEHIR - spolupráce FF, PřF a FI
Abstrakt: V tomto projektu pracujeme na systematické aplikaci vybraných metod
formalizovaného modelování a výpočetních simulací při studiu dynamiky šíření
náboženských představ a forem chování. Cílem projektu rozšíření akademického
studia náboženství o specifický metodologický rámec. Ten by na jedné straně
umožnil nové způsoby studia a vysvětlování konkrétních historických změn, na
straně druhé přispěl k řešení obecnějších otázek spjatých s faktory
ovlivňujícími dynamiku kulturních systémů. Základem projektu je řešení čtyř
případových studií zaměřených na náboženské tradice antického Středomoří
(ísidovské kulty, mithraismus a rané křesťanství). Formalizované modelování je v
rámci studia historických procesů koncipováno jako inovativní cesta překračující
tradiční induktivní analýzu pramenů i deduktivní aplikaci sociálněvědných a
kognitivněvědných teorií. Výpočetní modely je možné nahlížet jako formu
teoretického experimentu, který umožňuje při vysvětlování náboženství překročit
limity dané torzovitostí pramenů i nemožností vystavit sociokulturní a
historickou komplexitu tradiční laboratorní redukci.


Informatické kolokvium 4. 4. CERT Communication in the light of GDPR and the NIS Directive (4. 4. 2017)

Informatické kolokvium 4. 4. 2017, 14:00 posluchárna D2
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Gerald Quirchmayr, Faculty of Computer Science,
Multimedia Information Systems Research Group, University of Vienna
CERT Communication in the light of GDPR and the NIS Directive
Abstrakt: Computer Emergency Response Teams are an essential component of the
European cyber security landscape. With the introduction and passing into effect
of the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Network and Information
Security (NIS) Directive a new legislative base has been established for
protecting privacy and for defending critical information infrastructure
components inside the European Union.

Starting from research carried out in the Austrian KIRAS (www.kiras.at) security
research projects CERT Komm I and II, the talk outlines the critical role of
CERTs and their communication. The talk then discusses selected effects that may
result from the introduction, respectively translation into national
legislation, of GDPR and NIS.


Přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení (4. 4. 2017)
V úterý 4. dubna 2017 od 15 hod. proběhne v posluchárně A218 na FI MU přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení RNDr. Davida Svobody, Ph.D.
Název přednášky:
Konvoluce a její význam ve zpracování obrazu
Abstrakt:
Konvoluce patří mezi základní matematické operace. Ačkoliv nachází široké uplatnění v mnoha oblastech každodenního života, je mnohdy neprávem opomíjena. Hraje například nezastupitelnou roli při zpracování digitálních fotografií, které dnes díky snadno dostupným technologiím pořizujeme ve velkém množství. V souvislosti s touto skutečností je ovšem třeba dodat, že množství denně produkovaných fotografií nekoresponduje s jejich kvalitou. Snímky tak často vyžadují dodatečné úpravy a mezi nimi je právě konvoluce významným a těžko nahraditelným článkem.
Úvodní část přednášky bude věnovaná seznámení se základními principy konvoluce. Připomeneme si, jak je možné konvoluci využít při řešení standardních úloh ve zpracování obrazu (detekce hran, převzorkování obrazu, rozmazání, …) a jak je tato operace výpočetně náročná. Zaměříme se na úlohu manipulace s více-dimenzionálními obrazovými daty a budeme diskutovat možné postupy efektivního výpočtu konvoluce. Dotkneme se také úlohy obrazových simulací v biomedicíně a vysvětlíme si způsob využití konvoluce v této vědní oblasti.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Aktuality odd. zahraničních studií


Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz