Speciální přijímací řízení pro žadatele postižené válkou na Ukrajině

Fakulta informatiky otevírá speciální přijímací řízení pro zájemkyně a zájemce o studium na FI v návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině. Přijímací řízení je určeno výhradně pro osoby, které podléhají dočasné ochraně ve smyslu zákona č. 65/2022 Sb.

Bakalářské a magisterské studium

Bakalářské a navazující magisterské studium 2022/2023

Uchazečky/či se mohou hlásit do všech jednooborových bakalářských (pro absolventy střední školy) i navazujících magisterských studijních programů v češtině i v angličtině:

 • bakalářských studijních programů akreditovaných v češtině:
  • Informatika
  • Programování a vývoj aplikací
  • Kyberbezpečnost
 • navazujících magisterských programů akreditovaných v češtině:
  • Teoretická informatika
  • Umělá inteligence a zpracování dat
  • Vizuální informatika
  • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
  • Řízení softwarových systémů a služeb
  • Softwarové inženýrství;
 • navazujících magisterských programů akreditovaných v angličtině:
  • Computer Systems, Communication and Security
  • Software Systems and Services Management
  • Visual Informatics

Do bakalářských studijních programů se mohou hlásit absolventi střední školy ukončené maturitou nejpozději v červnu 2022 nebo současní studenti bakalářských programů na Ukrajině.
Do navazujích magisterských programů se mohou hlásit absolventi bakalářských programů do června 2022 nebo současní studenti magisterských programů na Ukrajině.

Sběr přihlášek bude probíhat od 15. 4. do 31. 5. 2022.

Podat přihlášku

Dokumenty dodané uchazečkami/či (viz níže) bude jednou týdně posuzovat tříčlenná komise, která doporučí nebo nedoporučí přijetí uchazečky/če do požadovaného programu. Komise si může před učiněním rozhodnutí vyžádat osobní pohovor s uchazečkou/čem.

Vyžadované dokumenty jsou následující (jejich dodání je nutné):

 • vyplněná on-line přihláška (s uvedením vybraného studijního programu),
 • kopie pasu (včetně štítku o dočasné ochraně/strpění),
 • životopis (v češtině nebo angličtině),
 • motivační dopis (v češtině nebo angličtině, psaný skutečně uchazečkou/čem),
 • diplomy/vysvědčení dokládající předchozí vzdělání,
 • výpis předmětů (včetně jejich hodnocení) dříve studovaných na vysoké škole (u ukončených studií např. dodatek k diplomu), případně střední škole.

Prokázání předešlého vzdělávání nutného pro přijetí ve smyslu §48 Zákona o VŠ lze v souladu se zákonem č. 67/2022 nahradit čestným prohlášením. Podobně lze čestné prohlášení uplatnit při dokládání výpisu předmětů.

Nahrazení dokladu čestným prohlášením

Je nutné, aby uchazeč dané skutečnosti naformuloval sám, lze použít obecný vzor. V případě chybějícího vysvědčení, diplomu nebo dodatku k diplomu uchazeč v čestném prohlášení uvede informace, které by jinak prokazoval tímto dokladem, resp. byly by v tomto dokladu uvedeny.

Nahrazuje-li uchazeč vysvědčení o SŠ vzdělání, uvede v čestném prohlášení: název absolvované střední školy (vhodné uvést rovněž ukrajinsky tiskací ukrajinskou azbukou – pro snadné dohledání), sídlo absolvované střední školy, název daného dokladu o středoškolském vzdělání, stupeň daného vzdělání, název absolvovaného studijního programu/oboru, datum nebo alespoň rok vydání daného dokladu, příp. jakékoli další informace, které je uchazeč k popisu daného dokladu schopen poskytnout.

Nahrazuje-li uchazeč diplom, uvede v čestném prohlášení: název absolvované vysoké školy (vhodné uvést rovněž ukrajinsky tiskací ukrajinskou azbukou), sídlo absolvované vysoké školy, název či typ vysokoškolského diplomu (tj. bakalářský, specialisty, magisterský, kandidáta věd, doktorský, případně jiný), název absolvovaného studijního programu/oboru, datum nebo alespoň rok vydání diplomu, příp. jakékoli další informace, které je uchazeč k popisu daného dokladu schopen poskytnout.

Nahrazuje-li uchazeč dodatek k diplomu, uvede v čestném prohlášení: název absolvované vysoké školy, sídlo absolvované vysoké školy, místo studia, úroveň nebo typ dosaženého vzdělání (tj. bakalářské, magisterské, specialisty, doktorské, případně jiný), název absolvovaného studijního programu/oboru, dobu studia, výčet předmětů či informace o absolvovaných předmětech, příp. informace ohledně praxe, státních závěrečných zkouškách nebo závěrečné práci, příp. jakékoli další informace, které je uchazeč o absolvovaném vzdělání schopen poskytnout.

Čestné prohlášení může uchazeč napsat v libovolném jazyce. Nicméně pokud bude v jiném než v českém nebo anglickém jazyce, bude třeba, aby uchazeč doložil rovněž jeho úřední překlad. Čestné prohlášení musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště uchazeče, dále uchazečem prohlašované skutečnosti, jeho vlastnoruční podpis a datum.

Pro doplnění přihlášky doporučujeme doložit (není nutné):

 • vlastní akademické práce/publikace (např. bakalářská, seminární práce),
 • doklady o úspěších v soutěžích relevantních k vybranému programu (např. olympiády v matematice, informatice, programování apod.),
 • jiné doklady prokazující zájem a schopnosti studovat vybraný program.

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Bakalářské programy celkem 30
Navazující magisterské programy celkem 40

Doktorské studium

Doktorské studium 2022/2023

Uchazečky/či se mohou hlásit do doktorského studijního programu v češtině nebo v angličtině. Jmenovitě do těchto

 • Informatika
 • Computer Science

Sběr přihlášek bude probíhat od 15. 4. do 31. 5. 2022.

Podat přihlášku

Dokumenty dodané uchazečkami/či (viz níže) bude posuzovat tříčlenná komise, která doporučí nebo nedoporučí přijetí uchazečky/če do požadovaného programu. Komise si může před učiněním rozhodnutí vyžádat osobní pohovor s uchazečkou/čem.

Vyžadované dokumenty jsou následující (jejich dodání je nutné):

 • vyplněná on-line přihláška (s uvedením vybraného studijního programu a tématu výzkumu),
 • dva doporučující dopisy (není-li možné je dodat, pak motivační dopis),
 • souhlasné stanovisko školitele,
 • životopis (v češtině nebo angličtině),
 • kopie pasu (včetně štítku o dočasné ochraně/strpění),
 • diplomy/vysvědčení dokládající předchozí vzdělání,
 • výpis předmětů (včetně jejich hodnocení) dříve studovaných na vysoké škole (u ukončených studií např. dodatek k diplomu).

Prokázání předešlého vzdělávání nutného pro přijetí ve smyslu §48 Zákona o VŠ lze v souladu se zákonem č. 67/2022 nahradit čestným prohlášením. Podobně lze čestné prohlášení uplatnit při dokládání výpisu předmětů. Originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení musí obsahovat: název a sídlo absolvované/navštěnované vysoké školy, místo studia, úroveň dosaženého/studovaného vzdělání, název studijního programu/oboru, dobu studia, výčet absolvovaných předmětů, příp. praxe a jakékoliv další informace, které je žadatel o absolvovaném/studovaném vzdělání poskytnout.

Pro doplnění přihlášky doporučujeme doložit (není nutné):

 • vlastní akademické práce/publikace (např. bakalářská/magisterská, seminární práce),
 • jiné doklady prokazující zájem a schopnosti studovat vybraný program.

Další informace pro uchazeče, včetně seznamu školitelů, informací o stipendiích a procesu přijímacího řízení.

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Doktorské programy celkem 10