Speciální přijímací řízení pro žadatele postižené válkou na Ukrajině

Fakulta informatiky otevírá speciální přijímací řízení pro zájemkyně a zájemce o studium na FI v návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině. Přijímací řízení je určeno výhradně pro osoby, které podléhají dočasné ochraně ve smyslu zákona č. 65/2022 Sb.

Po přijetí

Co vás čeká po přijetí na Fakultu informatiky

Zde najdete informace, které by vás po přijetí mohly zajímat.

Zápis do studia

Pokud přijímací komise rozhodla o Vašem přijetí ke studiu, dostali jste o tomto vyrozumnění emailem a zároveň ve své e-přihlášce naleznete Oznámení o návrhu na přijetí ke studiu a výzvu k doložení vzdělání. Dosažené vzdělání doložte prosím úředně ověřenou kopií dokladu o absolvování středního vzdělání a jejím úředním překladem do českého anebo anglického jazyka. V případě, že tyto doklady nebudete mít k dispozici, doložíte vlastnoručně podepsané čestné prohlášení.

Nahrazuje-li uchazeč vysvědčení o SŠ vzdělání, uvede v čestném prohlášení: název absolvované střední školy (vhodné uvést rovněž ukrajinsky tiskací ukrajinskou azbukou), adresa absolvované střední školy, název daného dokladu o středoškolském vzdělání, stupeň daného vzdělání, název absolvovaného studijního programu/oboru, datum nebo alespoň rok vydání daného dokladu, příp. jakékoli další informace, které je uchazeč k popisu daného dokladu schopen poskytnout.

Dokumenty doložíte na studijním oddělení fakulty dle data uvedeného v emailu, pokud dokumenty k danému datu nemáte, kontaktujte fakultu na emailu: admission@fi.muni.cz a domluvte si náhradní termín pro doložení, jakmile máte dokumenty včetně překladu připraveny.

Harmonogram akademického roku 2022/23
Studijní katalog 2022/23

Kurzy českého jazyka

Nárok na bezplatné studium českého jazyka mají studenti přijatí na Fakultu infromatiky do řádného prezenčního studia. Kurzy jsou organizovány a administrovány Centrem jazykového vzdělávání MU (CJV). Přijatí studenti se zájmem o kurz češtiny byli registrováni na CJV, dostali z CJV informační email, kde byli vyzvání ke složení rozřazovacího testu a poté jsou zařazeni do skupiny dle znalosti češtiny. Kurzy probíhají prezenční formou v rozsahu 20 hod./týden od května/června do srpna 2022. Veškeré dotazy k průběhu kurzů řešte přímo se zodpovědnými osobami z CJV.

Web CJV

Stipendium

Nárok na stipendium má student, který zahájil studium buď formou studia českého jazyka nebo studiem v řádném studijním programu (zahájení v září 2022).

Výše stipendia je 11 800,-Kč/měsíc a vyplácí se zpětně po potvrzení jazykovým centrem, že student výuku ČJ zahájil a studuje. Jakmile jazykové centrum fakultě potvrdí, že student studuje, fakulta zašle studentovi email s informacemi, jak student stipendium získá a jaké kroky je potřeba učinit. Stipendium se vyplácí bankovním převodem na účet uvedený v ISu (účet studenta, jeho rodičů apod.). Bankovní účet musí být veden u banky v ČR měně CZK.

Vyplácení stipendia upravuje Opatření MU č. 6/2022.

Ubytování

Student zapsaný na MU má nárok na ubytování dle volné kapacity v ubytovacích zařízeních MU, která jsou řízena Správou kolejí a menz (SKM). Pro zajištění místa na kolejích a řešení všech záležitostí týkajících se ubytování kontaktujte ubytovací kancelář na emailu: ubytovani@skm.muni.cz.

Web SKM MU

Q&A

Co je to UČO? Kde jej získám?
UČO je jedinečné osobní číslo osoby na MU, slouží k identifikaci osoby. Své UČO zjistíte na studijním oddělení fakulty.

Potřebuji heslo do Informačního systému (IS), pro rezervaci ubytování apod., kde jej získám?
Heslo vydává studijní oddělení, kontaktujte jej na adrese: admission@fi.muni.cz a domluvte si termín pro vyzvednutí.

Bakalářské a magisterské studium

Bakalářské a navazující magisterské studium 2022/2023

Uchazečky/či se mohou hlásit do všech jednooborových bakalářských (pro absolventy střední školy) i navazujících magisterských studijních programů v češtině i v angličtině:

 • bakalářských studijních programů akreditovaných v češtině:
  • Informatika
  • Programování a vývoj aplikací
  • Kyberbezpečnost
 • navazujících magisterských programů akreditovaných v češtině:
  • Teoretická informatika
  • Umělá inteligence a zpracování dat
  • Vizuální informatika
  • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
  • Řízení softwarových systémů a služeb
  • Softwarové inženýrství;
 • navazujících magisterských programů akreditovaných v angličtině:
  • Computer Systems, Communication and Security
  • Software Systems and Services Management
  • Visual Informatics

Do bakalářských studijních programů se mohou hlásit absolventi střední školy ukončené maturitou nejpozději v červnu 2022 nebo současní studenti bakalářských programů na Ukrajině.
Do navazujích magisterských programů se mohou hlásit absolventi bakalářských programů do června 2022 nebo současní studenti magisterských programů na Ukrajině.

Sběr přihlášek bude probíhat od 15. 4. do 31. 5. 2022.

Podat přihlášku

Dokumenty dodané uchazečkami/či (viz níže) bude jednou týdně posuzovat tříčlenná komise, která doporučí nebo nedoporučí přijetí uchazečky/če do požadovaného programu. Komise si může před učiněním rozhodnutí vyžádat osobní pohovor s uchazečkou/čem.

Vyžadované dokumenty jsou následující (jejich dodání je nutné):

 • vyplněná on-line přihláška (s uvedením vybraného studijního programu),
 • kopie pasu (včetně štítku o dočasné ochraně/strpění),
 • životopis (v češtině nebo angličtině),
 • motivační dopis (v češtině nebo angličtině, psaný skutečně uchazečkou/čem),
 • diplomy/vysvědčení dokládající předchozí vzdělání,
 • výpis předmětů (včetně jejich hodnocení) dříve studovaných na vysoké škole (u ukončených studií např. dodatek k diplomu), případně střední škole.

Prokázání předešlého vzdělávání nutného pro přijetí ve smyslu §48 Zákona o VŠ lze v souladu se zákonem č. 67/2022 nahradit čestným prohlášením. Podobně lze čestné prohlášení uplatnit při dokládání výpisu předmětů.

Nahrazení dokladu čestným prohlášením

Je nutné, aby uchazeč dané skutečnosti naformuloval sám, lze použít obecný vzor. V případě chybějícího vysvědčení, diplomu nebo dodatku k diplomu uchazeč v čestném prohlášení uvede informace, které by jinak prokazoval tímto dokladem, resp. byly by v tomto dokladu uvedeny.

Nahrazuje-li uchazeč vysvědčení o SŠ vzdělání, uvede v čestném prohlášení: název absolvované střední školy (vhodné uvést rovněž ukrajinsky tiskací ukrajinskou azbukou – pro snadné dohledání), sídlo absolvované střední školy, název daného dokladu o středoškolském vzdělání, stupeň daného vzdělání, název absolvovaného studijního programu/oboru, datum nebo alespoň rok vydání daného dokladu, příp. jakékoli další informace, které je uchazeč k popisu daného dokladu schopen poskytnout.

Nahrazuje-li uchazeč diplom, uvede v čestném prohlášení: název absolvované vysoké školy (vhodné uvést rovněž ukrajinsky tiskací ukrajinskou azbukou), sídlo absolvované vysoké školy, název či typ vysokoškolského diplomu (tj. bakalářský, specialisty, magisterský, kandidáta věd, doktorský, případně jiný), název absolvovaného studijního programu/oboru, datum nebo alespoň rok vydání diplomu, příp. jakékoli další informace, které je uchazeč k popisu daného dokladu schopen poskytnout.

Nahrazuje-li uchazeč dodatek k diplomu, uvede v čestném prohlášení: název absolvované vysoké školy, sídlo absolvované vysoké školy, místo studia, úroveň nebo typ dosaženého vzdělání (tj. bakalářské, magisterské, specialisty, doktorské, případně jiný), název absolvovaného studijního programu/oboru, dobu studia, výčet předmětů či informace o absolvovaných předmětech, příp. informace ohledně praxe, státních závěrečných zkouškách nebo závěrečné práci, příp. jakékoli další informace, které je uchazeč o absolvovaném vzdělání schopen poskytnout.

Čestné prohlášení může uchazeč napsat v libovolném jazyce. Nicméně pokud bude v jiném než v českém nebo anglickém jazyce, bude třeba, aby uchazeč doložil rovněž jeho úřední překlad. Čestné prohlášení musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště uchazeče, dále uchazečem prohlašované skutečnosti, jeho vlastnoruční podpis a datum.

Pro doplnění přihlášky doporučujeme doložit (není nutné):

 • vlastní akademické práce/publikace (např. bakalářská, seminární práce),
 • doklady o úspěších v soutěžích relevantních k vybranému programu (např. olympiády v matematice, informatice, programování apod.),
 • jiné doklady prokazující zájem a schopnosti studovat vybraný program.

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Bakalářské programy celkem 30
Navazující magisterské programy celkem 40

Doktorské studium

Doktorské studium 2022/2023

Uchazečky/či se mohou hlásit do doktorského studijního programu v češtině nebo v angličtině. Jmenovitě do těchto

 • Informatika
 • Computer Science

Sběr přihlášek bude probíhat od 15. 4. do 31. 5. 2022.

Podat přihlášku

Dokumenty dodané uchazečkami/či (viz níže) bude posuzovat tříčlenná komise, která doporučí nebo nedoporučí přijetí uchazečky/če do požadovaného programu. Komise si může před učiněním rozhodnutí vyžádat osobní pohovor s uchazečkou/čem.

Vyžadované dokumenty jsou následující (jejich dodání je nutné):

 • vyplněná on-line přihláška (s uvedením vybraného studijního programu a tématu výzkumu),
 • dva doporučující dopisy (není-li možné je dodat, pak motivační dopis),
 • souhlasné stanovisko školitele,
 • životopis (v češtině nebo angličtině),
 • kopie pasu (včetně štítku o dočasné ochraně/strpění),
 • diplomy/vysvědčení dokládající předchozí vzdělání,
 • výpis předmětů (včetně jejich hodnocení) dříve studovaných na vysoké škole (u ukončených studií např. dodatek k diplomu).

Prokázání předešlého vzdělávání nutného pro přijetí ve smyslu §48 Zákona o VŠ lze v souladu se zákonem č. 67/2022 nahradit čestným prohlášením. Podobně lze čestné prohlášení uplatnit při dokládání výpisu předmětů. Originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení musí obsahovat: název a sídlo absolvované/navštěnované vysoké školy, místo studia, úroveň dosaženého/studovaného vzdělání, název studijního programu/oboru, dobu studia, výčet absolvovaných předmětů, příp. praxe a jakékoliv další informace, které je žadatel o absolvovaném/studovaném vzdělání poskytnout.

Pro doplnění přihlášky doporučujeme doložit (není nutné):

 • vlastní akademické práce/publikace (např. bakalářská/magisterská, seminární práce),
 • jiné doklady prokazující zájem a schopnosti studovat vybraný program.

Další informace pro uchazeče, včetně seznamu školitelů, informací o stipendiích a procesu přijímacího řízení.

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Doktorské programy celkem 10