NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 2019/2020

Kritéria pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky MU

Podmínkou pro přijetí ke studiu ve všech navazujících magisterských studijních programech na Fakultě informatiky MU je úspěšné složení přijímací zkoušky a absolvování bakalářského nebo magisterského studia včetně složení státní závěrečné zkoušky doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Uchazeči doloží úředně ověřenou kopii diplomu nejpozději u zápisu ke studiu (uchazeči z MU kopii diplomu nedokládají).

Všechny programy mimo Učitelství informatiky pro střední školy

Přijímací zkouška je písemná a jejím cílem je ověřit u uchazečů základní znalosti v informatice a matematice.

Následující ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří již byli dříve zapsáni k navazujícímu magisterskému studiu na FI MU.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia může požádat uchazeč, který bude mít úspěšně ukončené bakalářské vzdělání z informatiky nebo příbuzných oborů, nebo pokud je studentem posledního roku studia bakalářského studijního programu z informatiky nebo příbuzných oborů. Zároveň uchazeč musí mít studijní průměr za celou dobu bakalářského studia nejvýše 2,00 (podle klasifikační stupnice odpovídající zásadám ECTS používané i na MU; v případě odlišné klasifikační stupnice na škole je nutné kontaktovat studijní oddělení Fakulty informatiky MU) nebo musí patřit do padesátého percentilu ve svém studijním programu. O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia může také požádat uchazeč, který bude mít úspěšně ukončené magisterské vzdělání z informatiky nebo příbuzných oborů, nebo pokud je studentem posledního roku studia magisterského studijního programu z informatiky nebo příbuzných oborů (v tomto případě nejsou kladeny žádné požadavky na studijní průměr). Příbuznost oboru bude posouzena při podání žádosti.

Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podávání přihlášek.

 1. Pro prominutí přijímací zkoušky na základě bakalářského vzdělání uchazeč k žádosti přiloží výpis absolvovaných předmětů v bakalářském studiu společně s dosaženým studijním průměrem vystavený příslušnou vysokou školou (je možné doložit i dosažený percentil). Pokud uchazeč již absolvoval bakalářské studium, musí být výpis předmětů vystavený po jeho ukončení. Pokud je uchazeč studentem posledního ročníku příslušného studia, musí být výpis předmětů vystavený nejdříve 3 měsíce před termínem konání přijímací zkoušky.
 2. Pro prominutí přijímací zkoušky na základě magisterského vzdělání uchazeč k žádosti přiloží výpis absolvovaných předmětů v  magisterském i v  bakalářském studiu vystavený příslušnými vysokými školami (nebo školou). Výpis předmětů z bakalářského studia musí být vystavený po jeho ukončení. Pokud uchazeč již absolvoval magisterské studium, musí být výpis předmětů vystavený po jeho ukončení. Pokud je uchazeč studentem posledního ročníku příslušného magisterského studia, musí být výpis předmětů vystavený nejdříve 3 měsíce před termínem konání přijímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí ke studiu je v tomto případě absolvování příslušného magisterského studia včetně složení státní závěrečné zkoušky doložené úředně ověřenou kopií diplomu.

Výpisy předmětů musí být v obou případech doloženy v češtině, slovenštině nebo angličtině, případně v dalších jazycích po konzultaci s oddělením pro zahraniční záležitosti. V případě, že uchazeč absolvoval nebo studuje studijní program na Fakultě informatiky MU, se výpis předmětů nevyžaduje. Vyžádané i nevyžádané materiály se nevracejí.

Uchazeč, který studuje v bakalářském studijním programu na Fakultě informatiky MU a splňuje kritéria pro podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky, žádost podávat nemusí. Prominutí přijímací zkoušky bude na základě řádně podané přihlášky ke studiu vyhodnoceno automaticky ke dni 15. 5. 2019 pro studium od podzimního semestru 2019 a ke dni 12. 12. 2019 pro studium od jarního semestru 2020. O prominutí přijímací zkoušky budou uchazeči informováni elektronickou formou.

Program Učitelství pro střední školy

Ke studiu do tohoto programu jsou obvykle přijímáni absolventi bakalářského studijního oboru se zaměřením na informatiku, absolventi programu Informatika a druhý obor na FI MU v dvouoborové kombinaci s oborem se zaměřením na vzdělávání na Přírodovědecké fakultě, nebo absolventi vysokých škol, kteří získali v předchozích studiích bakalářské vzdělání v obou oborech zvolené učitelské kombinace.

Uchazeči do programu skládají na Fakultě informatiky písemnou přijímací zkoušku, jejímž cílem je ověřit základní znalosti z informatiky a matematiky a absolvují doplňující motivační pohovor. V případě zájmu o studium sdruženého studijního plánu (major/minor) musí uchazeči pro přijetí do studijního programu Učitelství informatiky pro střední školy také vyhovět podmínkám pro přijetí a být přijati do přidruženého studijního programu.

Uchazečům, kteří absolvovali bakalářský studijní program se zaměřením na vzdělávání na Masarykově univerzitě ve stejné dvojoborové kombinaci, do které se hlásí v tomto programu, je povinnost absolvovat motivační pohovor prominuta.

Termíny a způsob podání přihlášky

Přihláška ke studiu se podává elektronicky. Elektronickou přihlášku lze založit na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska/.

Termíny pro podávání přihlášek:

Pro studium od semestru podzim 2019: od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019
Pro studium od semestru jaro 2020: od 1. 8. 2019 do 30. 11. 2019
Pro studium v angličtině od semestru podzim 2019: od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019

Termíny přijímací zkoušky:

Pro studium od semestru podzim 2019: 12. 6. 2019
Pro studium od semestru jaro 2020: 29. 1. 2020
Pro studium v angličtině od semestru podzim 2019: 12. 6. 2019

Rámcový obsah a forma přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat navazující magisterský program na Fakultě informatiky. Skládá se z otázek ze základních znalostí v informatice a v matematice a probíhá formou výběru jedné z pěti nabízených možností, přičemž vždy je právě jedna správná.

Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; za více vybraných odpovědí nebo žádnou odpověď se započítá nula bodů.

Test z informatiky bude v anglickém jazyce.

Tematické okruhy pro přijímací zkoušku

Oblast informatika

 1. Algoritmizace a datové struktury (složitost algoritmu, řadicí algoritmy, základní abstraktní datové struktury a jejich implementace).
 2. Programování (zápis a interpretace programu v běžném imperativním programovacím jazyce nebo pseudokódu, principy objektově orientovaného programování, základní vlastnosti imperativních a objektově orientovaných programovacích jazyků) a základy softwarového inženýrství.
 3. Databáze (relační model dat, normální formy, SQL, aplikace).
 4. Počítačové sítě (nespojované sítě, ISO OSI a TCP/IP modely, funkce, adresace a základní protokoly jednotlivých vrstev, přepínání a směrování v IP síti, aplikace).
 5. Principy počítačových systémů (číselné soustavy v počítačové praxi, procesory, paměti, operační systém, periferní zařízení).

Oblast matematika

 1. Grafy a grafové algoritmy (typy grafů a datové struktury, vzdálenost v grafech, souvislost grafů, stromy, procházení grafů, kostra grafu).
 2. Množiny, relace, funkce (kartézský součin, potenční množina, uspořádání, ekvivalence, bijekce) a logika (výroková a predikátová logika, syntaxe a sémantika, splnitelnost, ekvivalence formulí).
 3. Matematická analýza (analýza průběhu funkce, limita, derivace, integrál).
 4. Lineární algebra (operace s maticemi, lineární zobrazení, řešení soustav lineárních rovnic).
 5. Pravděpodobnost a popisná statistika (elementární kombinatorika, podmíněná pravděpodobnost, rozdělení náhodných veličin, střední hodnota, medián, rozptyl, korelace).

Vyhodnocení přijímací zkoušky

K vyhodnocení přijímací zkoušky slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno elektronicky a v písemné pozvánce k přijímacím zkouškám. Určujícím kritériem úspěšnosti v přijímacích zkouškách je tzv. percentil vypočtený na základě počtu správných odpovědí v přijímacích zkouškách a varianty přijímacích zkoušek, kterou uchazeč psal. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon.

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Pro studium od semestru podzim 2019

Pro neučitelské obory (tj. Computer Systems, Communication and Security, Počítačové systémy, Komunikace a bezpečnost, Řízení softwarových systémů a služeb, Software Systems and Services Management, Teoretická informatika, Umělá inteligence a zpracování dat, Visual Informatics, Vizuální informatika) 300
Učitelství informatiky pro střední školy 20

Pro studium od semestru jaro 2020

Pro neučitelské obory (tj. Computer Systems, Communication and Security, Počítačové systémy, Komunikace a bezpečnost, Řízení softwarových systémů a služeb, Software Systems and Services Management, Teoretická informatika, Umělá inteligence a zpracování dat, Visual Informatics, Vizuální informatika) 250

Schváleno Akademickým senátem Fakulty informatiky MU dne 29. června 2018.