Naše fakulta má od 10. 11. nový web! Starý web bude prozatím pořád dostupný na oldwww.fi.muni.cz. Něco nefunguje? Nahlaste to prosím na webmaster@fi.muni.cz nebo použijte formulář.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 2017/2018

Kritéria pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky MU

Podmínkou pro přijetí ke studiu ve všech navazujících magisterských studijních programech na Fakultě informatiky MU je úspěšné složení přijímací zkoušky a absolvování bakalářského nebo magisterského studia včetně složení státní závěrečné zkoušky doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Uchazeči doloží úředně ověřenou kopii diplomu nejpozději u zápisu ke studiu (uchazeči z MU úředně ověřenou kopii diplomu nedokládají).

Programy Informatika a Aplikovaná informatika

Přijímací zkouška je písemná a jejím cílem je ověřit u uchazečů základní znalosti v informatice a matematice.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia může požádat uchazeč, který bude mít úspěšně ukončené bakalářské vzdělání z informatiky nebo příbuzných oborů, nebo pokud je studentem posledního roku studia bakalářského studijního programu z informatiky nebo příbuzných oborů. Zároveň uchazeč musí mít studijní průměr za celou dobu bakalářského studia nejvýše 2,00 (podle klasifikační stupnice odpovídající zásadám ECTS používané i na MU; v případě odlišné klasifikační stupnice na škole je nutné kontaktovat studijní oddělení Fakulty informatiky MU) nebo musí patřit do padesátého percentilu ve svém studijním programu. O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia může také požádat uchazeč, který bude mít úspěšně ukončené magisterské vzdělání z informatiky nebo příbuzných oborů, nebo pokud je studentem posledního roku studia magisterského studijního programu z informatiky nebo příbuzných oborů (v tomto případě nejsou kladeny žádné požadavky na studijní průměr). Příbuznost oboru bude posouzena při podání přihlášky. Žádosti dané osoby zpravidla vyhovuje děkan nejvýše jednou.

Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podávání přihlášek.

  1. Pro prominutí přijímací zkoušky na základě bakalářského vzdělání uchazeč k žádosti přiloží výpis absolvovaných předmětů v bakalářském studiu společně s dosaženým studijním průměrem vystavený příslušnou vysokou školou (je možné doložit i dosažený percentil). Pokud uchazeč již absolvoval bakalářské studium, musí být výpis předmětů vystavený po jeho ukončení. Pokud je uchazeč studentem posledního ročníku příslušného studia, musí být výpis předmětů vystavený nejdříve 3 měsíce před termínem konání přijímací zkoušky.
  2. Pro prominutí přijímací zkoušky na základě magisterského vzdělání uchazeč k žádosti přiloží výpis absolvovaných předmětů v magisterském i v bakalářském studiu vystavený příslušnými vysokými školami (nebo školou). Výpis předmětů z bakalářského studia musí být vystavený po jeho ukončení. Pokud uchazeč již absolvoval magisterské studium, musí být výpis předmětů vystavený po jeho ukončení. Pokud je uchazeč studentem posledního ročníku příslušného magisterského studia, musí být výpis předmětů vystavený nejdříve 3 měsíce před termínem konání přijímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí ke studiu je v tomto případě absolvování příslušného magisterského studia včetně složení státní závěrečné zkoušky doložené úředně ověřenou kopií diplomu.

Výpisy předmětů musí být v obou případech doloženy v češtině, slovenštině nebo angličtině, případně v dalších jazycích po konzultaci s oddělením pro zahraniční záležitosti. V případě, že uchazeč absolvoval nebo studuje studijní program na Fakultě informatiky MU, se výpis předmětů nevyžaduje. Vyžádané i nevyžádané materiály se nevracejí.

Uchazeč, který studuje v bakalářském studijním programu na Fakultě informatiky MU a splňuje kritéria pro podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky, žádost podávat nemusí. Prominutí přijímací zkoušky bude vyhodnoceno automaticky na základě řádně podané přihlášky ke studiu. O prominutí přijímací zkoušky budou uchazeči informováni elektronickou formou.

Program Učitelství pro střední školy

Ke studiu jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního oboru Informatika a druhý obor na FI MU v dvouoborové kombinaci s oborem se zaměřením na vzdělávání na Přírodovědecké fakultě nebo absolventi vysokých škol, kteří získali v předchozích studiích bakalářské vzdělání v obou oborech zvolené učitelské kombinace.

Uchazeči skládají na Fakultě informatiky písemnou přijímací zkoušku, jejímž cílem je ověřit základní znalosti z informatiky a matematiky. Kromě toho skládají přijímací zkoušku na Přírodovědecké fakultě dle požadavků pro druhý obor zvolené dvouoborové kombinace magisterského studia učitelství a zkoušku z pedagogicko psychologického základu.

Uchazeči mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z informatiky a matematiky stejným způsobem a za podmínek, jaké jsou uvedeny u studijních programů Informatika a Aplikovaná informatika. Uchazečům může být dále prominuta přijímací zkouška z druhého oboru zvolené učitelské kombinace a z pedagogicko psychologického základu, splní-li příslušné podmínky Přírodovědecké fakulty. Program se v tomto přijímacím řízení nevypisuje!

Termíny a způsob podání přihlášky

Přihláška ke studiu se podává elektronicky. Elektronickou přihlášku lze založit na adrese: http://is.muni.cz/prihlaska/.

Termíny pro podávání přihlášek:

Pro studium od semestru podzim 2017: od 1. 2. 2017 do 30. 4. 2017
Pro studium od semestru jaro 2018: od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017
Pro studium v angličtině od semestru podzim 2017: od 1. 11. 2016 do 30. 4. 2017

Termíny přijímací zkoušky:

Pro studium od semestru podzim 2017: 14. 6. 2017
Pro studium od semestru jaro 2018: 31. 1. 2018
Pro studium v angličtině od semestru podzim 2017: 14. 6. 2017

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Pro studium od semestru podzim 2017

Informatika 200
Aplikovaná informatika 250
Učitelství pro střední školy 20

Pro studium od semestru jaro 2018

Informatika 100
Aplikovaná informatika 150

Schváleno Akademickým senátem Fakulty informatiky MU dne 1. dubna 2016.