Přijímací řízení – Doktorské studium

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů příbuzných informatice. V současné době máme akreditován čtyřletý studijní program Informatika v prezenční a kombinované formě studia v českém i anglickém jazyce. Po vykonání státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce získávají absolventi titul "doktor" (Ph.D., psáno za jménem).


Aktuální termíny pro studium od semestru podzim 2017

Podávání přihlášek 1. 2. 2017 - 2. 6. 2017
Přijímací zkouška 13. 6. 2017, čas i místo bude upřesněno
Manipulační poplatek 400 Kč
Náhradní termín přijímací zkoušky vypsán nebude.
Přijímací řízení se koná minimálně dvakrát ročně a informace o termínech jsou zveřejněny čtyři měsíce předem na úřední desce.
Další běh přijímacího řízení pro jaro 2018 bude otevřen od září 2017.

Kontakt - Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia - zde Vám podáme informace týkající se:
- přijímacího řízení do doktorského studia
- doktorského studia obecně
- dnů otevřených dveří

Pozorně si prosím pročtěte:

Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu schválené Akademickým senátem FI MU

Informace k uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Obecné informace k přijímacímu řízení


Volba studijního zaměření a školitele

Tato fáze je klíčová a je třeba jí věnovat náležitou pozornost. Základní orientaci o možném studijním zaměření je možné získat z těchto zdrojů:

Konkrétnější představu o problematice, které se jednotliví školitelé momentálně věnují, si lze utvořit na základě aktuálních tématických okruhů doktorského studia. Tyto okruhy nepodávají vyčerpávající seznam témat, která je možné na FI MU studovat. Po dohodě se školitelem je možné zvolit i téma zcela odlišné (pouze pro informaci - zde najdete seznam studentů s jejich školiteli, konzultanty a tématy disertačních prací).

Před podáním přihlášky je třeba zvoleného školitele osobně kontaktovat a dohodnout se s ním na rámcové náplni studia.


Od podání přihlášky k zápisu


Podání přihlášky

Přihlášku do doktorského studia je možné podávat pouze pomocí elektronického formuláře. Po vyplnění tohoto fomuláře je třeba na Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia FI MU doručit následující dokumenty:

 • životopis (zaměřený na odborné curriculum)
 • kopie diplomu a Diploma supplement (pokud nejste absolvent MU)
 • úplný výpis zapsaných a absolvovaných předmětů včetně hodnocení (pokud nemáte Diploma supplement)
 • dvě osobní doporučení na speciálním formuláři maximálně 4 měsíce stará (myšleno k datu přijímací zkoušky)
 • písemný souhlas vašeho navrhovaného školitele
Teprve po podání el. přihlášky, zaplacení manipulačního poplatku a dodání všech relevantních materiálů k přijímacímu řízení na Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia, Vám přijetí přihlášky v informačním systému MU potvrdíme.
Přihláška, jejíž přijetí není námi v informačním systému MU potvrzeno, je neúplná, takovou přihláškou se nezabýváme.

Vše je třeba zvládnout před uplynutím stanoveného termínu pro podání přihlášek.


Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se koná ve stanoveném termínu přijímací zkoušky a uchazeči na ni budou pozváni prostřednictvím emailu, který uvedou ve své přihlášce. Bližší informace budou také včas zveřejněny v aktualitách pro doktorské studium.


Forma a kritéria přijímací zkoušky do doktorského studia na FI MU
Přijímací komise posuzuje předpoklady uchazeče pro tvořivou práci v informatice jako vědním oboru a schopnost komunikace v anglickém jazyce. Předsedu a složení komise navrhuje oborová rada FI MU a jmenuje děkan.
Komise na základě vyhodnocení písemných podkladů uchazeče rozhodne o tom, zda je či není nutné uchazeče přizvat k ústnímu pohovoru. Ústní pohovor komise může prominout zejména v případě, kdy uchazeč dosáhl vynikajících výsledků během předchozího magisterského studia (vynikající studijní průměr, vynikající diplomová práce, solidní umístění ve SVOČ, apod.). Během ústního pohovoru, který trvá 15-30 minut, musí uchazeč prokázat všeobecnou znalost informatiky a současně hlubší znalosti v oblasti související s plánovaným zaměřením studia. Dále musí prokázat schopnost komunikovat v anglickém jazyce. Ústní pohovor se skládá z otázek, které pokládají členové komise. Na část těchto dotazů odpovídá uchazeč v anglickém jazyce. Pohovor je možné na základě rozhodnutí přijímací komise provést též videokonferenčně, zejména v případě zahraničních uchazečů.
Přijímací komise navrhne uchazeče přijmout nebo nepřijmout do doktorského studia na základě komplexního posouzení písemných podkladů a průběhu ústního pohovoru. Pokud je ústní pohovor uchazeči prominut, navrhne přijímací komise jeho přijetí.
O průběhu přijímacího řízení a návrhu přijímací komise je informována oborová rada FI MU, která k návrhu vypracuje písemné stanovisko. Návrh přijímací komise společně se stanoviskem oborové rady je následně postoupen děkanovi FI MU, který rozhodne o přijetí či nepřijetí každého z uchazečů.
Poslední revize schválená OR dne 21. 3. 2013.

Rozhodnutí a zápis

O přijetí / nepřijetí ke studiu rozhodne děkan FI MU na základě doporučení přijímací komise a oborové rady FI MU. Uchazeči obdrží o tomto rozhodnutí písemné vyrozumění, včetně data zápisu do studia v případě přijetí. Podmínkou přijetí ke studiu je řádně ukončené magisterské studium, viz. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Uchazeč, který v době konání přijímacího řízení tuto podmínku ještě nesplňuje, může být přijat za podmínek, které ve svém rozhodnutí o přijetí stanoví děkan. K zápisu do studia je ovšem již nutné řádně ukončené magisterské studium.


Základní představu o úspěšnosti při přijímacím řízení si lze utvořit na základě zpráv o přijímacím řízení z minulých let.


Financování doktorského studia

Uchazeči o doktorské studium se často ptají, jaký mohou během studia očekávat čistý měsíční příjem. Odpověď není jednoznačná. Celkový příjem je variabilní a má více složek:
 • Základní stipendium. Momentálně činí 7300 Kč měsíčně.
 • Stipendium z prostředků specifického výzkumu. Toto stipendia může přiznat školitel na základě vynikajících výsledků ve studiu. Průměrná výše tohoto stipendia činí 3000 Kč měsíčne.
 • Platba za výuku. Studenti doktorského studia se mohou zapojit do výuky realizované na FI (typicky formou vedení cvičení některého předmětu). Tato činnost je honorována podle objemu výuky.
 • "Projektové" peníze. V rámci některých výzkumných projektů řešených na FI je možné vyplácet pravidelné měsíční odměny doktorským studentům. Bližší informace lze získat od školitele.
 • Doktorandská místa se speciálním financováním V rámci daného běhu přijímacího řízení je také vypisován omezený počet míst se speciálním financováním z externích zdrojů (prostředky kateder, prostředky projektů nebo prostředky průmyslových partnerů FI). Bližší informace o aktuálně nabízených místech jsou dostupné na stránce Call for PhD Students.

Doplňující informace

Podrobnější informace stran přijímacího řízení i vlastního doktorského studia je možné získat od pracovníků Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia Fakulty informatiky, případně na stránce doktorského studia.


Zprávy o přijímacím řízení

 • V akademickém roce 2015/2016 proběhly tři termíny přijímacího řízení do doktorského studia:
  • září 2016 - přihlášeni 2 uchazeči
   2 na obor PST - do prezenční formy studia
  • leden 2016 - přihlášeno 11 uchazečů, přijato všech 11 uchazečů
   3 na obor PST - 2 do prezenční formy studia a 1 do kombinované formy
   6, 2 na obor IN, INA - 7 do prezenční formy studia a 1 do kombinované formy
  • červen 2016 - přihlášeno 24 uchazečů, přijato bylo 24 uchazečů
   10 na obor PST - 8 do prezenční formy studia a 2 do kombinované formy studia
   12, 2 na obor IN, INA - 13 do prezenční formy studia a 1 do kombinované formy studia
 • V akademickém roce 2014/2015 proběhly dva termíny přijímacího řízení do doktorského studia:
  • leden 2015 - přihlášeno 11 uchazečů, přijato všech 11 uchazečů
   3 na obor PST - do prezenční formy studia
   8 na obor IN - 6 do prezenční formy studia a 2 do kombinované formy
  • červen 2015 - přihlášeno 11 uchazečů, přijato bylo 11 uchazečů
   5 na obor PST - všichni do prezenční formy studia
   6 na obor IN - všichni do prezenční formy studia
 • V akademickém roce 2013/2014 proběhly dva termíny přijímacího řízení do doktorského studia:
  • leden 2014 - přihlášeno 6 uchazečů, přijato bylo 6 uchazečů
   3 na obor PST - do prezenční formy studia
   3 na obor IN - do prezenční formy
  • červen 2014 - přihlášeno 16 uchazečů, přijato bylo 16 uchazečů
   9 na obor PST - všichni do prezenční formy studia
   7 na obor IN - všichni do prezenční formy studia
 • V akademickém roce 2012/2013 proběhly dva termíny přijímacího řízení do doktorského studia:
  • leden 2013 - přihlášeno 14 uchazečů, přijato bylo 14 uchazečů
   9 na obor PST - 8 do prezenční formy studia, 1 do kombinované formy
   5 na obor IN - do prezenční formy
  • červen 2013 - přihlášeno 27 uchazečů, přijato bylo 21 uchazečů
   10 na obor PST - 9 do prezenční formy studia, 1 do kombinované formy
   11 na obor IN - všichni do prezenční formy studia
 • V akademickém roce 2011/2012 proběhly dva termíny přijímacího řízení do doktorského studia:
  • leden 2012 - přihlášeno 8 uchazečů, přijato bylo 8 uchazečů
   5 na obor PST - 4 do prezenční formy studia, 1 do kombinované formy
   3 na obor IN - do prezenční formy
  • červen 2012 - přihlášeno 27 uchazečů, přijato bylo 23 uchazečů
   12 na obor PST - 11 do prezenční formy studia, 1 do kombinované formy
   11 na obor IN - všichni do prezenční formy studia
 • V akademickém roce 2010/2011 proběhly dva termíny přijímacího řízení do doktorského studia:
  • leden 2011 - přihlášeno 11 uchazečů, přijato bylo 10 uchazečů
   9 na obor PST - 8 do prezenční formy studia, 1 do kombinované formy
   1 na obor IN - do prezenční formy
  • červen 2011 - přihlášeno 20 uchazečů, přijato bylo 20 uchazečů
   12 na obor PST - všichni do prezenční formy studia
   8 na obor IN - všichni do prezenční formy studia
 • V akademickém roce 2009/2010 proběhly dva termíny přijímacího řízení do doktorského studia:
  • leden 2010 - přihlášeno 17 uchazečů, přijato bylo 15 uchazečů
   13 na obor PST - 11 do prezenční formy studia, 2 do kombinované formy
   2 na obor IN - do prezenční formy
  • červen 2010 - přihlášeno 32 uchazečů, přijato bylo 29 uchazečů
   15 na obor PST - 14 do prezenční formy studia, 1 do kombinované formy
   14 na obor IN - všichni do prezenční formy
 • V akademickém roce 2008/2009 proběhly dva termíny přijímacího řízení do doktorského studia:
  • leden 2009 - přihlášeno 13 uchazečů, přijato bylo 13 uchazečů (11 do prezenční formy studia, 2 do kombinované).
  • červen 2009 - přihlášeno 24 uchazečů, přijato bylo 22 uchazečů
   12 na obor PST - 10 do prezenční formy studia, 2 do kombinované formy
   10 na obor IN - všichni do prezenční formy
 • V akademickém roce 2007/2008 proběhly dva termíny přijímacího řízení do doktorského studia:
  • leden 2008 - přihlášeno 7 uchazečů, přijato bylo 6 uchazečů (5 do prezenční formy studia, 1 do kombinované).
  • červen 2008 - přihlášeno 24 uchazečů, přijato bylo 23 uchazečů (21 do prezenční formy studia, 2 do kombinované formy).
 • V akademickém roce 2006/2007 proběhly na FI MU dva termíny přijímacího řízení do doktorského studia:
  • leden 2007 - přihlášeno 11 uchazečů, přijato bylo 10 uchazečů do prezenční formy
  • červen 2007 - přihlášeno 17 uchazečů, přijato bylo 12 uchazečů (10 do prezenční formy a 2 do kombinované formy studia).
 • V akademickém roce 2005/2006 proběhly na FI MU dva termíny přijímacího řízení do doktorského studia:
  • leden 2006 - přihlášeno 8 uchazečů, přijato bylo všech 8 uchazečů (5 do prezenční formy studia, 3 do kombinované).
  • červen 2006 - přihlášeno 16 uchazečů, přijato bylo všech 16 uchazečů (14 do prezenční formy a 2 do kombinované formy studia).
 • V lednu 2005 se přihlásilo k přijímacímu řízení do doktorského studia 11 uchazečů (10 do prezenční formy a 1 do kombinované formy studia), přijato bylo 8 uchazečů (7 do prezenční formy a 1 do kombinované formy studia) a 3 uchazeči přijati nebyli.

 • V roce 2004 proběhly na FI MU dva termíny přijímacího řízení do doktorského studia:
  • únor 2004 - přihlášeno 7 uchazečů, přijati byli 4 a nepřijati 3 uchazeči.
  • červen 2004 - přihlášeno 31 uchazečů, z toho 2 zahraniční a 2 do kombinované formy. Přijato bylo celkem 20 uchazečů, z toho 2 do kombinované formy studia. Dva uchazeči stáhli přihlášku (z toho 1 zahraniční), jeden se ke zkoušce nedostavil a 8 nebylo přijato (z toho 1 zahraniční).

Odpovědná osoba: Ing. Dana Komárková