Základy programování

Informace o kurzu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy programování. Pro výklad a cvičení je použit programovací jazyk Python (verze 3.6 nebo vyšší); předmět se však primárně zaměřuje na obecné principy uplatnitelné v mnoha různých (imperativních) programovacích jazycích. Zároveň je kladen důraz i na dodržování vhodného programátorského stylu.

Přednášky jsou nepovinné, ale silně doporučované. Měly by být nahrávány (není to ovšem možno 100% zaručit vzhledem ke stavu techniky v přednáškových místnostech); videozáznamy budou zpřístupněny ve studijních materiálech v ISu. Slajdy a další materiály z přednášek budou k dispozici na stránce Přednášky.

Cvičení jsou povinná; tolerujeme dvě neomluvené neúčasti. Slouží zejména k procvičení konstrukcí a pojmů probraných na přednášce. Přesný průběh cvičení závisí na cvičících, rámcová kostra a odkazy na relevantní materiály jsou k dispozici na stránce Cvičení.

Součástí průběžné práce v semestru je řešení domácích úkolů. Domácí úkoly jsou dvou druhů: malé úkoly zadávané každý týden a velké úkoly, kterých bude v průběhu semestru celkem pět. Všechny domácí úkoly studenti vypracovávají samostatně. Podrobnější informace o způsobu odevzdávání a hodnocení úkolů najdete na stráce Úkoly.

Hodnocení předmětu se skládá z bodů získaných během semestru (sem patří body z domácích úkolů a body z vnitrosemestrálního testu), programovací části zkoušky a písemné části zkoušky. Podrobnosti o systému hodnocení a počtu bodů nutných pro úspěšné absolvování předmětu najdete na stránce Hodnocení.

Konzultační hodiny studentských poradců

Kromě cvičících jsou vám k dispozici studentští poradci. Konzultace probíhají od druhého týdne semestru.

Odkazy

poslední změna: 2019-09-24 16:39