Doktorské studium

(viz též projekt OP VK Inovace doktorského studia na FI MU)

Doktorské studium je určeno absolventům magisterského programu Informatika, Aplikovaná informatika, případně příbuznému programu. V současné době máme akreditován čtyřletý studijní program Informatika obor Informatika a obor Počítačové systémy a technologie, oba obory v prezenční a kombinované formě studia v českém i anglickém jazyce. Fakulta podporuje studenty nejen svým technickým vybavením potřebným pro jejich práci. Spolupráce s jinými pracovišti (českými i zahraničními) a podpora grantových agentur umožňuje studentům účastnit se odborných konferencí, letních škol, případně absolvovat část svého studia v zahraničí. K 1. lednu 2015 má fakulta 127 absolventů doktorského studia. V současné době studuje na fakultě asi 120 doktorských studentů.

Absolventi doktorského studia programu Informatika jsou schopni samostatné tvůrčí, výzkumné a organizační práce. Jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi, které jim umožňují řešit náročné výzkumné a vývojové problémy v oblasti informatiky a vést výzkumné týmy zabývající se vývojem a následnou implementací nových technologií v oblasti moderních informačních věd. Absolventi nalézají uplatnění v akademické a zejména průmyslové sféře, kde zastávají vyšší funkční pozice vyžadující netriviální řídící, analytické a odborné dovednosti.

Obor Informatika programu Informatika je orientován primárně na základní (badatelský) výzkum, tedy experimentální nebo teoretickou práci zaměřenou na získávání nových poznatků fundamentální povahy. Tato práce může být spojena s experimentálním ověřením relevance a praktického přínosu získaných poznatků. Typické výstupy základního výzkumu v informatice jsou články publikované ve sbornících odborných konferencí nebo časopisech, případně experimentální implementace, které demonstrují praktický přínos nově získaných poznatků. Při evaluaci výsledků studia je kladen důraz na množství a především kvalitu publikačních výstupů.

Obor Počítačové systémy a technologie programu Informatika je orientován především na aplikovaný (cílený) výzkum, tedy experimentální nebo teoretickou práci, jejíž nedílnou součástí je získávání nových poznatků, zaměřenou na specifické, konkrétní a většinou předem stanovené cíle využití, na jejichž formulaci se mohou podílet průmysloví partneři Fakulty informatiky. Typickým výstupem aplikovaného výzkumu v informatice jsou plně funkční softwarová díla nebo původní metodologické postupy tvorby systémů, postavené na původních a publikovaných myšlenkách a principech. Při evaluaci výsledků studia je kladen důraz na praktickou využitelnost, originalitu a původní vědecký přínos dosažených řešení.

Výše uvedená specifikace obou oborů je obecná a orientační, kvalita dosažených výsledků je vždy posuzována individuálně. Výsledné hodnocení se opírá o odbornou erudici členů oborové rady a členů komisí pro obhajobu tezí a disertačních prací.

Délka doktorského studia
4 roky - standardní doba,
7 let - maximální doba pro studenty, kteří zahájili své studium do konce r. 2011,
8 let - maximální doba pro studenty, kteří zahájili své studium od r. 2012.


Přijímací řízení do doktorského studia

Podrobnější informace a instrukce stran přijímacího řízení do doktorského studia jsou dostupné na stránce přijímacího řízení. Přihlášku je možno podávat pouze elektronicky.