Poplatky za studium na FI

[zdroj: Popis mechanismu stanovení poplatku - IS MU]
Podle zákona o vysokých školách studenti, kteří studují příliš dlouho (tzv. překročili standardní dobu studia zvýšenou o jeden rok) nebo získávají druhý a další akademický titul, přispívají škole poplatkem za studium. Tento dokument upřesňuje, jakým způsobem jsou poplatky stanoveny a vyměřovány na MU. Student je povinen sdělit škole informace rozhodné pro správné posouzení jeho situace vůči státem financovaným studiím. Škola naopak zveřejní podrobnosti algoritmu a konkrétního výpočtu, na základě něhož je poplatek vyměřen.

Související základní dokumenty

Údaje vstupující do výpočtu stanovení poplatku

Do výpočtu vstupují informace ze dvou zdrojů: z Informačního systému MU a z tzv. Sdružených informací matrik studentů (dále jen "matrika"). Z Informačního systému MU se berou informace o osobě a o studiích osoby na MU. Z matriky studentů se přebírají údaje o studiích osoby na ostatních vysokých školách v ČR. Předmětem zkoumání jsou studia, na která se vztahuje platnost uvedeného vysokoškolského zákona. Jsou to studia, která probíhala alespoň jeden den po 1.1.1999. Tj. doba studií (úspěšně, neúspěšně) uzavřených před rokem 1999 se do výpočtu nezahrnují. Akademické tituly získané před rokem 1999 se do výpočtu nezahrnují. Doba studia, které započlo před rokem 1999 a pokračovalo i později, se do výpočtu zahrnuje celá. Do výpočtu se zahrnují pouze bakalářská a magisterská studia. Doktorským studiím se poplatek nevyměřuje, ani není doba v nich odstudovaná (či dosažený titul) brán v úvahu při výpočtu poplatku pro jiné studium.

Student má úplný přehled o informacích použitých pro stanovení jeho poplatku na stránce Průběh mého studia a stanovení poplatku v IS MU.

Za správnost informací přebíraných z Informačního systému MU odpovídají fakulty, typicky studijní oddělení fakult. Student musí svému studijnímu oddělení neprodleně hlásit veškeré nesrovnalosti v údajích.

Údaje z celostátní matriky se přebírají vždy se zpožděním jednou nebo dvakrát ročně. Pokud najdete nesrovnalosti v těchto údajích, obraťte se rovněž na svoje studijní oddělení a doložte správný stav. Studijní oddělení má možnost k záznamům matriky doplnit tzv. korekční záznamy, které mají vyšší platnost a při výpočtu poplatků nahrazují originální záznamy matriky. Stejným způsobem může studijní oddělení dodat i další studium cizí školy. Korekčními záznamy nelze upravovat studia MU. Pro vyhodnocení průběhu studia na MU se výhradně použijí informace z Informačního systému MU. V těchto případech se informace získané z matriky ignorují.

Důležité pojmy

Standardní doba studia

Standardní doba studia se vždy vztahuje ke studijním oborům studia a uvádí se v letech. Student v každém svém studiu je zapsán do jednoho či více oborů; při vypočítávání standardní doby se uvažují pouze obory, které jsou aktivní (nejsou ukončené či přerušené). Standardní doba studia je největší (nejdelší) ze standardních dob aktivních studijních oborů v daném studiu.

Nejdelší standardní doba ze souběžných studií

Souběžná studia jsou všechna studia daného studenta, které ke dni výpočtu (datum, které studijní oddělení nastavuje, pokud počítá poplatky studentů; viz dále) poplatků aktivně probíhají (tzn. nejsou ukončena, či přerušena). Do počtu souběžných studií se započítávají studia na všech vysokých školách v ČR. Nejdelší standardní doba ze souběžných studií je maximální standardní doba studia ze všech souběžných studií. (Tj. standardní doba toho ze souběžných studií, který má standardní dobu nejdelší.)

Doba odstudovaná ve studiu

Vypočítává se jako počet aktivně odstudovaných dnů ve studiu, v němž (pro něž) se výpočet provádí.

Celková odstudovaná doba

Celková odstudovaná doba se vypočítává různě podle toho, jedná-li se o poplatek za prodlouženou dobu studia, nebo o poplatek za další studium.

Celková odstudovaná doba pro poplatek za prodlouženou dobu studia

se vypočítává jako počet aktivně odstudovaných dnů (tj. dny, kdy studium nebylo přerušeno) ve studiu, pro něž se poplatek zjišťuje a ve všech neúspěšně ukončených studiích do data, ke kterému se výpočet provádí. Nezapočítávají se studia, která byla ukončena úspěšným složením státní zkoušky. Nezapočítavají se ke dni výpočtu přerušená studia a případná další trvající studia. Pokud v jednom dni student studuje (studoval) souběžně více studií, započítává se den právě jednou.

Celková odstudovaná doba pro poplatek za další studium

se vypočítává jako počet aktivně odstudovaných dnů (tj. dny, kdy studium nebylo přerušeno) ve studiu, pro něž se poplatek zjišťuje a ve všech dalších studiích, která jsou ke dni výpočtu aktivní. Nezapočítávají se studia, která byla ukončena (ať úspěšným složením státní zkoušky nebo jinak). Nezapočítavají se ke dni výpočtu přerušená studia. Pokud v jednom dni student studuje (studoval) souběžně více studií, započítává se den právě jednou.

Student může studium ukončit tzv. přestupem na jinou školu, fakultu, nebo studijní program. Pokud algoritmus ke studiu ukončenému přestupem nalezl návazné studium, pak se tato studia chápou jako jedno. Tzn. že pokud studium, na které student přestoupil, je úspěšně ukončeno, pak se do celkové odstudované doby nezapočítává ani studium, ze kterého se přestoupilo. Nalezené přestupy jsou na stránce Průběh mého studia a stanovení poplatku vyznačeny červenými šipkami Z jednoho studia lze přestoupit nejvýše na jedno jiné studium. Za studium, na které se přestoupilo, se bere to, které má nejbližší datum zápisu do studia k datum ukončení sttudiu ukončenému přestupem nalezl návazné studium, pak se tato studia chápou jako jedno. Tzn. že pokud studium, na které student přestoupil, je úspěšně ukončeno, pak se do celkové odstudované doby nezapočítává ani studium, ze kterého se přestoupilo. Nalezené přestupudia, ze kterého se přestupovalo.

Datum uplynutí standardní doby studia

Datum uplynutí standardní doby studia je datum, které nastalo/nastane v procesu výpočtu doby odstudované ve studiu po vyčerpání standardní doby studia, v němž (pro něž) se poplatek vyměřuje.

Datum uplynutí nejdelší standardní doby studia vůči celkové odstudované době

Datum uplynutí standardní doby studia je datum, které nastalo/nastane v procesu výpočtu celkové odstudované doby po vyčerpání standardní doby nejdelšího souběžného (v den výpočtu aktivního) studia. Počítá se od dne zápisu do nejdřívějšího započítávaného studia (od prvního dne zařazeného do celkové odstudované doby). Protože v celkové odstudované době mohou být přetržky (student měl studium přerušeno), nemusí být datum uplynutí standardní doby od data prvního zápisu vzdáleno právě tolik let, kolik představuje nejdelší standardní doba ze souběžných studií (ale bude pozdější).

Typ studijního programu

Typ studijního programu má vliv na stanovení poplatku. Typ studijního programu je opět uveden v Přehledu studijních programů. Tento algoritmus stanovuje poplatky pro bakalářský, magisterský a navazující magisterský studijní program. Jde-li o doktorský studijní program, poplatky se nestanovují.

Poplatky ve smyslu uvedeného mechanismu se rovněž netýkají rigorózního řízení a celoživotního vzdělávání.

Stavy studia vzhledem k financování studia

Výpočet probíhá vždy k určitému časovému okamžiku a k určitému studiu. Podle situace v průběhu studia může být vyměřen žádný poplatek, poplatek za prodlouženou dobu studia, poplatek za další studium, nebo oba poplatky. Poplatek za prodlouženou dobu studia je vymezen v odstavci 3 paragrafu 58 zákona o VŠ. MU jej popisuje v článku 4 odstavci 1 Přílohy 6 Statutu MU. Poplatek za další studium je vymezen v odstavci 4 paragrafu 58 zákona o VŠ. MU jej popisuje v článku 5 odstavci 1 Přílohy 6 Statutu MU.

Příloha 6 Statutu MU člení poplatky na 6 variant popsaných níže. V určitých případech může studium, v rámci kterého se poplatky vyměřují, splnit náležitosti více variant. Škola však vyměří vždy maximálně jeden poplatek dle článku 4 a maximálně jeden poplatek dle článku 5. Varianty poplatku:

Varianta poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo čl. 4 odst. 1 písm. c) Přílohy 6 Statutu MU
Poplatek podle odstavce 3 zákona, za překročenou std. dobu studia plus rok
Studenti, jejichž celková odstudovaná doba pro poplatky za prodlouženou dobu studia přesáhla standardní dobu vyšetřovaného studia (studia, pro něž se poplatek vyměřuje) plus jeden rok.
Příklad: 1. Student Bc. studia (std. doba 3 roky) od pátého roku svého studia.
Příklad: 2. Student dříve odstudoval 2 roky v nějakém Bc. či Mgr. studiu, pak studia zanechal. Poté se zapsal k jinému Bc. studiu. Za třetí rok studia již platí, neboť celková odstudovaná doba je 4 roky.
Příklad: 3. Student odstudoval určité roky, pak studia zanechal. Pokud později začne libovolný počet jiných studií, vždy se do jejich celkové doby započítá doba odstudovaná v zanechaném studiu. Tj. tato doba se započítá do ev. bakalářského studia i do ev. následujícího navazujícího studia, bez ohledu na způsob ukončení těchto studií.

Varianta poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. a) nastává, pokud vyšetřované studium je v bakalářském nebo magisterském (nenavazujícím) programu. Varianta poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. c) nastává, pokud vyšetřované studium v magisterském navazujícím programu.

Varianta poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) Přílohy 6 Statutu MU Poplatek podle odstavce 3 zákona, pro absolventy Bc./Mgr. programů
Studenti, kteří absolvovali bakalářský nebo magisterský program a celková odstudovaná doba pro poplatky za prodlouženou dobu studia přesáhla standardní dobu studia. (Nikoliv tedy 'plus jeden rok'.)
Příklad: Student absolvoval Bc./Mgr. studium (libovolně kdy). Ztrácí nárok na 'std. dobu plus rok'; poplatek podle par. 3 je mu vyměřen již po odstudování standardní doby studia.
Případné dny v jiných, neúspěšně zakončených studiích, se mu započítávají do celkové odstudované doby a o ně se mu zkracuje std. doba, kterou má k dispozici na aktuální studium.
Jedná-li se o navazující studium absolventa (jednoho) Bc. programu, neztrácí z důvodu absolvování tohoto předchozího bakalářského programu nárok na 'std. dobu plus rok'.

Varianta poplatku dle čl. 5 odst. 1 písm. a) nebo čl. 5 odst. 1 písm. c) Přílohy 6 Statutu MU Poplatek podle odstavce 4 zákona, pro absolventy
Studenti, kteří již absolvovali bakalářský nebo magisterský program (kdykoliv po 1.1.1999). Tento poplatek se nevyměřuje, pokud jde o absolventy pouze bakalářského studia, kteří pokračují v příslušném navazujícím magisterském programu.

Příklad: 1. Absolvent Ing. programu se zapsal k dalšímu studiu - platí poplatek.
Příklad: 2. Absolvent Ing. programu a Bc. programu se zapsal k navazujícímu Mgr. programu. Poplatek platí, protože není absolventem pouze souvisejicího Bc. studia, ale i studia jiného.
Varianta poplatku dle čl. 5 odst. 1 písm. a) nastává, pokud student získal vysokoškolský titul již před započetím vyšetřovaného studia. Varianta poplatku dle čl. 5 odst. 1 písm. c) nastává, pokud student získal vysokoškolský titul po započetí vyšetřovaného studia.

Varianta poplatku dle čl. 5 odst. 1 písm. b) Přílohy 6 Statutu MU Poplatek podle odstavce 4 zákona, pro studenty souběžných programů
Studenti, kteří studují více programů souběžně (v den vyměřování poplatku mají více aktivních studií) a celková odstudovaná doba pro poplatky za další studium přesáhla standardní dobu stanovenou pro ten z jejich souběžných aktivních programů, který ji má nejdelší.
Příklad: 1. Student studuje magisterský program (std. doba 5 let) a magisterský navazující program (std. doba 2 roky). Platí od chvíle, kdy aktivními dny těchto dvou studií přesáhne dobu pěti let.

Specifický poplatek
Poplatek vymykající se obecnému algoritmu pro stanovení poplatku Výši poplatku stanovuje v registru poplatků pro určité období děkan fakulty. Výše může být různá pro studenty různých studijních programů a též se různit dle formy studia. Pokud fakulta stanoví další specifické pravidlo (např. různá výše podle míry překročení standardní doby studia), uvede toto v registru výše poplatků formou poznámky. Dotčeným studentům vyměří poplatek studijní oddělení individuálně. Specifický poplatek má přednost před údajem plynoucím z algoritmu pro stanovení poplatku.

Bez poplatku Studenti, kteří nespadají do žádné z výše uvedených kategorií. Splněny musí být zjednodušeně vzato tyto podmínky:
  • Ve studiu, v němž (pro něž) se poplatek vyměřuje, je odstudovaná doba kratší než std. doba studia plus jeden rok.
  • Studuje-li student více studií, pak celkový počet odstudovaných dnů nepřekročil nejdelší std. dobu ze souběžných studií.
  • Student magisterského navazujícího studia, který získal před započetím studia příslušný bakalářský titul, na který navazuje (a nezískal před započetím studia žádný jiný). Odstudovaná doba v magisterském navazujícím programu nesmí překročit std. dobu studia plus jeden rok.

Postup stanovení poplatku

Poplatek za prodlouženou dobu studia je v souladu se zákonem o VŠ vyměřován za každých dalších 6 započatých měsíců studia, přičemž do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií, které byly ukončeny jinak než řádně. Poplatek je vymřen od data, kdy tato povinnost nově vznikla. Poplatek za studium je splatný ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.

Poplatek za další studium se vyměřuje vždy na celý akademický rok, tedy za každý další započatý jeden rok studia.

Další informace k poplatkům viz Statut MU, Příloha č. 6.

Pokud škola zjistí informace, které jsou rozhodné pro vyměření poplatku dodatečně, (např. v průběhu následujícího roku, po doručení údajů z matrik jiných vysokých škol), vyměří v nejbližším možném termínu studentovi i dlužné částky za předchozí semestry, kdy zatajil, že má poplatek zaplatit. Zpětně požadované poplatky se vyměří podle registru poplatků na dotyčný rok(y), za které jsou vyměřeny. Možnost vybírat poplatky nabyla platnosti od akademického roku 1999/2000.

Podrobnosti o placení poplatků zveřejňují děkani fakult každoročně samostatnými výnosy na úřední desce. Obecně platí, že poplatky se nevracejí v případě přerušeného či ukončeného studia. Student může požádat rektora prostřednictvím děkana o přezkoumání rozhodnutí o poplatku. Rektor MU může podle § 58 odst. 8 zákona o vysokých školách v rámci řízení o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem rozhodnout o prominutí, snížení nebo odkladu splatnosti poplatků spojených se studiem. Rozhodování v této věci se řídí zásadami uvedenými v čl. 15 Statutu MU a ustanoveními přílohy č. 6 Statutu MU. Rozhodnutí vydává rektor podle svého uvážení a na prominutí, snížení nebo odklad splatnosti poplatku spojeného se studiem není za žádných okolností právní nárok.

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová