Dlouhodobě platná sdělení

1. 9. 2011 – Uznávání písemné zkoušky z angličtiny - platné od semestru podzim 2011

Studentům může být prominuta písemná část zkoušky Specialist English (VB001), jestliže získali tyto doklady o absolvování zkoušky: Cambridge English: First (dříve FCE), Cambridge English: Advanced (dříve CAE), Cambridge English: Proficiency (dříve CPE), IELTS (hodnocení 5.5/6.5 nebo vyšší) a TOEFL iBT (celkové hodnocení 87 nebo vyšší). Maturitní zkouška z angličtiny úrovně B2 se neuznává. Studenti musí předložit doklad (originál k nahlédnutí a kopii – nemusí být úředně ověřená) vedoucí Centra jazykového vzdělávání na FI MU dr. Tulajové nejpozději jeden měsíc před začátkem zkouškového období, v němž budou skládat zkoušku Specialist English (VB001).

10. 3. 2011 – Postup při zápisu absolventů zahraniční vysoké školy ke studiu na MU

Uchazeče o studium se zahraničním vysokoškolským diplomem lze rozdělit do 3 skupin:

  1. držitelé diplomu vydaného ve Slovenské republice: při zápisu předkládají notářsky ověřenou kopii diplomu bez úředního překladu
  2. držitelé diplomu vydaného v Maďarsku, Německu, Polsku a Slovinsku: při zápisu předkládají „Potvrzení o dosaženém stupni vzdělání“ vydané studijním odborem RMU (pro informaci uvedeno v příloze č. 1) a úředně ověřenou kopii diplomu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka, případně ověřenou kopii diplomu vydaného v anglickém jazyce. O vydání „Potvrzení o dosaženém stupni vzdělání“ žádají uchazeči na SO RMU, postup je uveden na http://www.muni.cz/study/recognition/countries_with_bilateral_agreements
  3. držitelé diplomu z ostatních zemí: při zápisu předkládají ověřené kopie rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání vydaných kteroukoli českou veřejnou vysokou školu Postup při podávání žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace je uveden na http://www.muni.cz/study/recognition/general

Další informace: Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Příloha č. 1: Potvrzení o dosaženém stupni vzdělání

Brno 12. ledna 2011 Č. j. MU/.../2011/RMU

Potvrzujeme, že vzdělání paní/pana ....., nar. ...v..., doložené diplomem č. ... ze dne..... vydaným univerzitou... se sídlem v ... odpovídá vzdělání na úrovni absolvovaného bakalářského/magisterského studijního programu v České republice. Toto potvrzení se vydává pro účely zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě.

Mgr. Lenka Vopálková studijní odbor RMU

10. 4. 2009 – Poplatek za ISIC kartu

Poplatek za ISIC kartu studenti platí přes obchodní centrum IS MU. Studenti 1. ročníku ISIC kartu nehradí.

1. 10. 2008 – Způsob platby revalidačních přelepek

Revalidační přelepku uhraďte přes obchodní centrum v IS MU a po převedení částky si ji vyzvedněte na studijním oddělení.

10.7.2006 – Přelepky na ISIC pro opakovaně přijaté studenty a pro [1. roč.] navazujícího studia ZDARMA!

Přelepky je možné vyzvednout na studijním oddělení.

2. 6. 2006 – Způsoby ukončení studia na FI MU

ZANECHÁNÍ STUDIA - student může studium ukončit kdykoliv písemným oznámením. V tomto případě přestává být studentem v den, kdy fakulta obdrží jeho písemné oznámení. Příslušný formulář je k dispozici zde: Zanechání studia

UKONČENÍ STUDIA PRO NESPLNĚNÍ POŽADAVKŮ - studium je ukončeno ze strany fakulty pro nesplnění povinností v souladu se Studijním a zkušebním řádem. Rozhodnutí o ukončení studia je vyhotoveno písemně a NENÍ v něm uvedeno konkrétní datum ukončení studia. Student má dle § 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.možnost podat si písemnou žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne jeho převzetí. Studium je tedy stále aktivní a započítává se do celkové odstudované doby. Pokud svého práva na podání žádosti o přezkoumání nevyužije, přestává být studentem 31. den ode dne převzetí rozhodnutí o ukončení studia.

8. 12. 2005 – Omluva z výuky

Účast ve výuce je pro studenty povinná s výjimkou přednášek a konzultací. Svou neúčast je student povinen do 5 dnů přijatelně omluvit na studijním oddělení FI. Začátek nemoci je možné omluvit telefonicky nebo e-mailem, po skončení nemoci je vždy nutné dodat potvrzení od lékaře o době trvání nemoci.
Studijní oddělení akceptuje i oskenované omluvenky (neschopenky apod.) od lékaře, na kterých budou zřetelně viditelné veškeré údaje.
Omluvenky zasílejte na studijni(atsign)fi(dot)muni(dot)cz.

8. 11. 2005 – Ztráty - nálezy

Studijní oddělení upozorňuje, že ztracené a odložené věci, nalezené v prostorách budovy Fakulty informatiky, je možné si vyzvednout na vrátnici FI. Pokud nejsou během dvou měsíců vyzvednuty, jsou předány na studijní oddělení, které bude jejich seznam pravidelně zveřejňovat na na vývěsce IS MU v sekci Ztráty a nálezy. Pokud nalezené věci nebudou vyzvednuty do jednoho měsíce od zveřejnění, budou "uloženy" nenávratně do koše.

10. 11. 2004 – Poradce pro studijní záležitosti

Od 1. 11. 2004 pracuje na Fakultě informatiky poradce pro studijní záležitosti.

Můžete se na něho obracet při řešení svých studijních problémů. Zejména Vám může být nápomocen radou při výběru vhodných předmětů pro zápis do semestru a při sestavování studijních plánů, při řešení tíživých sociálních nebo zdravotních situací, při plánování závěrečných zkoušek, v situacích, kdy si nejste jisti při výkladu Studijního a zkušebního řádu MU a dalších.

Poradce pro studijní záležitosti:
Doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
G413, tel. 549 49 33 60

Pronájem skříněk v šatně u počítačové haly

Poplatek za užívání skříňky činí 12 Kč měsíčně. Nejkratší období, na které je možno si ji pronajmout, je do konce školního roku včetně září dalšího roku. Kauce, která Vám bude navrácena při vrácení klíče, činí 150 Kč. Poplatek na celou dobu i záloha se platí naráz. Před vypršením doby užívání budete obesláni. Nevrátíte-li klíč včas, kauce propadá. Pronájem skříněk zařizuje paní Magda Trnečková (magda(atsign)fi(dot)muni(dot)cz, kancelář B320).


Archív dlouhodobě platných sdělení