Centrum analýzy biomedicínského obrazu

Kontakt: doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Stránky laboratoře: http://cbia.fi.muni.cz/
Centrum analýzy biomedicínského obrazu

Centrum analýzy biomedicínského obrazu (CBIA) se zabývá automatizací procesů snímání a analýzy obrazů pořízených pomocí optických mikroskopů. Zvláštní pozornost je věnována snímání a vyhodnocování obrazů tkání, buněk, buněčných jader, chromozómů a genů za účelem stanovení prostorového uspořádání genetického materiálu uvnitř buněčného jádra. Přístroje vyvinuté v CBIA k tomuto účelu jsou ve světě unikátní. Laboratoř je interdisciplinárním pracovištěm sdružujícím odborníky v oblasti informatiky, matematiky, fyziky, molekulární biologie i medicíny. Zaměstnává především absolventy, doktorandy a diplomanty Fakulty informatiky, Přírodovědecké fakulty a Lékařské fakulty MU, ale spolupracuje i s jinými institucemi v ČR a ve světě.