Stáže a přednáškové pobyty

ERASMUS

V rámci programu Erasmus je aktivita Mobilita učitelů ve vysokoškolských institucích, jejímž cílem je:
 • umožnit studentům, kteří se nemohou zúčastnit mobility, získat poznatky od vyučujících z jiných evropských zemí,
 • podpořit výměnu odborných znalostí a zkušeností o metodách výuky,
 • popořit VŠ instituce, aby rozšířili a obohatili škálu a obsah studijních programů, které nabízejí.
Mobilita se rozšířila mimo výukové pobyty také na výjezdy do zahraničního podniku (školícího/výzkumného střediska) za účelem semináře, školení, konference, workshopu. Výukové pobyty se uskutečňují na základě podepsané bilaterální smlouvy, školení musí být předem domluveno a potvrzeno. V obou typech musí mít vyučující dopředu schválený výukový plán nebo plán školení (účel cesty, program přednášek/školení, očekávané výsledky) od hostitelské i domácí instituce. V případě výuky musí odučit minimálně 5 vyučovacích hodin. Maximální délka pobytu je 6 týdnů. Grant se přiděluje ve formě paušální částky na týden pobytu, cestovní náklady se proplácejí na základě reálných výdajů. Po návratu z cesty je potřeba odevzdat zprávu z cesty a potvrzení o odučených hodinách. Jediný dokument pro Erasmus, který se před odjezdem odevzdává na CZS je Teaching programme. Cestovní příkaz se řeší pouze ekonomickém odělení FI.

Mobilita učitelů FI v rámci programu ERASMUS je možná s následujícími univerzitami:

 • Aalborg Universitet, Dánsko - 2 týdny
 • University of Cordoba, Španělsko - 2 týdny
 • HTWG Konstanz, Německo - 2 týdny
 • Katholieke Universiteit Leuven, Belgie - 4 týdny
 • University of Ljubljana, Slovinsko - 1 týden
 • Université du Luxembourg, Lucembursko - 2 týdny
 • Universidad de Malaga, Španělsko - 1 týden
 • Universite Paris Sud, Francie - 2 týdny
 • University of Pavia, Itálie - 1 týden
 • Universidade do Porto (FEP), Portugalsko - 1 týden
 • Universidade do Porto (FEUP), Portugalsko - 1 týden
 • Universidade do Porto (FSci), Portugalsko - 1 týden
 • Universitaet Potsdam, Německo - 1 týden
 • University of Saarland, Německo - 2 týdny
 • University of Portsmouth, Velká Británie - 2 týdny
 • Universidad Alfonso X El Sabio Madrid, Španělsko - 1 týden
 • University of Siegen, Německo - 2 týdny
 • Universitat Politécnica de Catalunya, Španělsko - 1 týden
 • Hanze University of Applied Sciences Groningen, Nizozemí - 1 týden
 • Sveučilište u Zagrebu, Chorvatsko - 1 týden
 • Polytechnic University of Valencia, Španělsko - 1 týden
 • Otto Friedrich University Bamberg, Německo - 2 týdny
 • University of Balearic Island´s, Španělsko - 1 týden
 • ESIEE Paris, Francie - 6 týdnů
 • Hanze Univerzity of Applied Sciences Groningen, Nizozemí - 1 týden
 • Univerzity of Vilnius, Litva - 2 týdny
V případě zájmu o pracovní pobyt v rámci programu Erasmus, kontaktujte prosím OZZ FI.
Termín pro nahlášení výukových pobytů pro akademický rok 2013/2014 je 1. března 2013!!!
Termín pro nahlášení nevýukových pobytů (školení, seminář, konference) je 30. dubna 2013!!!
Kvalifikační podmínky pro výukové pobyty učitelů
Kvalifikační podmínky pro školení zaměstnanců

Družební univerzity

Krátkodobé pobyty na zahraničních univerzitách v rámci bilaterálních dohod o partnerské spolupráci (družby)

Pro rok 2013 CZS MU vyhlásilo kvóty pro pracovní cesty na tyto družební univerzity:

 • Univerzita Pécs
 • Univerzita Greifswald
 • Univerzita Regensburg
 • Univerzita Poznaň
 • Univerzita Wroclaw
 • Univerzita Vídeň - jen dlouhodobé pobyty PhD studentů
 • Univerzita Komenského Bratislava
V roce 2013 získala fakulta informatiky 10 člověko/dní. Délka výměnného pobytu by měla být max. 5 dní, přičemž kratší pobyty je možné navrhnout pro UK Bratislava a Vídeňskou univerzitu, jelikož jsou v tomto rozsahu smysluplně realizovatelné.
Tato aktivita je určena zejména pro akademické pracovníky MU, ve výjimečných případech se pobytu může zúčastnit student doktorského studijního programu.
Zájemci odevzdají pracovní plán pro tento pobyt na příslušném formuláři, který získáte na OZZ FI. Prosíme, aby pracovní programy vyučujících byly vyplněny na počítači a byl na nich uveden kontakt.

Termín odevzdání přihlášek na OZZ FI je 17. ledna 2013.

Informace pro vyjíždějící pracovníky:

Organizace pobytů
Centrum zahraničních studií nebo zahraniční oddělení fakulty uvědomí pracovníka o jménu kontaktní osoby na partnerské univerzitě a vyjádření k navrhnutému termínu příjezdu.
Po dohodě s kontaktní osobou sdělí pracovník Centru zahraničních studií přesný datum pobytu na partnerské univerzitě (CSZ informuje rektorát partnerské univerzity, který zajišťuje ubytování a diety).
Při změně termínu pobytu z důvodu nemoci pracovník neodkladně informuje Centrum zahraničních studií a zároveň kontaktní osobu na partnerské univerzitě.
Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku, na který byl přidělen, a to do konce listopadu. Vyúčtujte do 10 dnů po příjezdu.
Ve vyjímečných případech lze pobyt realizovat i na začátku prosince - je však třeba hned vyúčtovat.
K vypracování závěrečné zprávy se doporučuje využít formulář vypracovaný Centrem zahraničních studií. Zprávu zašlete po příjezdu Centru zahraničních studií a zahraničnímu oddělení fakulty.

Finanční podmínky
Před zahájením cesty si pracovník vyplní cestovní příkaz k zahraniční cestě. Ubytování a diety hradí přijímající univerzita, cestovné vysílající fakulta. Upozornění: Centrum zahraničních studií již nerefunduje fakultám cestovní výdaje, tyto výdaje hradí plně fakulty!

Vládní dohody

Kvóty

 • MŠMT provádí rozpis kvót, podle kterého se veřejným vysokým školám nabízejí počty stipendijních míst. Jestliže příslušná veřejná vysoká škola nemá v tabulce uvedené žádné číslo, popřípadě název školy se v tabulce nenachází, znamená to, že škola nemá přidělenou kvótu a že v daném akademickém roce se nemohou její studenti ucházet touto cestou o stipendium do daného státu. Pokud je v tabulce rozpisu kvót uvedeno "n", znamená to, že škola může nominovat náhradníka.
 • Jestliže VŠ má přidělenou kvótu, tj. určitý počet stipendijních míst, uchazeči odevzdají přihlášku Oddělení zahraničních studií FI a to ji předá rektorátu.
 • Pokud není výslovně uvedeno jinak, rozumí se přihláškou formulář Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia, Žádost o pobyt v zahraničí, motivační dopis, životopis, příp. akceptační dopis ze zahraniční univerzity. Rektorát si stanovuje vlastní dřívější termín pro odevzdání přihlášek, aby mohl být na základě předložených materiálů proveden předvýběr uchazečů v rámci školy.
 • Přihlášky uchazečů schválené v tomto předvýběru zašle rektorát v termínu stanoveném MŠMT (viz Harmonogram uzávěrek) přímo Odboru mezinárodních vztahů MŠMT.

Výběrová řízení

 • Výběrová řízení probíhají na většinu stipendijních pobytů za osobní účasti kandidátů formou ústního pohovoru v příslušném jazyce, během kterého se hodnotí studijně - výzkumný záměr, motivace ke studiu, jazyková vybavenost a komunikační schopnosti uchazeče. Na některé studijní pobyty je prováděn výběr pouze na základě předložené dokumentace uchazečů.
 • Výsledky výběrového řízení oznamuje AIA uchazečům písemně, a to doporučeným dopisem, případně také e-mailem. Toto oznámení o výsledku řízení je informací o předvýběru provedeném výše uvedenou výběrovou komisí. Tím končí úloha AIA v procesu poskytování informací. Schválený uchazeč musí ještě určitou dobu čekat na potvrzení přidělení stipendia zahraničním partnerem. Tuto konečnou informaci dostane buď přímo od zahraničního partnera na svou adresu, nebo prostřednictvím MŠMT.
Finanční podmínky
Akademičtí pracovníci vybraní na studijní pobyt v rámci kvót i výběrových řízení mají nárok na vyplacení náhrad cestovních výdajů.
Náhradu jízdních výdajů si vyřídí vyučující prostřednictvím ekonomického oddělení své fakulty. Vyučující vyplní cestovní příkaz, který ekonomické oddělení fakulty zašle CZS k refundaci.
Ke kopii cestovního příkazu je třeba CZS doložit:
 • kopii jízdenky
 • kopii akceptačního dopisu ze zahraniční instituce
 • kopii rozhodnutí nebo osvědčení o přidělení pobytu z MŠMT / AIA
Tyto dokumenty předloží vyučující prostřednictvím ekonomického oddělení fakulty Centru zahraničních studií nejpozději do 31.10. daného kalendářního roku.
Fakturu k refundaci společně s požadovanými dokumenty zasílejte paní Evě Lioliu, lioliu@czs.muni.cz, tel. 549 49 5322 na adresu Centra zahraničních studií.

Erasmus Mundus - akce II (dříve External Cooperation Window)

Erasmus Mundus - akce II (EM II) umožňuje učitelům z EU vycestovat se štědrou finanční podporou na výzkumnou, či pracovní stáž do vybraných zemí mimo EU. Do tohoto programu je možné se zapojit i v tomto akademickém roce. Studenti doktorského studia mohou vycestovat na čtyři semestry a akademičtí pracovníci na dobu 1-3 měsíců. Každoročně se MU stává součástí několika konsorcií, a tím otevírá studentům a učitelům MU možnost vycestování do různých destinací, více informací na stránkách CZS.

Program AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko je společný program ministerstev školství obou zemí pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciálním sektoru. Fond podporuje:
 • Studijní a výzkumné pobyty - pro pregraduální a postgraduální studenty, pro učitele VŠ, pro zpracování diplomových a disertačních prací
 • Projekty spolupráce - spolupráce v pedagogice, bilaterální sympozia, kongresy, odborná zasedání a semináře, zpracování a vydávání skripta učebnic, vědecké exkurze studentů, spolupráce ve vědě
 • Sommerkollegs (3týdenní letní jazykové školy) a Summerschools (letní odborné školy v různých vědních oborech)

Studijní a výzkumné pobyty

 • Semestrální až roční stipendia a krátkodobá vědecko-výzkumná stipendia - pro přípravu doktorské či habilitační práce nebo uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v rámci společných projektů s rakouskými univerzitami v délce 1-9 měsíců pro postgraduální studenty a 1-3 měsíce pro vědecko-výzkumné pobyty pro vyučující ve věku do 35 let. Termín pro podávání žádosti je každoročně do 15. března.
 • Stipendia pro vysokoškolské pedagogy - jednoměsíční stipendium až 3x ročně pro pedagogy českých VŠ ve věku do 45 let, kteří nají české nebo slovenské občanství. Termíny pro podávání žádosti jsou každoročně do 31.listopadu, 15. března a 30. dubna.
 • Návazná stipendia pro vysokoškolské pedagogy - pro pedagogy do 45 let, kteří absolvovali v Rakousku stipendijní studijní pobyt financovaný z programu AKTION v min. délce 3 měsíců. Termíny pro podávání žádosti jsou každý rok do 31. listopadu, 15. března a 30. dubna.
Výše měsíčního stipendia při pobytech v Rakousku činí 940 EUR.

Stipendia Fulbrightova programu

 • Stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické mediciny. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.
 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické mediciny) se uděluje ve dvou kategoriích:
  A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.
  B. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. či jeho starším ekvivalentem.
  Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. prosince na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Akce Marie Curie

 • 6. Rámcový program EU - příležitost vyjet na stáž do konce roku 2010, žádá se přímo u hostující organizace
 • 7. rámcový program EU Specifický program Lidé - žádá se u EK, deadline 18. srpna 2009
  - Evropské stáže (Intra-European Fellowships - IEF)
  - Stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumníky (International Outgoing Fellowships - IOF)
  - Stáže pro výzkumníky ze třetích zemí (Internatinal Incoming Fellowships - IIF)

SCIEX-NMSch

Program SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland) – Fond na stipendia je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, který má za úkol snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.
Období trvání programu: 2009-2016
Úkolem programu SCIEX-NMSch je snížení sociálních a ekonomických nerovností v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování spolupráce ve vědě mezi osmi novými členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) a Švýcarskem.
Fond na stipendia je určen doktorandům nebo post-doktorandům (tzv. Junior Researcher) působícím na instituci, která je oprávněným žadatelem programu.

Délka výzkumného pobytu:

 • Junior Researchers - doktorandi: 6-24 měsíců; Post-doc: 6-18 měsíců
 • Senior Researcher neboli Mentor na domácí instituci - max. 3 krátké návštěvy na max. 5 dnů

Výše grantu

 • Junior Researcher
  - Studenti doktorandského programu max. 25 tis. CHF (na období 6ti měsíců v 1. roce), max. 27 500 CHF v druhém roce – max. 120tis. CHF celkem
  - Post-doktorandi - max. 40 tis. CHF (na období 6ti měsíců)
 • Krátké návštěvy mentora - max. 2 500 CHF
Celkový počet grantů pro ČR:
 • Junior researcher: 86 (přepočteno na 6ti měsíční mobilitu)
 • Senior researcher: 116
Postup a termíny pro podávání žádostí:
 • 1. Tzv. Junior Researcher a jeho mentor se nejprve domluví na projektu s partnerem na švýcarské instituci – pro hledání partnerské instituce můžete využít webové stránky www.proff.ch nebo seznamu švýcarských institucí, které se mohou zapojit do programu.
 • 2. Domácí/český mentor je povinen zjistit, zda jeho instituce je institucí oprávněnou žádat v rámci programu SCIEX-NMSch.
 • 3. Švýcarský partner souhlasí s projektovým záměrem a se statutem tzv. „Host Mentora“. Tento švýcarský Host Mentor je zároveň hlavním žadatelem (Main Applicant) v programu SCIEX-NMSch.
 • 4. Host Mentor je povinen zjistit, zda jeho instituce je oprávněným žadatelem programu SCIEX-NMSch a zda tato instituce má podepsaný Performance Agreement s CRUS.
 • 5. Main Applicant koordinuje vyplňování a sběr jednotlivých formulářů (« F-1 », « F-2a », « F-2b », « F-3a », « F-3b » včetně příloh).
 • 6. Český mentor vyplňuje formulář « F-2a » a po jeho vyplnění zašle švýcarskému mentorovi (Main Applicant).
 • 7. Junior Researcher (doktorand/post-doc) vyplňuje formulář « F-1 » a vyplněný formulář také zasílá švýcarskému mentorovi (Main Applicant).
 • 8. Vysílající instituce vyplňuje formulář « 3a »; podepsaný originál formuláře zašle poštou na adresu CRUS – Sciex-3, Postbox 607 – CH-3000 Bern 9. Naskenovanou kopii formuláře zašle vysílající instituce švýcarskému mentorovi (Main Applicant) emailem.
 • 9. Přijímající instituce vyplňuje formulář « 3b »; podepsaný originál formuláře zašle poštou na adresu CRUS – Sciex-3, Postbox 607 – CH-3000 Bern 9. Naskenovanou kopii formuláře zašle přijímající instituce švýcarskému mentorovi (Main Applicant) emailem.
 • 10. Main Applicant/švýcarský mentor zodpovídá za správnost a kompletaci všech formulářů. Po vyplnění a zkompletování všech požadovaných formulářů, zašle vše v jednom emailu s předmětem „Sciex Proposal Forms“ na adresu sciex@crus.ch.
 • 11. Po ukončení hodnotícího procesu a po rozhodnutí Řídícího výboru bude Main Applicant uvědomen o výsledku.

Rozvržení termínů pro ČR 2009-2014

1.11. Termín pro zaslání formulářů na sciex@crus.ch
15.11. Zpětná reakce po formální kontrole – možnost doplnění nedostatků
31.12. Hodnotící proces – probíhá současně na české i švýcarské straně
konec března - Zasedání Řídícího výboru ve Švýcarsku
duben - Oznámení výsledků a následná příprava administrativních podmínek pro výzkumný pobyt schválených uchazečů

Pro další informace doporučujeme navštívit stránky: www.sciex.ch
Nebo kontaktujte Kateřinu Šíchovou na katerina.sichova@naep.cz nebo 221 850 502.