Masarykova univerzita se dlouhodobě zajímá o kvalitu vzdělání, které poskytuje, mimo jiné pravidelnými šetřeními "Uplatnění absolventů v praxi" a "Ukončení studia na MU, ohlédnutí a perspektiva". Plné znění průzkumů naleznete na webu Poradenského centra Masarykovy univerzity.

Přes 90 % absolventů FI MU je se svou alma mater spokojeno. Proč tomu tak je?

Snadné nalezení zaměstnání

Hned nebo v prvním měsíci po ukončení školy naleznou práci 3/4 absolventů, průměr MU 58 % (viz graf 4, Uplatnění absolventů 2009–2010). Obtížně hledalo práci asi 16 % absolventů, průměr MU 35 %.

Nejčastějším zaměstnavatelem je zahraniční nebo nadnárodní firma, která podniká v oblasti služeb podnikům nebo výzkumu a vývoji. Dvě třetiny absolventů FI zůstanou v oboru studia, čtvrtina v oboru příbuzném.

Vysoké platové ohodnocení

V dotazníku přiznané příjmy, které ve skutečnosti bývají spíše vyšší, jsou 26 158 u nástupního a 38 023 u aktuálního platu. Jsou nejvyšší ze všech fakult MU, u kterých je průměr 19 101, resp. 24 745 (viz graf 14, Uplatnění absolventů 2009–2010).

Platy absolventů

Velký vliv má délka praxe – z šetření vyplývá, že průměrný měsíční nárust platu je přes 500 Kč, průměr MU 300 Kč.

Nízká nezaměstnanost

Nezaměstnanost absolventů FI MU je podprůměrná, přes mírně zhoršující se trend, daný pravděpodobně obecně horšími podmínkami na trhu práce. V letech 2008 až 2011 byla v rozmezí 1,3 až 4,8 %. Je to o něco lepší výsledek než průměr všech fakult MU, který je v rozmezí 2,5 až 4,6 % (viz tab. 8, Uplatnění absolventů 2009–2010).

Míra nezaměstnanosti

Je tomu tak i díky tomu, že FI podporuje podnikání, např. akce studentské organizace Business IT Club, a spolupráci s průmyslem.

Více než třetina potenc. absolventů FI je už v době před ukončením studia v prac. poměru nebo podniká (viz graf 3, Ukončení studia 2011).

Dobré uplatnění

Přes 80 % respondentů považuje svou práci za perspektivní a více než 90 % se neobává, že by o práci přišlo. Výzkum uvádí, že dlouhodobě jsou absolventi FI se svou prací spokojeni, podobně jako jejich spolužáci z Lékařské nebo z Přírodovědecké fakulty MU (viz str. 36, Uplatnění absolventů 2009–2010).

Z pohledu pracujících absolventů je dobrou vizitkou FI také to, že zhruba polovina považuje nabyté vědomosti pro svou nynější práci za vyvážené, což je prakticky dvojnásobek celouniverzitního průměru (viz str. 44, Uplatnění absolventů 2009–2010).

Tradiční anonymní dotazníková šetření, ze kterých údaje čerpáme, se uskutečňují od roku 1994, resp. 1996. V roce 2011 odpovědělo dotazník Ukončení studia na MU přibližně 50 % potenc. absolventů, což na MU představuje 1 150 osob. Za FI to bylo 50 ze 79 osob, tj. přes 60 %. Šetření Uplatnění absolventů MU 2009–2010 se zúčastnilo 36,6 % absolventů MU, tj. 1 799 osob. Z toho bylo 119 absolventů FI, při 250 dotázaných, odpovědělo tedy 47,6 %.

O úspěších našich studentů se dozvíte také na stránce Ceny získané pracovníky a studenty FI.