BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 2016/2017

Bakalářské studijní programy jsou určeny pro uchazeče se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Uchazeči jsou povinni absolvovat test studijních předpokladů (dále jen „TSP”) na MU.

TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu.

Test je společný pro programy Informatika, Aplikovaná informatika a Informatika a druhý obor.

Pro program Informatika a druhý obor platí, že pokud uchazeč splní požadavky druhého oboru pro přijetí ke studiu a z kapacitních důvodů není na příslušném oboru jeho přijetí zamítnuto, je na základě výsledků testu studijních předpokladů přijat ke studiu dvouoborové kombinace Informatika a druhý obor na FI.

Následující ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří se hlásí ke studiu po předchozím studiu na FI MU.

Pro ostatní uchazeče splňující alespoň jedno z níže uvedených kritérií stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů:

  • výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 30 % nejlepších,
  • výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 30 % nejlepších,
  • výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
  • výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR odpovídá alespoň IQ 130,
  • úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné olympiády v kategorii A nebo P,
  • umístění alespoň v okresním kole středoškolské odborné činnosti (SOČ) je na 1. až 3. místě,
  • úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU.

Ve všech kritériích mohou být zohledněny pouze výsledky realizované v roce 2014 a později.

Uchazeč splňující kterékoliv z uvedených kritérií může být na základě vlastní písemné žádosti, ve které doloží splnění příslušného kritéria (kritérií), zproštěn povinnosti konat písemnou zkoušku a bude o tomto rozhodnutí písemně uvědoměn. Pokud uchazeč žádá o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky, nemusí tuto skutečnost dokládat, pouze o prominutí přijímací zkoušky písemně požádá. Současně je třeba, aby dal společnosti SCIO, která srovnávací zkoušky organizuje, souhlas s poskytnutím informace o výsledku zkoušky Fakultě informatiky. V ostatních případech je nutné výsledek doložit úředně ověřenou kopií dokladu. Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení tak, aby byla doručena do 31. března 2016, a to i v případě, že se uchazeč zúčastní Národní srovnávací zkoušky až po tomto termínu.

U uchazečů s doloženým vážným tělesným postižením lze u odvolacího řízení přihlédnout ke vhodnosti přijetí s ohledem na budoucí uplatnění uchazeče.

Předpokládané počty přijímaných studentů

INFORMATIKA - 550
APLIKOVANÁ INFORMATIKA - 450
INFORMATIKA A DRUHÝ OBOR - 20

FORMA, POPIS A VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIÍ PRO 2016/2017

Jednotný termín pro TSP v Brně: 30. dubna a 1. května 2016 (sobota a neděle) Jednotný termín pro TSP v Bratislavě: 1. května 2016 (neděle)

Hlásí-li se uchazeč na více oborů (či fakult) MU, absolvuje v daném roce test pouze jednou; výsledky budou započteny ke všem přihláškám, pro které je TSP relevantní.

Popis TSP (forma a obsah zkoušky)

Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Vybrané položky jsou zadávany v cizím jazyce. Každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula bodů. Délka trvání TSP je 100 minut.

Způsob vyhodnocení TSP

K vyhodnocení TSP slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v písemné pozvánce k TSP. Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil vypočtený na základě počtu získaných bodů a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat maximálně 100. percentil, minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon.

Doporučená literatura pro TSP

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/admission/tsp) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce: http://www.muni.cz/admission/bachelor_reports.

Výběr termínu TSP

Uchazeči budou mít při podání přihlášky možnost preference termínů (v rámci technických možností).

Celouniverzitní kontaktní adresa a telefon pro záležitosti přijímacího řízení: prihlaska(atsign)muni(dot)cz, 549 491 130.

Informace o Testu studijních předpokladů 2015/2016

Vstup do e-přihlášky, podání e-přihlášky

Termíny pro podávání přihlášek: 1. 11. 2015 – 29. 2. 2016

Schváleno Akademickým senátem Fakulty informatiky MU dne 3. června 2015.

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová